Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.03.2013. Stājas spēkā 16.03.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 43.panta trešo daļu
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”:

1. Saistošo noteikumu 2.5., 4.1. un 4.2.apakšpunktā vārdus „pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem” aizstāt ar vārdiem „izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, izglītojamajiem”.

2. Saistošo noteikumu 2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.3. No piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.”

3. Saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„3.1. Pirmsskolas vecuma izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.”

4. Saistošo noteikumu 7.punktu izteikt šādā redakcijā:

„7. Pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai – atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs””.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Lai nodrošinātu vienotu ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību, neatkarīgi no tā, vai izglītojamais apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai izglītības iestādi, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, saistošo noteikumu 2.5., 4.1. un 4.2.apakšpunktā vārdi „pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem” aizstāti ar vārdiem „izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, izglītojamajiem”.

2. Lai precizētu formulējumu „pirmsskolas obligātās izglītības izglītojamais”, grozīt saistošo noteikumu 2.3., 3.1. un 7.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts

1. Saistošo noteikumu 2.5., 4.1. un 4.2.apakšpunktos vārdi „pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem” aizstāti ar vārdiem „izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, izglītojamajiem”.

2. Saistošo noteikumu 2.3., 3.1. un 7.punktā vārdi „pirmsskolas obligātās izglītības (5 – 6 gadīgie) izglītojamie” aizstāti ar vārdiem „pirmsskolas vecuma izglītojamie no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.”

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumi neatstās ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF