Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Juris Visockis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

(nepiedalās no plkst.1012-1017)

Deputāti:

Zigurds Starks, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1038-1040 un no plkst.1100-1103), Ilmārs Ančāns, Aigars Tampe, Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.1045-1050), Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Marija Vorobjova

Nepiedalās deputāti:

Gatis Truksnis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Līga Baumgarte, Anna Deičmane, Gunta Jubele, Indra Brinkmane, Agita Bērzupe, Anita Adijāne, Sarmīte Reķe, Zanda Sapronova, Evija Majore, Daiga Paule, Elviss Venters, Iveta Strazdiņa, Ģirts Brambergs, Jānis Artemjevs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

2.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

3.

Par nodoma protokola parakstīšanu starp Šenjanas pilsētu (Ķīnas Tautas Republiku) un Jūrmalas pilsētu (Latvijas Republika) par pilsētu draudzīgu un sadarbības attiecību nodibināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums”

7.

Sabiedriskās kārtības un Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas kārtības saistošie noteikumi

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” un „Jūrmalas ātrā palīdzība” reorganizācijas uzsākšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.672 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”

11.

Par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā

12.

Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu

13.

Saistošie noteikumi „Par veselības veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”

15.

Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā

16.

Par dzīvokļu jautājumiem

17.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

18.

Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 4

22.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes vienību sadales un robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Asaru prospektā 57, Jūrmalā un Asaru prospektā 59, Jūrmalā un Vēju ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasaras ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu zemes vienībām Kauņas ielā 5110, Jūrmalā un Raiņa ielā 55, Jūrmalā

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Stacijas ielā 3, Jūrmalā, Stacijas ielā 5 , Jūrmalā un Stacijas ielā 5A, Jūrmalā

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.80 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”

29.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1008 Jūrmalā, Buļļupes ielā 11

30.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Jūrmalā, Spilves ielā 11

31.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu

32.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 5, kadastra numurs 1300 004 5901

33.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 58D, kadastra numurs 1300 004 0099

34.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 58E, kadastra numurs 1300 004 0116

35.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rāmavas ielā 5, kadastra numurs 1300 004 0115

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rāmavas ielā 6, kadastra numurs 1300 004 0100

37.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vaidelotes ielā 6, kadastra numurs 1300 004 0117

38.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Zvejas ielā 1, kadastra numurs 1300 008 7405

39.

Par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā pirkumu

40.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai

41.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā atsavināšanu

42.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā atsavināšanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā atsavināšanu

44.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā atsavināšanu

45.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā atsavināšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar N.K.

47.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar J.K.

48.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu I.S.

49.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar T.K.

50.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar A.S.

51.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmuma Nr.928 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kauguri 1820 maiņu” atzīšanu par spēku zaudējušu

52.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu

53.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.K.

54.

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 5106 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MC Turaida Property”

55.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1513” daļas nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs”

56.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.J.

57.

Par 2005.gada 11.marta nomas līguma Nr.1.1-16.3/308 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Gan Ltd”

58.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu

59.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 18.līnijas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu

60.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.268 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu”

61.

Par 2013.gada 19.marta pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/287 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group”

62.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ogres ielas ass līdz Amulas ielas asij nodošanu apsaimniekošanā

63.

Par zemes vienības Jūrmalā, „Buļļuciems 2302” sauszemes daļas nomas līguma noslēgšanu

64.

Par zemes vienības Jūrmalā, „Buļļuciems 2303” daļas nomas līgumu noslēgšanu

65.

Par zemes vienības Jūrmalā, „Valteri 3401” daļas nomas līguma noslēgšanu

66.

Par zemes vienības Jūrmalā, „Bulduri 8003” ūdenstilpes daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 8108” daļas nomas līguma noslēgšanu

67.

Par zemes vienības Jūrmalā, „Lielupe 8302” ūdenstilpes daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 7707” daļas nomas līguma noslēgšanu

68.

Par zemes vienības Jūrmalā, „Dubulti 4003” ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu

69.

Par zemes gabala Jūrmalā, „Bulduri 7901” ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu

70.

Par 2004.gada 9.februāra zemes nomas līguma Nr.01-16.3/82 izbeigšanu un zemes nomas maksas parāda dzēšanu

71.

Par noraidījumu zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanai no O.G.

72.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.51 „Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi”

73.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.52 „Par 2012.gada 18.jūnija zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi”

74.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.53 „Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi”

75.

Par bezmantinieka mantas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

2. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

S.Reķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

3. Par nodoma protokola parakstīšanu starp Šenjanas pilsētu (Ķīnas Tautas Republiku) un Jūrmalas pilsētu (Latvijas Republika) par pilsētu draudzīgu un sadarbības attiecību nodibināšanu (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodoma protokola parakstīšanu starp Šenjanas pilsētu (Ķīnas Tautas Republiku) un Jūrmalas pilsētu (Latvijas Republika) par pilsētu draudzīgu un sadarbības attiecību nodibināšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā” (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka lēmumprojekta 1.punktu nepieciešams papildināt ar vārdiem: „saskaņā ar šī lēmuma pielikumu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā” ar papildinājumu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

D.Paule ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus  par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums”.

7. Sabiedriskās kārtības un Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas kārtības saistošie noteikumi

Ziņotājs:

E.Rakiša

Izsakās:

J.Visockis noņem jautājumu no izskatīšanas.

Iziet L.Loskutova

8. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” un „Jūrmalas ātrā palīdzība” reorganizācijas uzsākšanu (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

E.Venters ziņo, ka konsultējoties ar revidentu, ir nepieciešams lēmumprojekta pielikumā Reorganizācijas līguma projekta 4.6. un 4.7.punktā termiņu 01.06.2013. koriģēt uz 01.07.2013.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (I.Ančāns, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, L.Loskutova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” un „Jūrmalas ātrā palīdzība” reorganizācijas uzsākšanu ar izmaiņām.

Ienāk L.Loskutova

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.672 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.338)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu grozījumiem par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.672 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”.

11. Par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā (lēmums Nr.339)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā.

12. Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.340)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu.

13. Saistošie noteikumi „Par veselības veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par veselības veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka pēc diskusijām ar Dzīvokļu nodaļu un ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, ir priekšlikums saistošo noteikumu projekta 1.3. punktā vārdus: „trīs gadus” aizstāt ar vārdiem: „piecus gadus” un, saskaņā ar Juridiskās nodaļas piezīmi, papildināt saistošo noteikumu projekta tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: „Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5.pantu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar izmaiņām un papildinājumu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” ar izmaiņām un papildinājumu.

15. Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā (nolikums Nr.11)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt nolikumu „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā”.

16. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.341)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

17. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.342)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

Iziet V.Maksimovs

18. Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu (lēmums Nr.343)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu.

Ienāk V.Maksimovs

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”.

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 (lēmums Nr.344)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14.

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 4 (lēmums Nr.345)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 4.

22. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Visockis lūdz Juridiskās nodaļas vadītājas E.Rakišas viedokli.

E.Rakiša izsaka priekšlikumu  atlikt jautājuma izskatīšanu, lai izvērtētu tā juridiskos aspektus.

J.Visockis noņem jautājumu no izskatīšanas.

23. Par zemes vienību sadales un robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Asaru prospektā 57, Jūrmalā un Asaru prospektā 59, Jūrmalā un Vēju ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.346)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Ančāns, M.Vorobjova, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību sadales un robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Asaru prospektā 57, Jūrmalā un Asaru prospektā 59, Jūrmalā un Vēju ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

24. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.347)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, A.Ābelītis, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasaras ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.348)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasaras ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

Iziet Dz.Homka

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu zemes vienībām Kauņas ielā 5110, Jūrmalā un Raiņa ielā 55, Jūrmalā (lēmums Nr.349)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Dz.Hirša, I.Ančāns), Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu zemes vienībām Kauņas ielā 5110, Jūrmalā un Raiņa ielā 55, Jūrmalā.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Stacijas ielā 3, Jūrmalā, Stacijas ielā 5, Jūrmalā un Stacijas ielā 5A, Jūrmalā (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Vorobjova), Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Stacijas ielā 3, Jūrmalā, Stacijas ielā 5, Jūrmalā un Stacijas ielā 5A, Jūrmalā.

Ienāk Dz.Homka

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.80 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.351)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.80 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”.

29. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1008 Jūrmalā, Buļļupes ielā 11 (lēmums Nr.352)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1008 Jūrmalā, Buļļupes ielā 11.

30. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Jūrmalā, Spilves ielā 11 (lēmums Nr.353)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Jūrmalā, Spilves ielā 11.

31. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.354)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu.

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 5, kadastra numurs 1300 004 5901

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 58D, kadastra numurs 1300 004 0099

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 58E, kadastra numurs 1300 004 0116

35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rāmavas ielā 5, kadastra numurs 1300 004 0115

36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rāmavas ielā 6, kadastra numurs 1300 004 0100

37. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vaidelotes ielā 6, kadastra numurs 1300 004 0117

Ziņotājs:

A.Deičmane

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – nav), „pret” – 6 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, I.Ančāns), „atturas” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis)), lēmumprojekti tika noraidīti.

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Zvejas ielā 1, kadastra numurs 1300 008 7405

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 5 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „atturas” – 9 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis)), lēmumprojekts tika noraidīts.

39. Par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.355)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā pirkumu.

40. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai

(lēmums Nr.356)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Vorobjova, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai.

41. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā atsavināšanu

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 1 (L.Loskutova), „pret” – 7 (I.Ančāns, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „atturas” – 6 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Vorobjova, Dz.Homka, M.Dzenītis, V.Maksimovs)), lēmumprojekts tika noraidīts.

Iziet V.Maksimovs

42. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.357)

43. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.358)

44. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.359)

45. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.360)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 8 (I.Ančāns, L.Loskutova, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš , M.Dzenītis, M.Vorobjova), V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā atsavināšanu.

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā atsavināšanu.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā atsavināšanu.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā atsavināšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar N.K.

(lēmums Nr.361)

47. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar J.K. (lēmums Nr.362)

48. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu I.S. (lēmums Nr.363)

49. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar T.K.

(lēmums Nr.364)

50. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar A.S. (lēmums Nr.365)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar N.K.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar J.K.

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu I.S.

4. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar T.K.

5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar A.S.

51. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmuma Nr.928 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kauguri 1820 maiņu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis noņem jautājumu no izskatīšanas.

52. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.366)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Vorobjova), V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu.

53. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.K. (lēmums Nr.367)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M. K.

Ienāk V.Maksimovs

54. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 5106 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MC Turaida Property”

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka šis jautājums vispirms būtu jāizskata komitejās, tāpēc balsojumā atturēsies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 3 (J.Visockis, Dz.Hirša, I.Blaua), „atturas” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis)), lēmumprojekts tika noraidīts.

55. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1513” daļas nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs” (lēmums Nr.368)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1513” daļas nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs”.

56. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.J. (lēmums Nr.369)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Dz.Hirša, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.J.

57. Par 2005.gada 11.marta nomas līguma Nr.1.1-16.3/308 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Gan Ltd” (lēmums Nr.370)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par 2005.gada 11.marta nomas līguma Nr.1.1-16.3/308 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Gan Ltd”.

58. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.371)

59. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 18.līnijas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.372)

60. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.268 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu” (lēmums Nr.373)

61. Par 2013.gada 19.marta pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/287 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group” (lēmums Nr.374)

62. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ogres ielas ass līdz Amulas ielas asij nodošanu apsaimniekošanā (lēmums Nr.375)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 18.līnijas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.268 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu”.

