Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 333

protokols Nr. 12, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.675,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) 33.pielikumā (informatīvi – Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Sprīdītis”):

amata vienības:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

7

Veļas pārzinis

1

224

224

8

Sociālais darbinieks

3

403

1029

13

Pavārs

1.5

224

336

turpmāk izteikt šādā redakcijā

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

7

Veļas pārzinis

1

274

274

8

Sociālais darbinieks

3

453

1359

13

Pavārs

1.5

274

411

2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 3.jūniju.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF