Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 5.marta 82.lēmumu

2013.gada 12.septembrīNr. 516

protokols Nr. 22, 20. punkts

Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas
sporta laukums Rīgas iela 1) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikuma Nr.2 „Jūrmalas sporta centra nolikums” 66.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Majoru vidusskolas sporta laukuma (Rīgas iela 1) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas sporta centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Uzdot iestādes vadītājam A.Ļeonovam apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotā nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

5. Pilnvarot Jūrmalas sporta centra direktoru A.Ļeonovu noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. G.Smalkai.

7. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

7.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

7.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

7.3 .Jūrmalas skolu un pirmskolas iestāžu organizētās grupas;

7.4 Jūrmalas pilsētā deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

8. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmums Nr.657„Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukums (Rīgas iela 1) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.516

(protokols Nr.22, 20.punkts)

Majoru vidusskolas sporta laukuma (Rīgas iela 1) maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērvienība

Maksa (latos) bez PVN

Maksa (EUR) bez PVN informatīvi

1. Masu slidotava

1.1 Slidošana bez nūjām ledus laukumā

1.1.1

pieaugušie

1persona/60

min

1.62

2.30

1.1.2

skolēni*, pensionāri *

1persona/60 min.

1.08

1.54

1.2 Slidošana ar nūjām ledus laukumā

1.2.1

pieaugušie

1persona/60 min

2.35

3.34

1.2.2

skolēni*, pensionāri *

1persona/60 min.

1.57

2.23

1.3 Slidošana skrituļslidu laukumā

1.3.1

pieaugušie

1perso

a/60 min.

0.92

1.31

1.3.2

skolēni*, pensionāri*

1persona/60 min.

0.62

0.88

1.4 Bērnam līdz 7 gadiem

1persona/60 min.

0.00

0.00

2 .Noma

2.1 Dažāda noma

2.1.1

slidu un skrituļslidu noma

1 pāris/60 min.

0.83

1.18

2.1.2

ģērbtuves telpas noma (51.50m2)

60 min.

1.90

2.70

2.1.3

tablo izmantošana

60 min.

4.13

5.88

2.2 Ledus laukuma noma**

2.2.1

darba dienās no plkst. 7.00 līdz 15.30

60 min.

37.70

53.65

2.2.2

darba dienās no plkst. 15.45 līdz 18.00

60 min.

42.42

60.35

2.2.3

darba dienās no plkst. 18.15 līdz 23.00

60 min.

54.20

77.12

2.2.4

brīvdienās no plkst. 7.00 līdz 23.00

60 min.

54.20

77.12

2.3 Skrituļslidu laukuma noma***

2.3.1

darba dienās

60 min.

9.22

13.12

2.3.2

brīvdienās

60 min.

13.90

19.78

3.

Slidu asināšana

1 pāris

0.83

1.18

4.

Reklāmas izvietošana uz bortiem

1m2/mēnesī

4.50

6.40

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** virs 8 stundām nedēļa – atlaide 20%

*** virs 4 stundām nedēļa – atlaide 20%


Lejupielāde: DOC un PDF