4. Par 2013.gada 19.marta pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/287 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group”.

5. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ogres ielas ass līdz Amulas ielas asij nodošanu apsaimniekošanā.

63. Par zemes vienības Jūrmalā, „Buļļuciems 2302” sauszemes daļas nomas līguma noslēgšanu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu nomas līgumu noslēgt uz 1 gadu.

M.Dzenītis , kā ostas pārstāvis, informē, ka ar SIA „Jahtklubs Uzvara” Lielupes osta uz 5 gadiem ir noslēgusi līgumu par Lielupē uzstādīto navigācijas zīmju apkalpošanu un uzglabāšanu. Aicina atbalstīt šo lēmumprojektu.

A.Tampe izsakās, ka  balsos pret sagatavoto lēmumprojektu, jo sauszemes daļa, kuru paredzēts iznomāt, atrodas pretī cita īpašnieka īpašumam, ar kuru tas nav saskaņots.

M.Dzenītis uzskata, ka ir loģiski, ka šī sauszemes daļa tiek iznomāta SIA „Jahtklubs Uzvara”, jo tai jau ir iznomāta šai sauszemes daļai pretī esošā ūdens daļa, iepriekš minēto funkciju veikšanai. Aicina vēlreiz deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Ančāna priekšlikumu  („par” – 1 (I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 13 (M.Dzenītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – 3 (A.Tampe , Dz.Hirša, I.Blaua), „atturas” – 8 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks)), lēmumprojekts tika noraidīts.

64. Par zemes vienības Jūrmalā, „Buļļuciems 2303” daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.376)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Ančāns, M.Vorobjova, V.Maksimovs, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua)), saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 114.punktu, izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, L.Loskutova, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Ančāns, M.Vorobjova, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Jūrmalā, „Buļļuciems 2303” daļas nomas līgumu noslēgšanu.

65. Par zemes vienības Jūrmalā, „Valteri 3401” daļas nomas līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.377)

66. Par zemes vienības Jūrmalā, „Bulduri 8003” ūdenstilpes daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 8108” daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.378)

67. Par zemes vienības Jūrmalā, „Lielupe 8302” ūdenstilpes daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 7707” daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.379)

68. Par zemes vienības Jūrmalā, „Dubulti 4003” ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.380)

69. Par zemes gabala Jūrmalā, „Bulduri 7901” ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Vorobjova, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes vienības Jūrmalā, „Valteri 3401” daļas nomas līguma noslēgšanu.

2. Par zemes vienības Jūrmalā, „Bulduri 8003” ūdenstilpes daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 8108” daļas nomas līguma noslēgšanu.

3. Par zemes vienības Jūrmalā, „Lielupe 8302” ūdenstilpes daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 7707” daļas nomas līguma noslēgšanu.

4. Par zemes vienības Jūrmalā, „Dubulti 4003” ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu.

5. Par zemes gabala Jūrmalā, „Bulduri 7901” ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu.

70. Par 2004.gada 9.februāra zemes nomas līguma Nr.01-16.3/82 izbeigšanu un zemes nomas maksas parāda dzēšanu (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par 2004.gada 9.februāra zemes nomas līguma Nr.01-16.3/82 izbeigšanu un zemes nomas maksas parāda dzēšanu.

71. Par noraidījumu zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanai no O.G. (lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par noraidījumu zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanai no O.G.

72. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.51 „Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” (lēmums Nr.384)

73. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.52 „Par 2012.gada 18.jūnija zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” (lēmums Nr.385)

74. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.52 „Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” (lēmums Nr.386)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.51 „Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.52 „Par 2012.gada 18.jūnija zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.52 „Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi”.

75. Par bezmantinieka mantas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.387)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par bezmantinieka mantas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Sēde slēgta 11.30

Sēdes vadītājs

J.Visockis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 5.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF