Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 15.februāra 58.lēmumu

2013.gada 16.maijāNr. 308

protokols Nr. 11, 21. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba
stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu

 

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētā darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, pamatojoties uz „Jaunatnes likuma” 5.pantu, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģija 2013. – 2017.gadam” saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram, kā atbildīgajai iestādei par jaunatnes darbu pašvaldībā, 2015.gadā veikt Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģijas 2013. – 2017.gadam novērtēšanu un pārskatīšanu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot grozījumus.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļai.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF