Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.05.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 14

protokols Nr. 9, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.punktu šādā redakcijā:

„2.7. Pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu dalībniekiem vecumā līdz 19 gadiem, ja pašvaldība organizēšanas izdevumus sedz 100% apmērā”.

2. Izteikt saistošo noteikumu 3.3.punktu šādā redakcijā:

„3.3.Vispārizglītojošo 1.- 9. klašu izglītojamajiem;”

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.punktu šādā redakcijā:

„3.7. 2.7.punktā minētajiem izglītojamajiem.”

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 81.punktu šādā redakcijā:

„81. Bērnu vasaras nometņu dalībniekiem – izglītības iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā, kas nepārsniedz Ls 3.00 dienas nometnēm un Ls 5.00 diennakts nometnēm.”

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

„13. Saistošo noteikumu 3.3.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.”

Priekšsēdētājs

J.VisockisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.14

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Lai nodrošinātu vienotu ēdināšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā vispārizglītojošo 1.-9.klašu izglītojamajiem piešķiršanu. 3.3.punktā noteikts 100% ēdināšanas atvieglojums vispārizglītojošo 1.- 9. klašu izglītojamajiem. Noteikumu punkts stāsies spēkā ar 2013.gada 1.septembri.

2. Lai nodrošinātu bērnu vasaras nometņu dalībnieku ēdināšanu 2.punkts ir papildināts ar 2.7.apakšpunktu, kas nosaka, ka tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus ir pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu dalībniekiem vecumā līdz 19 gadiem, ja pašvaldība organizēšanas izdevumus sedz 100% apmērā

3. Lai reglamentētu bērnu vasaras nometnēs ēdināšanas maksas apmēru, noteikumi papildināti ar 8.1punktu, kas nosaka, ka bērnu vasaras nometņu dalībniekiem ēdināšanas maksas apmērs tiek noteikts izglītības iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā, kas nepārsniedz Ls 3.00 dienas nometnēm un Ls 5.00 diennakts nometnēm.

2. Īss projekta satura izklāsts

1. Saistošo noteikumu 3.3.punktā noteikts ēdināšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā vispārizglītojošo 1.- 9. klašu izglītojamajiem

2. Saistošie noteikumi papildināti ar 2.7.punktu šādā redakcijā:

„2.7. Pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu dalībniekiem vecumā līdz 19 gadiem, ja pašvaldība organizēšanas izdevumus sedz 100% apmērā”.

3. Papildināti saistošie noteikumi ar 3.7.punktu šādā redakcijā:

„ 2.7.punktā minētajiem izglītojamajiem.”

4. Papildināti saistošie noteikumi ar 8.1.punktu šādā redakcijā:

„81. Bērnu vasaras nometņu dalībniekiem – izglītības iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā, kas nepārsniedz Ls 3.00 dienas nometnēm un Ls 5.00 diennakts nometnēm.”

5. Papildināti saistošie noteikumi ar 13.punktu šādā redakcijā:

„13. Saistošo noteikumu 3.3. punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.”

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi ietekmēs pašvaldības budžetu. Tas 2013.gada budžetā sastāda Ls 73100

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumi pozitīvi ietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Izglītības nodaļa, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF