Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 20.03.2019. Stājas spēkā 21.03.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 20.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 21.februārīNr. 9

protokols Nr. 2, 44. punkts

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai

Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem
Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu
un Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas
likuma 2.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) līdzfinansējumu kultūras pieminekļu, tajā skaitā sakrālā mantojuma, saglabāšanai (turpmāk – līdzfinansējums) Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

2. Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansēšanas mērķis ir sabiedrības interesēs atbalstīt un veicināt saimnieciski neizmantojamu publiski pieejamu valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, kā arī valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tai skaitā dievnamu, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko priekšmetu (turpmāk – kultūras pieminekļi) saglabāšanu, nodrošinot atbilstošu vēsturiskā mantojuma izmantošanu, radot daudzkulturālas vides veidošanos un veicinot sabiedrības integrāciju. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

2.1 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

2.11. Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

2.12. Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

2.13. Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

2.14. Papildināts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

3. Līdzfinansējumu piešķir no Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kārtējā gada budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

4. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs). Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

5. Līdzfinansējuma saņēmējus nosaka konkursa kārtībā. Dome konkursu izsludina masu informācijas līdzekļos. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

6. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

6.1. atbildīgā struktūrvienība – Domes Pilsētplānošanas nodaļa; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

6.2. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) iesniedz šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā;

6.3. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno līdzfinansējuma saņēmējs no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

6.4. Komisija – ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija, kas izsludina un organizē līdzfinansējuma piešķiršanas konkursu; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

6.5. kultūras pieminekļu saglabāšana – valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu izpēte, būvprojektu izstrāde, konservācija, restaurācija, atjaunošana, pārbūve, remonta darbu veikšana, sakrālajam mantojumam – arī labiekārtošana;

6.6. uzsaukums – paziņojums par konkursa nosacījumiem šo saistošo noteikumu ietvaros, kurā noteikts pieejamā finansējuma apjoms, projektu iesniegšanas termiņi, vērtēšanas kritēriji, uzraudzības periods un cita būtiska informācija.

6.7. Papildināts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

7. Projekta īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums izmantojams atbilstoši līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu nosacījumiem. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

8. Ja projekta atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, Dome līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, 53. panta otrās daļas b. apakšpunktu, trešās daļas a. apakšpunktu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr. L 187/1) un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi
Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

9. Līdzfinansējums vienam projektam tiek piešķirts līdz 90% no kopējām projekta izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10000 euro. Ja veicamo darbu tāme pārsniedz 10000 euro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 euro pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10000 euro, bet ne vairāk kā 15000 euro. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

9.1. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

9.1.1 Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

9.2. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

10. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir: Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

10.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana;

10.2. izmaksas, ko projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

10.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

10.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) ir Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrēta persona;

10.5. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

11. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) Domes līdzfinansējumu ir tiesīgs saņemt vienas līdzfinansējuma piešķiršanas programmas ietvaros reizi kārtējā budžeta gadā. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

12. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) uz līdzfinansējumu var pretendēt kultūras pieminekļa saglabāšanas projektam, ko plānots uzsākt pēc līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas, atbilstoši šī līguma nosacījumiem. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

III. Uzsaukuma publicēšanas kārtība

13. Uzsaukumu publicē Domes mājas lapā www.jurmala.lv, sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas avīze”. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

14. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) pieteikumu konkursam var iesniegt uzsaukumā norādītājā termiņā.

15. Domei ir tiesības vienā kalendārajā gadā, esošā budžeta ietvaros, izsludināt vairākus uzsaukumus. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

IV. Pieteikuma noformēšana un iesniegšana

16. Konkursa dalībai par līdzfinansējuma saņemšanu kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) (turpmāk – pretendents) Domē iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums). Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

17. Pieteikuma veidlapai pievieno šādus pielikumus:

17.1. pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (2.pielikums);

17.2. budžeta izmaksu veidlapa (3.pielikums);

17.3. uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”; Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

17.4. Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

18. Pieteikumu iesniedz:

18.1. personīgi Domes Pilsētplānošanas nodaļā ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršana””; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

18.2. nosūtot pa pastu Domes Pilsētplānošanas nodaļai ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršana””. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

18.3. elektroniskā formā, sagatavotu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršana””. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

19. Pretendents, sagatavojot kopējo tāmi, kultūras pieminekļa saglabāšanai paredz līdzfinansējumu no saviem vai sadarbības partneru līdzekļiem ne mazāk kā 10% apmērā no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanai nepieciešamā budžeta. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

20. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

21. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, atstājami bez izskatīšanas un mēneša laikā atdodami atpakaļ pretendentam, izsniedzot tos pēc pieprasījuma Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Ja pretendents mēneša laikā pieteikumu nav izņēmis, tos iznīcina. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšana

22. Atbildīgā struktūrvienība iesniegtos pieteikumus desmit darba dienu laikā pēc uzsaukumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

22.1. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;

22.2. vai pieteikums noformēts atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

22.3. vai projekta tāme ir aritmētiski pareiza;

22.4. vai pretendents atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

22.5. vai pieteikumā norādītā līdzfinansējuma summa nepārsniedz uzsaukumā noteikto līdzfinansējuma apmēru vienam projektam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

22.6. Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

23. Ja atbildīgā struktūrvienība konstatē, ka administratīvo kritēriju izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, vai precizējumi, tā pretendentam uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo papildus iesniedzamo informāciju. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

24. Pretendents trīs darba dienu laikā pēc 23.punktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz papildus pieprasīto informāciju 18.punktā noteiktajā kārtībā.

25. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā pēc pieteikumu saņemšanas no atbildīgās struktūrvienības izvērtē pieteikumu atbilstību kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansēšanas konkursa vērtējuma tabulas (4.pielikums) kritērijiem un uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tajā skaitā atbilstību kultūras pieminekļa statusam un projekta tāmes pamatotību un pieņem lēmumu par: Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

25.1. precizējumu vai papildu informācijas pieprasīšanu;

25.2. pieteikuma noraidīšanu;

25.3. atbalsta intensitātes apjomu esošā budžeta ietvaros, bet nepārsniedzot uzsaukumā noteikto atbalsta intensitāti;

25.4. projekta apstiprināšanu, uzraudzības kārtību un līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu slēgšanu; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

25.5. citu darbību veikšanu, atbilstoši saistošajiem noteikumiem un attiecīgajam uzsaukumam.

26. Pēc 25.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, komisija pieprasa un pretendents sniedz precizējumus vai papildus informāciju saistošo noteikumu 23. un 24.punktā noteiktajā kārtībā.

27. Komisija pēc izvērtēšanas pieteikumus sarindo piešķirto punktu secībā. Vienādu punktu gadījumā komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu balsojot. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

28. Komisija noraida tos projektu pieteikumus, kas neatbilst kaut vienam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai kādā no uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem komisija nav piešķīrusi punktus. Ja kādā no kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem daļa komisijas locekļu nav piešķīrusi punktus, bet daļa - piešķīrusi, tad kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju nosaka ar balsu vairākumu.

29. Komisijas pieņemto lēmumu atbildīgā struktūrvienība paziņo pretendentam piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

30. Atbildīgā struktūrvienība protokolē komisijas sēdes, kā arī izskata iesniegto cenu piedāvājumu atbilstību projekta tāmē uzrādītajām izdevumu pozīcijām. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

31. Komisijas locekļi pirms pieteikumu vērtēšanas paraksta apliecinājumu par fizisko personu datu neizpaušanu trešajām personām un interešu konflikta neesamību.

32. Komisija pieteikumu vērtēšanas laikā var pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

33. Līdzfinansējumu saņem tie pretendenti, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar uzsaukumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

34. Ja konkursa uzsaukumā noteiktais kopējais līdzfinansējuma apjoms tiek piešķirts, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu tiek noraidīti. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

35. Komisija ir tiesīga lemt par daļēju projekta pieteikumā pieprasītā līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstot prioritāri veicamās aktivitātes, kā arī gadījumos, ja iespējami saimnieciski izdevīgāki aktivitāšu realizācijas tehnoloģiskie risinājumi. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

36. Informāciju par atbalstītajiem pieteikumiem (pretendenta un projekta nosaukums, piešķirtā atbalsta apmērs) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas publicē domes mājas lapā www.jurmala.lv.

VI. Līguma slēgšana, projekta īstenošana un atskaišu iesniegšana

37. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, atbildīgā struktūrvienība piecu darba dienu laikā sagatavo un virza parakstīšanai līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

38. Pretendents nodrošina atsevišķu norēķinu kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāmi visi ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, un kurā bezskaidras naudas norēķinu veidā veic ar projekta īstenošanu saistītos darījumus, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

39. Ja pretendenta vainas dēļ līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nenoslēdz 20 dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, komisijai ir tiesības atcelt lēmumu par projekta apstiprināšanu konkrētajam pretendentam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

40. Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu tiek noteikta projekta uzraudzības un finansēšanas kārtība, atkarībā no projekta finanšu apjoma, īstenošanas ilguma un citiem faktoriem, paredzot līdzfinansējuma piešķiršanu pēc projekta īstenošanas vai tā izmaksu pa daļām, ja projekta īstenošanas termiņš pārsniedz sešus mēnešus. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

41. Pretendents, ar kuru noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk -līdzfinansējuma saņēmējs), īstenojot projektu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteikto. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

42. Līdzfinansējuma saņēmējs projekta īstenošanas vietā nodrošina vizuālu informāciju par pašvaldības atbalstu ar Jūrmalas pilsētas logotipu, ko pirms izvietošanas projekta īstenošanas vietā saskaņo ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi marketings@jurmala.lv. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

43. Līdzfinansējums līdzfinansējuma saņēmējam tiek pārskaitīts uz līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu norādīto norēķinu kontu atbilstoši 38.punktam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

44. Ja projekta īstenošanas laikā projekta finansējuma izlietojums ir mazāks, tad proporcionāli tiek samazināts piešķirtais līdzfinansējuma apmērs, bet, ja projekta finansējuma izlietojums pieaug, tad pašvaldības līdzfinansējuma apmērs tām paliek nemainīgs. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

45. Nepalielinot piešķirtā līdzfinansējuma apjomu, bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi, projekta finansējuma izlietojuma pieaugums ir pieļaujams un attiecināms ne vairāk kā 10% apmērā no līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

46. Komisijai un lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas laikā pieaicinātajiem ekspertiem ir tiesības veikt projekta aktivitāšu pārbaudes uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi, kā arī pieprasīt papildu informāciju par projekta īstenošanu.

47.  Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos un/vai projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas, līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā, saskaņojot tās ar Domi. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

48.  Līdzfinansējuma saņēmējam, atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajam, jāiesniedz projekta īstenošanas gala atskaite (turpmāk - atskaite) par projekta aktivitātēm viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

49. Atskaitei pievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, rēķini čeki, pavadzīmes u.tml.), atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7.panta nosacījumiem un projekta īstenošanai atvērtā konta izdruka.

50. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā no atskaites saņemšanas lemj par:

50.1. atskaites apstiprināšanu un līdzfinansējuma vai tā daļas izmaksu, līgumā par līdzfinansējuma saņemšanu noteiktajā kārtībā; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

50.2. finanšu korekciju vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu, ja projekts nav īstenots atbilstoši saistošajiem noteikumiem vai līgumam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

50.1 Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

51. Ja līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis šo saistošo noteikumu 48. un 49.punktā noteiktos dokumentus noteiktajā termiņā vai tie neatbilst izvirzītajām prasībām, Domei ir tiesības pieprasīt līdzfinansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto līdzfinansējumu vai tā daļu. Līdzfinansējuma saņēmējs 20 darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksā Domei pieprasīto līdzfinansējuma summu. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

VI.1 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem
Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

51.1 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

51.2 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

51.3 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

51.4 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

51.5 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

51.6 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

51.7 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

51.8 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

51.9 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

VII. Noslēguma jautājums

52. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15 “Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOC Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.5 Papildināts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.6 Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiemPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai”

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu [..] pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Atbilstoši Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma 2.panta otrajai daļai Pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā. Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

Sabiedrības interesēs ir nodrošinot vēsturisko ēku izmantošanu, radot daudzkulturālas vides veidošanos un veicinot sabiedrības integrāciju atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktajiem mērķiem objektu saglabāšanai, kuros notiek pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem saimnieciski neizmantojamu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu un kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tai skaitā dievnamu, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko priekšmetu saglabāšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu pieņemšana apstiprināto budžetu neietekmē, jo 2019.gada apstiprinātajā pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums šāda atbalsta sniegšanai.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir saimnieciski neizmantojams valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā Jūrmalas pilsētas domē. Saistošo noteikumu izpildi administrēs Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis