Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr.31

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1200

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Romāns Mežeckis, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1345 līdz sēdes beigām), Aleksejs Volkovs, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Līga Baumgarte, Aivars Paegle, Maija Putniņa, Iveta Strazdiņa, Indra Brinkmane, Zanda Sapronova, Staņislava Spila, Valdis Kivkucāns, Ieva Strazdiņa, Ģirts Brambergs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

2.

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2014.- 2016.gadam

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai Dūņu ceļā 2, Jūrmalā”

7.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””

10.

Par debitoru norakstīšanu (Administratīvā komisija)

11.

Par debitoru norakstīšanu (Pašvaldības policija)

12.

Par debitoru norakstīšanu (Pašvaldības policija)

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

14.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

15.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības privatizācijas komisijas nolikums”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

18.

Par vidi degradējošu būvi 4.līnijā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4202 001

19.

Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 131-k, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001

20.

Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002

21.

Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 36, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2416 001

22.

Par vidi degradējošu būvi Vidus prospektā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3201 001

23.

Par tiesas spriedumu izpildi un zemesgabalu ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

24.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Mežsargu ielā 13, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

27.

Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu atļauju izsniegšanai

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.732)

Ziņotājs:

L.Baumgarte ziņo, ka šobrīd vēl notiek iepirkuma konkurss par ātrpakalpojuma sniegšanu veļas mazgāšanā p.i.i. „Lācītis”, tāpēc lēmumprojektā ir nepieciešams noteikt, ka 1.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 01.03.2014.

Izsakās:

A.Ābelītis jautā par Budžeta nodaļas vadītājas piezīmi, par to, ka Slokā skeitparks ir demontēts, un būtu lietderīgi Sporta centra darbinieku sarakstā izslēgt pozīciju „Tehniskais darbinieks” ar 3 amata vienībām.

G.Truksnis atbild, ka ar Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju ir apspriests jautājums par to, ka, paredzot jaunas sporta būves pilsētā un palielinoties sporta pasākumu skaitam, tuvākajā laikā ir jādomā par vienotas struktūras izveidi sporta sfēras organizēšanā, kas būs saistīts arī ar izmaiņām Sporta centra darbinieku štatu sarakstos.

G.Liepiņa jautā par to, ka vairākas reizes Kultūras jautājumu komitejā tika izskatīti jautājumi par štatu izmaiņām kultūras iestādēs, taču līdz šim tie nav sagatavoti izskatīšanai domes sēdē.

G.Truksnis atbild, ka tuvākajā laikā šis jautājums tiks izskatīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” ar redakcionālām izmaiņām.

2. Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2014.- 2016.gadam (lēmums Nr.732)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Izsakās:

J.Visockis uzskata, ka SIA „Jūrmalas ūdens” ir jāizveido meliorācijas darbu brigāde un, ja, nepieciešams, jāiegādājas arī papildu tehnika, lai uzņēmums pats varētu veikt pilsētas meliorācijas sistēmas atjaunošanu un uzturēšanu, nevis par šo darbu veikšanai jāslēdz līgumus ar citām firmām. L.Loskutova izsaka priekšlikumu Investīciju plāna projektā svītrot sadaļas „Kūrorts un tikšanās vieta” 26.punktu „Ķemeru sanatorijas kompleksa iegāde un saglabāšana”, jo, pirmkārt, paliek pie sava viedokļa, ka Jūrmalas pilsētas dome rīkojās nepareizi lemjot par Ķemeru sanatorijas kompleksa iegādi, kas, saskaņā ar likumu, neatbilst pašvaldības funkcijām. Otrkārt, dome vēlas iegādāties šo sanatoriju par pārmērīgi lielu summu, kas būtu nodokļu maksātāju naudas un pašvaldības mantas izšķērdēšana, un nav arī īsti skaidrs, cik uz šo brīdi sanatorija maksā. Treškārt, uzskata, ka sanatorijas iegādi un tās saglabāšanu ir jāuzņemas valstij un konkrēti Veselības ministrijai.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu, Investīciju plāna sadaļas „Sociālā infrastruktūra” 12.punktā „Videonovērošanas sistēmas attīstība” 2014.gadā paredzēt 50 000 Ls. Uzskata, ka būtu jāņem vērā citu  pilsētu pašvaldību pieredzi kurināmā sagādes darbos iesaistīt „simtlatniekus”, vairāk līdzekļus jāpiešķir pludmales teritorijas sakopšanai un uzturēšanai. Nepieciešams sakārtot infrastruktūru Dubultos, Kļavu ielas galā un attīstīt tur pludmales sporta centru, Kauguros nepieciešams jauns kultūras nams. Iebilst pret 300 000 Ls, kas paredzēti domes ēkas aukstumapgādes ierīkošanai, jo uzskata, ka Latvijā nav tādi klimatiskie apstākļus, un ja, nepieciešams, var veikt īslaicīgas izmaiņas darba laikā.

G.Truksnis attiecībā par L.Loskutovas priekšlikumu uzskata, ka ar nožēlu ir jāsaprot, ka jautājumu par Ķemeru sanatoriju valsts ir atstājusi pašvaldības ziņā un tāpēc ir jārīkojas pašiem. Savukārt A.Ābelīša izteiktie priekšlikumi varētu tikt izskatīti jau nākamajās Finanšu komitejās, precizējot 2013.gada pašvaldības budžeta atlikumus. Aicina deputātus vispirms balsot par deputātu izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumu svītrot 26.punktu „Ķemeru sanatorijas kompleksa iegāde un saglabāšana” („par” – 1 (L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča)), L.Loskutovas priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu 12.punktā „Videonovērošanas sistēmas attīstība” 2014.gadā paredzēt 50 000 Ls  („par” – 4 (M.Stulpiņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 11 (G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča)), A.Ābelīša priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2014.- 2016.gadam.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā” (lēmums Nr.734)

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā” (lēmums Nr.735)

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā” (lēmums Nr.736)

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai Dūņu ceļā 2, Jūrmalā” (lēmums Nr.737)

Ziņotājs:

I.Brača

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai Dūņu ceļā 2, Jūrmalā”.

7. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.77)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

G.Liepiņa izsaka priekšlikumu - vērtējot nākamā budžeta izpildi, piešķirt līdzekļus pilsētas kapu teritoriju labiekārtošanai.

L.Loskutova izsaka priekšlikumus:

- Izglītības nodaļas budžetā piešķirt līdzekļus 20 000 Ls apmērā latviešu valodas apmācībai cittautiešiem;

- Atbalstīt Jūrmalas jautro un atjautīgo komandas, jauniešu komandai piešķirot 2000 Ls, pieaugušo komandai – 4000 Ls.

Izsakās, ka, joprojām, pilsētā nav sakārtota infrastruktūra, ceļi, daudzi no tiem nav asfaltēti, sliktā stāvoklī ir trotuāri, parkos nav labiekārtoti celiņi, netiek piešķirti līdzekļi Slokas jauno kapu labiekārtošanai. Uzskata, ka līdzekļus, kas paredzēti Ķemeru sanatorijas kompleksa iegādei, jānovirza pilsētas trotuāru sakārtošanai, visu grantēto ceļu noasfaltēšanai, parku celiņu labiekārtošanai, bērnu laukumu izveidei, daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai un citiem pilsētas infrastruktūras un labiekārtošanas darbiem, kas padarītu pilsētu tūristiem un viesiem daudz pievilcīgāku.

A.Ābelītis uzskata, ka ir nepieciešams aktualizēt jautājumu par Tūrisma nodevas ieviešanu, kas dotu ievērojamus ieņēmumus pašvaldības budžetā.

G.Truksnis izsakās, ka jautājumi par pilsētas kapu sakārtošanu un citiem labiekārtošanas darbiem pilsētā, pēc 2013.gada pašvaldības budžeta atlikumu precizēšanas, tiks izskatīti profilējošajās komitejās. Tāpat arī priekšlikumi par līdzekļu piešķiršanu latviešu valodas apmācībai cittautiešiem un Jūrmalas jautro un atjautīgo komandām ir atbalstāmi un to finansēšanas avoti un apmēri arī risināmi vērtējot pašvaldības budžeta izpildi. Aicina deputātus vispirms balsot par L.Loskutovas izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu piešķirt 20 000 Ls latviešu valodas apmācībai cittautiešiem („par” – 4 (A.Ābelītis, J.Visockis, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu atbalstīt Jūrmalas jautro un atjautīgo komandas, jauniešu komandai - 2000 Ls, pieaugušo komandai - 4000 Ls („par” – 3 (A.Ābelītis, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš), J.Visockis nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu svītrot budžeta izdevumu daļā pozīciju „Ķemeru sanatorijas kompleksa iegāde” („par” – 1 (L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis, K.Siņkeviča), J.Visockis nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

G.Truksnis, attiecībā par A.Ābelīša ierosinājumu, uzskata, ka iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi par tūrisma nodevu bija neatbilstoši, tāpēc tos vajadzēja atcelt. Bet jau nākamā gada sākumā ir jāatgriežas pie šī jautājuma, izstrādājot noteiktus kritērijus un izvērtējot nodevas apmēru, ņemot vērā citu Eiropas pilsētu pieredzi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu.

Iziet I.Blaua

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.40)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” (lēmums Nr.738)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””.

10. Par debitoru norakstīšanu (Administratīvā komisija) (lēmums Nr.739)

11. Par debitoru norakstīšanu (Pašvaldības policija) (lēmums Nr.740)

12. Par debitoru norakstīšanu (Pašvaldības policija) (lēmums Nr.741)

Ziņotājs:

S.Spila

V.Kivkucāns

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par debitoru norakstīšanu.

2. Par debitoru norakstīšanu (Pašvaldības policija).

3. Par debitoru norakstīšanu (Pašvaldības policija).

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.78)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

14. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.742)

15. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.743)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

2. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības privatizācijas komisijas nolikums” (nolikums Nr.41)

Ziņotājs:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības privatizācijas komisijas nolikums”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.42)

Ziņotājs:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”.

18. Par vidi degradējošu būvi 4.līnijā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4202 001 (lēmums Nr.744)

19. Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 131-k, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001 (lēmums Nr.745)

20. Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002 (lēmums Nr.746)

21. Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 36, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2416 001 (lēmums Nr.747)

22. Par vidi degradējošu būvi Vidus prospektā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3201 001 (lēmums Nr.748)

Ziņotājs:

M.Putniņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par vidi degradējošu būvi 4.līnijā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4202 001.

2. Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 131-k, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001.

3. Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002.

4. Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 36, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2416 001.

5. Par vidi degradējošu būvi Vidus prospektā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3201 001.

23. Par tiesas spriedumu izpildi un zemesgabalu ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā (lēmums Nr.749)

Ziņotājs:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova), I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par tiesas spriedumu izpildi un zemesgabalu ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.

24. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Mežsargu ielā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.750)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Mežsargu ielā 13, Jūrmalā.

25. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu (lēmums Nr.751)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.79)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”.

27. Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu atļauju izsniegšanai (lēmums Nr.752)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu atļauju izsniegšanai.

Sēde slēgta 13.55

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2014.gada 16.janvārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 6.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF