Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 19.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 18.aprīlīNr. 12

protokols Nr. 9, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldībām”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. 12.27.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„12.27. Jūrmalas sporta centrs”.

2. 12.33.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„12.33. Jūrmalas pilsētas internātpamatskola”.

3. 12.42.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„12.42. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa””.

4. 14.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„14.4. PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”.

5. 14.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„14.5. PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”.

6. 14.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„14.7. PSIA „Jūrmalas kapi”.

7. 14.12.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„14.12. PSIA „Kauguru veselības centrs”.

8. 17.1.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„17.1.8. koku vērtēšanas komisiju”.

9. Papildināt ar 17.1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.1.18. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisiju”.

10. Papildināt ar 17.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.2.6. Jūrmalas pilsētas Jauniešu domi”.

11. Svītrot 21.1.apakšpunktā vārdus „un Domes valdē”.

12. Papildināt ar 21.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„21.13. veic pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus pašvaldības kapitālsabiedrībās un citās kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder pašvaldībai”.

13. Saistošo noteikumu pielikumu (pašvaldības pārvaldes struktūra) izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības nolikuma teksts un struktūrshēma

2.Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības komisiju, konsultatīvo padomju, struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību saraksts un struktūrshēma

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Priekšsēdētājs

J.Visockis