Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 511

protokols Nr. 22, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/327 „Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācijas darba optimizācijai”, Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācijas reorganizāciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) samazināt šādas amata vienības:

1.1.1. 2.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

2.

Civilās aizsardzības speciālists

1

527

527

1.1.2. 3.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

3.

Vecākais eksperts

1

950

950

1.1.3. 102.amata vienību (Administratīvajā nodaļā):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

102.

Arhivārs

1

614

614

1.2. Izveidot šādas jaunas amata vienības:

Nr.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

1.

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

1

1430

1430

2.

Marketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs

1

1430

1430

3.

Attīstības pārvaldes vadītājs

1

1430

1430

4.

Īpašumu pārvaldes vadītājs

1

1430

1430

5.

Pilsētsaimniecības pārvaldes vadītājs

1

1430

1430

2. Apstiprināt lēmuma 37.pielikumu (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts), izsakot to jaunā redakcijā atbilstoši šī lēmuma pielikumam.

3. Lēmuma 37.pielikums (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) jaunajā redakcijā stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, atbilstoši Darba likumam, veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes darbinieku darba līgumos.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF