Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr. 293

protokols Nr. 11, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Papildināt lēmuma 32.pielikuma 22.punktu ar vienu amata vienību;

1.2. Ieviest divas sezonas apkopēju amata vienības, papildinot lēmuma 32.pielikumu ar 24.punktu.

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

22

Apkopējs 8st.

2.00

224

448

24

Apkopējs (sezonas)

2.00

224

448

2. Grozījumi lēmuma 32.pielikumā stājas spēkā ar 2013.gada 16.maiju.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF