Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 31.oktobra 34.nolikumu

2013.gada 12.septembrīNr. 23

protokols Nr. 22, 11. punkts

Kultūras nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Kultūras nodaļas (turpmāk – nodaļa) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Nodaļa ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā nodaļa ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Nodaļas mērķis ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība).

II Nodaļas uzdevumi

5. Nodaļas uzdevumi ir:

5.1. koordinēt un kontrolēt pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras organizāciju darbu;

5.2. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību kultūras mantojuma saglabāšanas un kultūras jaunrades jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām organizācijām;

5.3. koordinēt pašvaldības teritorijā esošo kultūras jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību;

5.4. organizēt un vadīt vietēja un starptautiska mēroga kultūras projektus ar Jūrmalas pilsētas (turpmāk – pilsēta) sadraudzības pilsētām un citām starptautiskajām kultūras organizācijām sadarbībā ar Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldi;

5.5. p iedalīties ar pašvaldības attīstību saistītu plānošanas dokumentu un projektu izstrādē;

5.6. nodaļas kompetences ietvaros izteikt atzinumu par jebkuru finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kā arī reliģiskajām organizācijām, kas tiek piešķirts no domes līdzekļiem;

5.7. sagatavot domes lēmumu un rīkojumu projektus kultūras jomā;

5.8. organizēt un koordinēt pašvaldības darbu brīvprātīgā darba politikas jomā kultūrā; Svītrots ar domes 2015.gada 12.novembra 47.nolikumu

5.9. sadarboties ar citām pašvaldībām, valsts institūcijām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām kultūras pieredzes veicināšanai sadarbībā ar Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldi;

5.10. plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem kultūras jomā; Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 47.nolikumu

5.11. popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras pieejamību kā pilnvērtīga un mūsdienīga dzīvesveida sastāvdaļu; Svītrots ar domes 2015.gada 12.novembra 47.nolikumu

5.12. sadarbībā ar Izglītības nodaļu attīstīt kultūras darbu izglītības iestādēs; Svītrots ar domes 2015.gada 12.novembra 47.nolikumu

5.13. uzkrāt informāciju, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem kultūras jomā;

5.14. regulāri apkopot gada statistiskos rādītājus biedrību, nodibinājumu darbībā nozarē, analizēt attīstības tendences un iesniegt domē priekšlikumus pilsētas kultūras attīstības politikas veidošanai;

5.15. nodrošināt pašvaldības mājas lapas satura veidošanu par pašvaldības kultūras jautājumiem.

III Nodaļas tiesības

6. Nodaļai ir tiesības:

6.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

6.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;

6.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

6.4. saskaņot nodaļas pārraudzībā esošo iestāžu amatu sarakstus un budžeta projektus;

6.5. pārstāvēt domi un piedalīties dažādās apspriedēs, semināros, kursos, un konferencēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem ;

6.6. iepazīties ar ārpus pašvaldības esošo kultūras un sabiedrības integrācijas iestāžu un izpildinstitūciju darba pieredzi.

IV Nodaļas vadība un struktūra

7. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

8. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

9. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts nodaļas vai citas domes struktūrvienības darbinieks.

10. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

11. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

12. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vadītāja ieteikuma.

V Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

13. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

14. Nodaļas darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus izpilddirektora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

15. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

16. Nodaļas darbinieki ir atbildīgi par materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas lietošanā vai kas tiek izmantotas darba pienākumu izpildei .

VI Noslēguma jautājumi

17. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembrī.

18. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis