Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr. 292

protokols Nr. 11, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Lēmuma 37.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas pilsētas dome):

1.1.1. Papildināt 10.Pilsētplānošanas nodaļu ar šādām amata vienībam:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

58.1

Ainavu arhitekts

1

793

793

58.2

Pilsētas galvenais mākslinieks

1

793

793

1.1.2. Izslēgt 15.Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļā 89.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

89

Pilsētas galvenais mākslinieks

1

793

793

1.1.3. Izslēgt 8.Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļā 37.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

37

Referents

2

614

1228

1.1.4. Papildināt 17.Administratīvā nodaļa ar šādām amata vienībam:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

95.1

Referents

2

614

1228

1.2. Papildināt lēmuma 38.pielikumu (informatīvi - Jūrmalas pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”) ar šādām amata vienībām:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Specializētās darbnīcas personām ar garīgas veselības traucējumiem

74

Sociālais darbinieks

0.5

500

250

75

Interešu pulciņa vadītājs

1.5

400

600

76

Psihologs

0.3

550

165

2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 3.jūniju.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF