Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.07.2013. Stājas spēkā 05.07.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 21.februāra 9.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 18.aprīlīNr. 15

protokols Nr. 9, 57. punkts

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 2.punktu

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt un veicināt vietējās un valsts nozīmes kultūras pieminekļu (turpmāk – kultūras piemineklis) saglabāšanu, sabiedrības interesēs nodrošinot vēsturisko ēku izmantošanu, radot daudzkulturālas vides veidošanos un sabiedrības integrāciju.

2. Jūrmalas pilsētas dome ar līdzfinansējuma piešķiršanu atbalsta saimnieciski neizmantojamu publiski pieejamu vietējās un valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi.

3. Līdzekļi kultūras pieminekļu saglabāšanai tiek piešķirti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes budžeta apropriāciju.

4. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrēto kultūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji).

5. Līdzfinansējuma saņēmēji tiek noteikti konkursa kārtībā. Konkurss tiek izsludināts masu informācijas līdzekļos.

II. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

6. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) vēršas Jūrmalas pilsētas domē ar pieteikumu par nepieciešamo finansiālo atbalstu attiecīga kultūras pieminekļa saglabāšanai. Pieteikums ir iesniedzams Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 55.saistošajiem noteikumiem

7. Pieteikumā ir norādāma informācija saskaņā ar 1.pielikumu, tajā skaitā kultūras pieminekļa piederība, raksturojums, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamība, paredzamās kultūras pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (darbi) un to veicēji, sagaidāmie rezultāti, kopējais budžets (tāme), kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksas.

8. Pieteikuma iesniedzējam, sagatavojot kopējo budžetu (tāmi) kultūras pieminekļa saglabāšanai, jāparedz pašu finansējums no saviem vai sadarbības partneru finanšu līdzekļiem ne mazāk kā 10% apmērā no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanai nepieciešamā budžeta. Iesnieguma iesniedzēja pašu finansējums nedrīkst būt no Jūrmalas pašvaldības budžeta.

9. Līdzfinansējums tiek noteiks līdz 90%, ja veicamo darbu koptāme ir līdz LVL 5000. Ja veicamo darbu koptāme ir virs LVL 5000, tad līdzfinansējums tiek noteikts līdz LVL 4500 plus 50% no summas, kas pārsniedz LVL 5000, bet ne vairāk kā LVL 10 000, un tas tiek piešķirts kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) vienu reizi kārtējā budžeta gadā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 55.saistošajiem noteikumiem

10. Sagatavojot kultūras pieminekļa saglabāšanas aktivitāšu budžetu, tajā iekļaujamas noteikumu V.daļā uzskaitītās izmaksas.

III. PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANAS GAITA

11. Pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtē un lēmumu par piešķiramo līdzfinansējuma apjomu pieņem šim nolūkam izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisijas darbā var pieaicināt arī attiecīgās jomas ekspertus. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem.

12. Ja pieteikums par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma saņemšanu kultūras pieminekļa saglabāšanai nav iesniegts saskaņā ar šo noteikumu 7. un 8.punkta prasībām, Komisija ir tiesīga to neizskatīt.

13. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi sēdē piedalījušies Komisijas locekļi.

14. Pirms Komisijas sēdes katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda pieteikuma iesniedzēja darbā, un ka personīgi vai viņa ģimenes locekļi negūst materiālu labumu pieteikuma atbalsta rezultātā. Ja šāds apliecinājums netiek iesniegts, tad attiecīgais Komisijas loceklis turpmākajā Komisijas darbā nepiedalās. Ja Komisijas loceklis atrodas interešu konfliktā kāda pieteikuma dēļ, tas tiek rakstiski fiksēts protokolā un apliecinājumā, un Komisijas loceklis nepiedalās attiecīgā pieteikuma izskatīšanā un balsojumā par to.

15. Iesniegtie pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem, saskaņā ar 2.pielikumu, izņemot 15.1 un 15.2.punktā minētos kritērijus:

15.1. saglabājamais objekts atbilst kultūras pieminekļa statusam un tas ir saimnieciski neizmantojams kultūras piemineklis;

15.2. pieteikums atbilst līdzfinansējuma piešķiršanas mērķim, tas ir, piesaistot līdzfinansējumu tiks veicināta kultūras pieminekļa saglabāšana;

15.3. kultūras piemineklī notiek Jūrmalas pilsētas domes atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi;

15.4. kultūras pieminekļa saglabāšanas darbi ir neatliekami, kas nodrošina objekta pastāvēšanu ilgtermiņā un nav saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu;

15.5. ir izstrādāts kultūras pieminekļa saglabāšanas plāns;

15.6. pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana piesaista papildu finansējumu un veicina papildu aktivitāšu īstenošanu objekta saglabāšanā;

15.7. tiek lietotas mūsdienās atzītas konservācijas un restaurācijas metodes, darbi atbilst normatīvajiem aktiem kultūras mantojuma jomā, Eiropas, Latvijas un Jūrmalas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai;

15.8. paredzamo darbu rezultāts sekmē konkrētā kultūras pieminekļa glābšanu un oriģinālsubstances saglabāšanu;

15.9. ir paredzēts pašu finansējums vai sadarbības partneru finansējums atbilstoši noteikumu 8.punkta prasībām;

15.10. iesniegta kultūras pieminekļa saglabāšanas darbu projekta dokumentācija.

16. Ja pieteikumā pieteiktais objekts un paredzamās aktivitātes tā saglabāšanai neatbilst 15.1. un 15.2.punktā minētajiem kritērijiem, pieteikums tālāk netiek vērtēts un pieteikuma pieteicējam tiek sagatavots un nosūtīts atteikums piešķirt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu pamatojoties uz neatbilstību izvirzītajiem kritērijiem.

17. Komisijas locekļi aizpilda pieteikumu vērtēšanas veidlapu saskaņā ar 2.pielikumu, novērtējot katru pieteikumu saskaņā ar noteikumu 15.punktā minētajiem kritērijiem.

18. Pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu katra attiecīgā kultūras pieminekļa saglabāšanai, Komisija ņem vērā kopējo piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu apjomu, piešķirot Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu prioritārā secībā sākot ar pieteikumu, kas ieguvis augstāko punktu skaitu.

19. Komisija ir tiesīga noteikt daļēju Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu, samazinot pieteikuma iesniedzēja piedāvātās aktivitāšu īstenošanas izmaksas ar vai bez norādes, uz kurām izmaksām ierobežojums attiecas. Komisija var lūgt pieteikuma iesniedzēju pieteikuma vērtēšanas laikā iesniegt papildu informāciju, lai precizētu pieteikumu.

IV. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANA

20. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par piešķirto līdzfinansējuma apmēru, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, atbilstoši pašvaldības budžetam, sagatavo līgumu ar pieteikuma iesniedzēju par kultūras pieminekļa saglabāšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu. Līgumu ar pieteikuma iesniedzēju slēdz Jūrmalas pilsētas dome.

21. Jūrmalas pilsētas dome līgumā par kultūras pieminekļa saglabāšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu var paredzēt pieteikuma iesniedzējam avansa maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma.

V. IZMAKSAS

22. Sastādot kultūras pieminekļu saglabāšanas kopējo izmaksu tāmi, tajā iekļaujamas izmaksas, kas nepieciešamas kultūras pieminekļa saglabāšanas pasākumu īstenošanai, ievērojot lietderības principu, ka darbu izmaksas aprēķināmas tā lai, mērķi – kultūras pieminekļa saglabāšanu – sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu.

23. Aprēķinot Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma apmēru tiek ņemtas vērā tikai šādas izmaksas:

23.1.objektu arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes veikšanas izmaksas;

23.2.ekspertu slēdzienu un glābšanas pasākumu programmu izstrādes izmaksas;

23.3.būvprojektu sagatavošanas izmaksas;

23.4.restaurācijas izmaksas;

23.5.būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas;

23.6.materiālu iegāde, kas nepieciešama objekta restaurācijai un saglabāšanai;

23.7.aprīkojuma iegāde, kas tieši saistīta ar objekta kā kultūras pieminekļa saglabāšanu un drošību, un tiek iebūvēta vai izmantota tikai šajā objektā ilgtermiņā (katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi);

23.8.speciālā aprīkojuma īres izmaksas remonta veikšanai (pacēlājs, sastatnes un tml.);

23.9.inženierkomunikāciju remonta darbu izmaksas, kas saistītas tieši ar kultūras pieminekļa glābšanu un saglabāšanu;

23.10. transporta līdzekļa nomas vai transporta pakalpojuma pirkšanas izdevumi, degvielas izmaksas;

23.11. projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata par konkrēta darba veikšanu /darba rezultāta sasniegšanu.

24. Izmaksām ir jābūt pamatotām, noteiktām atbilstoši ekonomiskuma un efektivitātes principam un ne augstākām par vidējo tirgus cenu līdzvērtīga darba veikšanai.

25. Jāievēro saimnieciskā izdevīguma princips - vai speciālu aprīkojumu vai instrumentu izdevīgāk nomāt vai iegādāties konkrētā darba veikšanai, vai tas nepieciešams ilgtermiņā vai kā vienreizējs pasākums ilgākā laika periodā.

26. Izmaksas ir apliecināmas ar attaisnojuma dokumentiem, kuri ir noformējami atbilstoši grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

VI. DARBU IZMAKSU SAGATAVOŠANAS PRINCIPI

27. Kultūras pieminekļu saglabāšanas darbu tāmes izstrādājamas tā, lai varētu konstatēt paredzētos darbu veidus un apjomu, salīdzināt darbu, materiālu un mehānismu izmaksas, kā arī kontrolēt finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību paredzētajam mērķim.

28. Darbu izmaksu tāmē jānorāda vispārīgā informācija par veicamajiem darbiem un objektu: nosaukums, adrese, izpildāmo darbu veids, ja nepieciešams - piezīmes, kas saistītas ar darbu specifiku, tāmes sagatavotājs, paraksts, tāmes izstrādes datums.

29. Darbu izmaksas (tāmi) veido:

29.1.darbaspēka izmaksas (darba izmaksās iekļauj darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli virs neapliekamā minimuma. Profesionālā uzraudzība nav jāiekļauj darbaspēka stundu izmaksu likmēs. Pēc vajadzības uzraudzības izmaksas iekļauj virsizdevumos);

29.2. materiālu izmaksas (pēc iespējas jāizvēlas vairumtirdzniecības vai izgatavotāja materiālu cenas);

29.3.mehānismu izmaksas (mehānismu nomas maksās parasti iekļauj nodrošinājumu ar degvielu, eļļu un operatora pakalpojumus. Nolietojums ietver instrumentu un mehānismu amortizāciju. Ja paredzētas lielas transporta izmaksas, tad iesakāms tās izcenot atsevišķi);

29.4.nodokļi.

30. Tāmi iesakāms noformēt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, tajā iekļaujot šādas pozīcijas: Nr., darba nosaukums, mērvienība, daudzums, laika norma c/h, darba samaksas likme Ls/h, darbietilpība c/h, darba alga Ls, materiāli Ls, mehānismi Ls, kopā. Tāmē jānorāda nodokļi, ja paredzēti neplānotie vai virsizdevumi, kā arī ja paredzēta darba izpildītāja plānotā peļņa. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 55.saistošajiem noteikumiem

VII. FINANŠU IZLIETOJUMA KONTROLE

31. Līdzfinansējuma saņēmējs ir atbildīgs par piešķirto līdzekļu izlietojumu un uzskaiti saskaņā ar noslēgto līgumu un pieteikumā norādītām kultūras pieminekļa saglabāšanas aktivitātēm.

32. Līdzfinansējuma saņēmējs pēc finansējuma izlietošanas sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domei atskaiti par kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumu, glābšanas un restaurācijas programmas finansējuma izlietojumu, kas sastāv no rakstiskas atskaites, fotogrāfijām, maksājumus apliecinošiem dokumentiem.

33. Kultūras pieminekļu izpētei, restaurācijai un glābšanai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu faktisko izlietojumu dabā kontrolē Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļa, savlaicīgi pārbaudot, vai izpildīto darbu apjoms un kvalitāte atbilst piešķirto līdzekļu apjomam un mērķim.

34. Pārbaudes tiek precīzi dokumentētas, konstatētos faktus atspoguļojot apsekošanas aktā.

35. Konstatējot nepilnības vai neskaidrības, Jūrmalas pilsētas dome patstāvīgi pieprasa papildus informāciju vai skaidrojumus no pašvaldības budžeta līdzekļu saņēmēja.

36. Jūrmalas pilsētas dome nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli, pārbaudot dokumentus (iesniegtās atskaites), tās salīdzinot ar apsekošanas aktiem, un, ja nepieciešams, organizējot pēcpārbaudes.

37. Konstatējot pārkāpumus līdzekļu izlietojumā Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļa sagatavo konkrētu rīcības dokumentu, kura saturs izriet no konstatētajiem faktiem, ko iesniedz izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai Komisijai.

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

38. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15

(protokols Nr.9, 57.punkts)

PIETEIKUMS

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļa saglabāšanai

1.Kultūras pieminekļa nosaukums, adrese, īpašnieks (valdītājs).

2. Kultūras pieminekļa raksturojums.

3. Situācijas apraksts, kas pamato kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību.

4.Kultūras pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes, aktivitāšu veicēji. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 55.saistošajiem noteikumiem

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes veicējs

Aktivitātes veikšanas kopējās izmaksas (Ls)

5. Sagaidāmie rezultāti.

6. Tāmes atbilstoši noteikumu 5.daļas prasībām. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 55.saistošajiem noteikumiem

Tāmes

Kopējais finansējums

(LVL)

Pieprasītais domes līdzfinansējums (LVL)

Pašu finansējums (LVL)

Kopā:

Kopā:

Kopā:

7. Aktivitāšu īstenošanai paredzētais laiks :

no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

8. Pieteikuma iesniedzējs: Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 55.saistošajiem noteikumiem

Organizācijas nosaukums

Adrese, tālrunis

Reģistrācijas Nr.

Bankas konta Nr.

Vadītāja vārds, uzvārds

Tālrunis, fax, e-pasts

9. Datums:

Pieteikumam pievienoti:

1.

2.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15

(protokols Nr.9, 57.punkts)

Komisijas loceklis: _________________________________ Datums: _____.gada ___. ________________

(vārds, uzvārds)

Jūrmalas pilsētas domes

kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansēšanas konkursa

vērtējuma tabula

Nr.

Kultūras pieminekļa nosaukums

Kultūras piemineklī notiek domes atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi

Kultūras pieminekļa saglabāšanas darbi ir neatliekami, kas nodrošina objekta pastāvēšanu ilgtermiņā un nav saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu

Ir izstrādāts kultūras pieminekļa saglabāšanas plāns

Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana piesaista papildu finansējumu, veicina papildu aktivitāšu īstenošanu objekta saglabāšanā

Kultūras pieminekļa saglabāšanā tiek lietotas atbilstošas konservācijas un restaurācijas metodes, darbi atbilst normatīvajiem aktiem kultūras mantojuma jomā, Eiropas, Latvijas un Jūrmalas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai

Paredzamo darbu rezultāts sekmē kultūras pieminekļa glābšanu un oriģinālsubstances saglabāšanu

Paredzēts pašu finansējums vai sadarbības partneru finansējums atbilstoši noteikumu 8.punkta prasībām

Iesniegta kultūras pieminekļa saglabāšanas darbu projekta dokumentācija

Kopā (maksimums 40 punkti)

Piezīmes

Iespējamais maksimālais novērtējums ballēs

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

1.

2.

3.

Piezīme: Ja komisijas loceklis nepiedalās kāda pieteikuma vērtēšanā, tas jāieraksta vērtējuma ailēs pretim attiecīgā kultūras pieminekļa nosaukumam

Paraksts: __________________________________ Paraksta atšifrējums: ___________________________PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15

„Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu

kultūras pieminekļu saglabāšanai”

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma Par pašvaldībām 15.panta 5.punkts, 43.panta 2.punkts.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem saimnieciski neizmantojamu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuros notiek pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu pieņemšana apstiprināto budžetu neietekmē, jo 2013.gada apstiprinātajā pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums šāda atbalsta sniegšanai.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir saimnieciski neizmantojams valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi ir izskatīti Kristīgo draudžu padomē

Priekšsēdētājs

J.Visockis