Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 17.augusta 371.lēmumu

2013.gada 12.septembrīNr. 512

protokols Nr. 22, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju” un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.487 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa pagarināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:

2.1. Ināra Andžāne;

2.2. Aivars Griķis;

2.3. Natālija Kolobova;

2.4. Iveta Kravinska;

2.5. Ilmārs Pilinieks;

2.6. Ilga Pīrante;

2.7. Broņislava Sadovska.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) informēt Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas izveidošanu un sniegt nepieciešamo informāciju par vēlēšanu komisijas locekļiem.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.653 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF