Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 664.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 7.novembra 622.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 12.septembrīNr. 510

protokols Nr. 22, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, ievērojot 2013.gada 2.augusta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/327 „Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācijas darba optimizācijai”, lai nodrošinātu pašvaldības darbības pilnveidošanu un pārvaldes efektīvāku organizēšanu, balstoties uz labas pārvaldības principu, ar mērķi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nodalīt lēmējvaras un izpildvaras funkcijas, veikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācijas darba optimizāciju, nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu, uzlabot un pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācijas reorganizāciju:

1.1. Izveidot Īpašumu pārvaldi šādā kārtībā:

1.1.1. Izveidot Pašvaldības īpašumu nodaļu, kurai nodot Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas un Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas tiesības un saistības.

1.1.2. Iekļaut Dzīvokļu nodaļu, Nodokļu nodaļu un Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļu Īpašumu pārvaldes sastāvā.

1.1.3. Noteikt, ka Īpašumu pārvaldē ir šādas nodaļas:

1.1.3.1. Dzīvokļu nodaļa ar piecām amata vienībām;

1.1.3.2.  Pašvaldības īpašumu nodaļa ar divpadsmit amata vienībām;

1.1.3.3. Nodokļu nodaļa ar deviņām amata vienībām;

1.1.3.4. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa ar trim amata vienībām.

1.1.4. Likvidēt Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļu un Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļu.

1.2. Izveidot Attīstības pārvaldi šādā kārtībā:

1.2.1. Izveidot Projektu ieviešanas nodaļu, kurai nodot daļu Ekonomikas un attīstības nodaļas tiesības un saistības.

1.2.2. Izveidot Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļu, kurai daļēji nodot Būvniecības nodaļas un Ekonomikas un attīstības nodaļas tiesības un saistības.

1.2.3. Izveidot Vides nodaļu, kurai daļēji nodot Ekonomikas un attīstības nodaļas tiesības un saistības.

1.2.4. Likvidēt Ekonomikas un attīstības nodaļu.

1.2.5. Iekļaut Projektu ieviešanas nodaļu, Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļu un Vides nodaļu Attīstības pārvaldes sastāvā.

1.2.6. Noteikt, ka Attīstības pārvaldē ir šādas nodaļas:

1.2.6.1. Projektu ieviešanas nodaļa ar piecām amata vienībām;

1.2.6.2. Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa ar sešām amata vienībām;

1.2.6.3. Vides nodaļa ar trim amata vienībām.

1.3. Izveidot Pilsētsaimniecības pārvaldi šādā kārtībā:

1.3.1. Reorganizēt Būvniecības nodaļu, kuras tiesības un saistības daļēji nodot Attīstības pārvaldei.

1.3.2. Iekļaut Būvniecības nodaļu, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu, Iepirkumu biroju un Saimniecības nodaļu Pilsētsaimniecības pārvaldes sastāvā.

1.3.3. Noteikt, ka Pilsētsaimniecības pārvaldē ir šādā nodaļas:

1.3.3.1. Būvniecības nodaļa ar sešām amata vienībām; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu

1.3.3.2. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa ar astoņām amata vienībām;

1.3.3.3. Iepirkumu birojs ar piecām amata vienībām;

1.3.3.4. Saimniecības nodaļa ar divdesmit sešām, komats, divdesmit piecām amata vienībām. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu

1.4. Izveidot Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldi šādā kārtībā:

1.4.1. Izveidot Mārketinga nodaļu, kurai nodot daļu Sabiedrisko attiecību nodaļas un Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas tiesības un saistības.

1.4.2. Izveidot Ārējo sakaru un protokola nodaļu, kurai nodot daļu Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas tiesības un saistības.

1.4.3. Reorganizēt Tūrisma un ārējo sakaru nodaļu par Tūrisma nodaļu.

1.4.4. Iekļaut Mārketinga nodaļu, Sabiedrisko attiecību nodaļu un Ārējo sakaru un protokola nodaļu Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes sastāvā.

1.4.5. Noteikt, ka Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldē ir šādas nodaļas:

1.4.5.1. Mārketinga nodaļa ar trim amata vienībām;

1.4.5.2. Sabiedrisko attiecību nodaļa ar piecām amata vienībām; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu

1.4.5.3. Ārējo sakaru un protokola nodaļa ar trim amata vienībām.

1.5. Izveidot Administratīvi juridisko pārvaldi šādā kārtībā:

1.5.1. Reorganizēt Administratīvo nodaļu, no tās atdalot Kanceleju, kurai daļēji nodot Administratīvās nodaļas tiesības un saistības, kā arī daļēji nodot apmeklētāju apkalpošanas funkcijas Pilsētplānošanas nodaļai.

1.5.2. Reorganizēt Juridisko nodaļu par Tiesvedības nodaļu.

1.5.3. Izveidot Juridiskā nodrošinājuma nodaļu, kurai nodot daļu Tiesvedības nodaļas saistības un tiesības.

1.5.4. Iekļaut Administratīvo nodaļu, Informātikas nodaļu, Juridiskā nodrošinājuma nodaļu, Tiesvedības nodaļu un Personāla nodaļu Administratīvi juridiskajā pārvaldes sastāvā.

1.5.5. Noteikt, ka Administratīvi juridiskajā pārvaldē ir šādas nodaļas:

1.5.5.1. Kanceleja ar astoņām amata vienībām; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 664.lēmumu

1.5.5.2. Administratīvā nodaļa ar deviņām amata vienībām;

1.5.5.3. Informātikas nodaļa ar vienpadsmit amata vienībām;

1.5.5.4. Juridiskā nodrošinājuma nodaļa ar piecām amata vienībām;

1.5.5.5. Tiesvedības nodaļa ar trim amata vienībām;

1.5.5.6.  Personāla nodaļa ar trim amata vienībām.

1.6. Izveidot Kultūras nodaļu ar četrām amata vienībām.

1.7. Izveidot Domes priekšsēdētāja biroju ar piecām amata vienībām.

1.8. Noteikt Tūrisma nodaļā septiņas amata vienības.

1.9. Noteikt Pilsētplānošanas nodaļā divdesmit trīs amata vienības. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu

1.9. 1 Papildināts ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu

1.9. 2 Papildināts ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu

1.10.  No 1.1. līdz 1.9.punktā minētās Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācijas reorganizācijas izmaiņas stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 573.lēmumu

2. Uzdot izpilddirektoram:

2.1. līdz 2013.gada 20.septembrim sagatavot darbinieku amata aprakstus atbilstoši 1.1.-1.9. punktos minēto struktūrvienību jaunajiem nolikumiem.

2.2. līdz 2013.gada 25.septembrim iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam precizētu Jūrmalas pilsētas domes amatpersonu (darbinieku) amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu ar amatpersonu (darbinieku) amatiem atbilstošajām amatu saimēm (apakšsaimēm), līmeņiem, amatiem atbilstošajām mēnešalgu grupām un mēnešalgu maksimālajiem apmēriem.

2.3. atbilstoši reorganizācijas plānam, līdz 2013.gada 1.oktobrim veikt Latvijas republikas Darba likumā noteiktos pasākumus, lai izvērtētu, kuriem darbiniekiem ir priekšrocības turpināt darba attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā.

2.4. līdz 2013.gada 15.novembrim iesniegt tālākai virzībai domes priekšsēdētājam aktualizētus, jaunākajām tiesību normu prasībām atbilstošus, nolikumus un amatu aprakstus šādām struktūrvienībām:

2.4.1. Bāriņtiesa;

2.4.2. Bērnu nams „Sprīdītis”;

2.4.3. Budžeta nodaļa;

2.4.4. Centralizētās grāmatvedības nodaļa;

2.4.5. Domes priekšsēdētāja birojs;

2.4.6. Dzimtsarakstu nodaļa;

2.4.7. Interešu izglītības iestādes;

2.4.8. Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa;

2.4.9. Izglītības nodaļa;

2.4.10. Jūrmalas Centrālā bibliotēka;

2.4.11. Jūrmalas kultūras centrs;

2.4.12. Jūrmalas pilsētas muzejs;

2.4.13. Labklājības pārvalde;

2.4.14. Lielupes ostas pārvalde;

2.4.15. Pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs”;

2.4.16. Pašvaldības policija;

2.4.17. Pirmsskolas izglītības iestādes;

2.4.18. Revīzijas un audita nodaļa;

2.4.19. Sporta nodaļa;

2.4.20. Vispārizglītojošo izglītības iestādes;

2.5. nodrošināt līdz 2014.gada 1.janvārim iekšējo normatīvo aktu par dokumentu pārvaldību un ar to saistīto noteikumu izstrādāšanu, kā arī pilnveidot elektroniskās lietvedības sistēmas tiesvedības reģistru ar mērķi uzlabot kontroles mehānismu. Grozīts ar domes 2013.gada 7.novembra 622.lēmumu

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF