Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 31.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 3.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 22.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 22.novembra 21.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

2010.gada 14.janvārīNr.2

Protokols Nr.1, 4.punkts

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 21.nolikumu

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

I Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas peldēšanas un futbola skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes programmas un interešu izglītības programmas sportā. Grozīts ar domes 2012.gada 22.novembra 21.nolikumu

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi atbilstošie normatīvie akti un šis nolikums.

3. Skolai ir zīmogs ar mazo valsts ģerboņa attēlu, skolas simbolika, kā arī noteikta parauga veidlapas.

4. Skolas juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, LV-2016.

5. Skola izmanto Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu un citu sporta institūciju sporta bāzes.

II Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Skolas darbības mērķis ir:

6.1. realizēt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības programmas sportā, un veicināt bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgu izmantošanu;

6.2. sekmēt izglītojamā pozitīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti un morāles vērtībām.

6.3. Papildināts ar domes 2012.gada 20.decembra 22.nolikumu; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 3. nolikumu


7. Skolas darbības pamatvirziens ir profesionālās ievirzes un interešu izglītība sportā.

8. Skolas galvenie uzdevumi ir:

8.1. nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, profesionālās ievirzes, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;

8.2. nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas attiecīgajā programmā;

8.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Skolas īstenotajām profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmām un mācību sporta darbam vispārizglītojošajās izglītības iestādēs;

8.4. veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas;

8.5. virzīt Skolas absolventus sporta profesionālās izglītības iegūšanai;

8.6. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;

8.7. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem;

8.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

8.9. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

8.10. Papildināts ar domes 2012.gada 20.decembra 22.nolikumu; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 3. nolikumu


III Īstenojamās izglītības programmas

9. Mācību treniņu darbību reglamentējošs dokuments ir licencētās sporta veidu programmas. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu saturu un īstenošanu reglamentē Profesionālās izglītības likums.

10. Skola piedāvā un īsteno šādas vispārējās izglītības programmas: Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

10.1. Peldēšana. Programmas kods 813 026;

10.2. Futbols. Programmas kods 813 015.

11. Skola ir tiesīga izstrādāt savas izglītības programmas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk-IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas saskaņo ar Izglītības nodaļu (turpmāk IN) un Dibinātāju un iesniedz licencēšanai IZM.

12. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību treniņu programmas, uz kuru pamata treneri izstrādā tematiskos plānus, kurus izvērtē Metodiskā komisija (turpmāk komisija) un apstiprina direktors vai viņa deleģēta persona.

13. Skolas mācību plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas profesionālās ievirzes izglītības licencētām programmām pa sporta veidiem.

14. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai viņa deleģēta persona. Ja interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešams papildus finansējums, jābūt Dibinātāja piekrišanai.

15. Pēc vecāku ierosinājuma Skola var izstrādāt citas sporta izglītības programmas, atbilstoši skolas iespējām.

IV Izglītības procesa organizācija

16. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, uz to pamata izdotie Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumi un citi normatīvie akti, Skolas nolikums, Skolas darba un iekšējās kārtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.

17. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā grupā un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar:

17.1. noteikumiem – kārtība, kādā notiek izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana sporta skolā, kurus ir apstiprinājis skolas direktors.

17.2. pārcelšana notiek saskaņā ar IZM licencēto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu prasībām.

18. Izglītojamajo uzņemšana notiek augustā - septembrī. Izņēmuma gadījumos izglītojamie tiek uzņemti mācību gada laikā. Katram izglītojamajam ir tiesības apgūt vairākas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

19. Skolas darba formas ir:

19.1. praktiskās un teorētiskās nodarbības;

19.2. nodarbības ar grupu vai tās daļu;

19.3. individuālās nodarbības;

19.4. meistarības sacensību un masu pasākumu organizācija un piedalīšanās tajos;

19.5. sporta meistarības pilnveidošana mācību - treniņu un vasaras nometnēs;

19.6. talantīgu jauniešu atlase un viņu spēju attīstīšana;

19.7. organizatoriski metodiskā centra funkciju veikšana Jūrmalas pilsētas teritorijā, vispārizglītojošajās skolās.

20. Mācību darba pamata vienība ir mācību stunda, kuras ilgums ir 45 minūtes. Nodarbību ilgums ir atkarīgs no attiecīgās sporta izglītības programmas, un notiek bez pārtraukuma. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

21. Skolas mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 1 līdz 25 gadu vecumam.

22. Mācību gada sākumu un beigas, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka MK noteikumi. Skola nodarbības organizē visu gadu.

23. Skola organizē darbu pēc nodarbību saraksta, ar kuru tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie un vecāki. Izmaiņas nodarbību sarakstā var izdarīt direktora vietnieks mācību jomā vai cita ar direktora rīkojumu norīkota persona.

24. Izglītojamo sasniegumu vērtēšana notiek sistemātiski saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmā noteiktajiem kritērijiem.

25. Lēmumu par izglītojamo pārcelšanu nākošajā mācību grupā pieņem skolas pedagoģiskā padome, to ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors. Ja izglītojamā sasniegumi neatbilst noteiktajiem kritērijiem, viņam ir tiesības, saskaņojot ar vecākiem, atkārtot mācību gadu. Izglītojamajam ir tiesības viena gada laikā apgūt vairāku gadu programmas, ja viņš ir izpildījis programmu prasības.

26. Izglītojamajiem, kuri pilnībā apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, izsniedz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā apstiprinātu izglītības dokumentu.

V Izglītojamo pienākumi un tiesības

27. Izglītojamo vispārīgie pienākumi:

27.1. paredzēto apmācības treniņu laiku pilnībā izmantot mācību treniņu nodarbībām;

27.2. uzņemties atbildību par savu sportisko rezultātu izaugsmi;

27.3. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;

27.4. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem, ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;

27.5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem;

27.6. ievērot Skolas nolikuma un Skolas Iekšējās kārtības noteikumu prasības;

27.7. uzvesties un rīkoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

27.8. neņemt uz Skolu mācību procesam nepiederošas lietas;

27.9. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu olimpiādēs un sacensībās;

27.10.rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.

28. Izglītojamo vispārīgās tiesības:

28.1. iegūt valsts apmaksāto profesionālās ievirzes izglītību sportā;

28.2. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

28.3. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu;

28.4. darboties sabiedriskās sporta organizācijās, Latvijas skolēnu sporta federācijā un citās federācijās;

28.5. izveidot izglītojamo pašpārvaldi;

28.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;

28.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības motivētu novērtējumu;

28.8. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību sacensību un mācību treniņu laikā;

28.9. saņemt konsultācijas citu sporta veidu apguvē;

28.10.izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē.

29. Izglītojamie, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus, nodot materiālu kompetentām institūcijām (t.sk. pašvaldībām, kuru teritorijās ir reģistrēts attiecīgais izglītojamais).

30. Pirms soda piemērošanas, izglītojamajam tiek pieprasīts mutisks vai rakstisks paskaidrojums, kā arī sastādīts akts par notikušo. Konkrēts soda veids izglītojamajam tiek noteikts atkarībā no pārkāpuma būtības. Aizrādījumu, piezīmi un vecāku uzaicinājumu gan mutiski, gan rakstiski var piemērot jebkurš Skolas pedagoģiskais darbinieks. Brīdinājumu vai rājienu var piemērot tikai direktors, izdodot par to rīkojumu.

31. Ja izglītojamais Skolai nodara materiālos zaudējumus, Skolai ir tiesības pieprasīt kompensāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

32. Par atzinības izteikšanu izglītojamajam lemj pedagoģiskā padome, administrācija.

VI Izglītojamo vecāku vai aizbildņu vispārīgie pienākumi un tiesības

33. Izglītojamo vecāku vai aizbildņu vispārīgie pienākumi:

33.1. rūpēties par bērna uzturēšanu, drošību un audzināšanu, sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam (pildīt Izglītības likuma 58.panta prasības);

33.2. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;

33.3. apstiprinātos maksas pakalpojumu izcenojuma ietvaros veikt ikmēneša vecāku maksu; Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

33.4. nodrošināt izglītojamo ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, rūpēties par viņa savlaicīgu un regulāru ierašanos uz mācību treniņu nodarbībām;

33.5. sekot, lai izglītojamais ievērotu pedagogu norādījumus, Skolas nolikuma un Skolas iekšējās kārtības noteikumu prasības, kā arī direktora rīkojumus;

33.6. uzturēt saikni ar Skolu, treneriem;

33.7. motivēt izglītojamo trenēties un ticēt savām spējām.

34. Izglītojamo vecāku vai aizbildņu vispārīgās tiesības:

34.1. ierosināt izveidot Skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam;

34.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar izglītojamā izglītošanu un audzināšanu, sporta sasniegumiem.

VII Skolas vadība

35. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc saskaņošanas ar IZM. Direktors tiek atestēts Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

36. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, darba līgums un Skolas nolikums.

37. Skolas direktora galvenie pienākumi:

37.1. nodrošināt Latvijas Republikas Izglītības likuma, Latvijas Republikas Profesionālās izglītības likuma, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu un citu atbilstošo normatīvo aktu izpildi, kā arī nodrošināt IZM, Dibinātāja un IN izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā;

37.2. vadīt Skolas darbu un būt atbildīgam par tā rezultātiem;

37.3. organizēt un vadīt Skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;

37.4. atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināt lietvedības, grāmatvedības un arhīva darbu;

37.5. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši IZM noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;

37.6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;

37.7. sniegt priekšlikumus Dibinātājam par izmaiņām darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā;

37.8. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu, informēt to par iesniegtajiem priekšlikumiem attiecībā par Skolas nolikuma grozījumiem;

37.9. vadīt gada budžeta tāmes izstrādi;

37.10. būt atbildīgam par pašvaldības budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izlietošanu, atbilstoši apstiprinātajai tāmei;

37.11. būt atbildīgam par Skolas medicīnisko nodrošinājumu;

37.12. būt līdzatbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību laikā, kad izglītojamais atrodas Skolā vai ārpus tās organizētajos pasākumos;

37.13. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst izglītojamā tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta izglītojamā interešu neievērošana vai pret izglītojamo vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;

37.14. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, IN, IZM, u.c. Skolas darbību kontrolējošām institūcijām, saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistoši Skolai;

37.15. būt atbildīgam par Skolas datorizētas datu bāzes pastāvīgu aktualizāciju un datu saglabāšanu;

37.16. organizēt un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un sanitāro normu ievērošanu Skolā.

37.17. Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

38. Skolas direktora vispārīgās tiesības:

38.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts, pašvaldību, privātajās un nevalstiskajās institūcijās;

38.2. savas kompetences un apstiprināta budžeta ietvaros lemt par Skolas finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

38.3. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;

38.4. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;

38.5. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu;

38.6. saskaņojot ar Dibinātāju, noteikt tehnisko darbinieku amata vienību skaitu; Svītrots ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

38.7. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, norīkot direktora vietnieku direktora pienākumu izpildīšanai; Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

38.8. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām savā kompetencē esošajos jautājumos apstiprinātā budžeta ietvaros;

38.9. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros;

38.10. uzņemt un atskaitīt no Skolas izglītojamos Latvijas Republikas Izglītības likumā un citos aktos noteiktajā kārtībā;

38.11. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. Skolas darbību reglamentējošos dokumentus.

39. Detalizēti skolas direktora pienākumi un tiesības noteikti direktora amata aprakstā un darba līgumā.

40. Direktora vietnieku darba pienākumus un amata aprakstus nosaka un apstiprina direktors.

41. Detalizēti skolas direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteikti amata aprakstos un darba līgumos.

VIII Skolas metodiķa pienākumi un tiesības

42. Metodiķis nodrošina kvalitatīvu mācību procesa norisi, regulāri iepazīstas ar mācību programmu izpildes gaitu Skolā.

43. Metodiķis plāno un organizē sistemātisku apmācības procesa kontroli, sekmējot treniņu un sporta stundu kvalitātes paaugstināšanu.

44. Saskaņojot ar Dibinātāju, metodiķis organizē un vada sporta masu pasākumus, sacensības attiecīgos sporta veidos Jūrmalas pilsētas teritorijā, iesaistot Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes un citas organizācijas.

45. Metodiķis koordinē Jūrmalas pilsētas komandu piedalīšanos Valsts un starptautiskā mēroga sacensībās.

46. Metodiķis koordinē un vada sporta treneru profesionālā līmeņa paaugstināšanu un tālākizglītību.

47. Metodiķis, vadot Jūrmalas pilsētas treneru un sporta skolotāju metodisko darbu:

47.1. organizē metodiskās sanāksmes;

47.2. apkopo un popularizē pilsētas labāko sporta treneru un skolotāju pieredzi;

47.3. organizē metodiskās literatūras, videomateriālu un citu izglītojošu materiālu iegādi un informācijas sniegšanu par tiem;

47.4. sniedz praktisku palīdzību jaunajiem speciālistiem.

48. Skolas metodiķim ir tiesības izteikt priekšlikumus skolu direktoriem, IP, Dibinātājam par sporta izglītības jautājumiem.

IX Pedagogu un citu darbinieku vispārīgie pienākumi un tiesības

49. Pedagogu vispārīgie pienākumi:

49.1. radoši un atbildīgi īstenot attiecīgās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu;

49.2. izstrādāt programmu saturu, izvēlēties darba metodes un formas, kuras ļauj sasniegt augstu izglītojamo sporta meistarību;

49.3. izglītošanas darbu savienot ar audzināšanas darbu, audzināt krietnus un godprātīgus Latvijas pilsoņus;

49.4. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas Pedagoģiskās padomes, metodiskās komisijas darbā;

49.5. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;

49.6. nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot tiesības;

49.7. sadarboties ar izglītojamo vecākiem;

49.8. būt atbildīgam par izglītojamo drošību, veselību un dzīvību treniņu procesā, sporta pasākumos un citās ar Skolu saistītajās sporta norisēs;

49.9. veidot pozitīvu sadarbības vidi, ievērojot izglītojamo tiesības, nekavējoties ziņot par izglītojamo tiesību pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai atbilstošai iestādei;

49.10. motivēt izglītojamos trenēties, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas, respektējot viņu uzskatus, viedokli, argumentus;

49.11. būt atbildīgam par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Organizējot mācību treniņu un audzināšanas procesu nodarbībās un pasākumos būt atbildīgam par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā veikt izglītojamo instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos;

49.12. tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Rūpēties par telpu sakārtošanu un mācību līdzekļu saglabāšanu;

49.13. ievērot Skolas darba kārtības, iekšējās kārtības noteikumus un darba līguma prasības.

50. Pedagogu vispārīgās tiesības:

50.1. izteikt priekšlikumus, kas saistīti ar Skolas darbību;

50.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;

50.3. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu klāsta papildināšanai;

50.4. piedalīties pilsētas, valsts un starptautiskā līmeņa profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.

51. Detalizēti pedagogu pienākumi un tiesības noteikti viņu amatu aprakstos un darba līgumos.

52. Skolas tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas viņu amata aprakstos un darba līgumos.

X Izglītības iestādes padomes, komisijas un pašpārvalde

53. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.

54. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi, direktora vietnieki, metodiķis un Skolas ārstniecības persona.

55. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi kvartālā, to norisi protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura.

56. Pedagoģiskā padome:

56.1. izstrādā un iesaka direktoram apstiprināšanai Skolas darbības plāna projektu;

56.2. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai sporta izglītības programmas;

56.3. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās materiālās bāzes pilnveidošanai;

56.4. izskata jautājumus par izglītojamo pārcelšanu nākamajā grupā;

56.5. izskata jautājumus par izglītojamo atskaitīšanu no Skolas Izglītības likumā un Skolas nolikumā paredzētajos gadījumos;

56.6. izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas darba rezultātus;

56.7. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus darba uzlabošanai;

56.8. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus;

56.9. izskata visus priekšlikumus un sniedz ieteikumus par grozījumiem Skolas nolikumā.

57. Pedagoģiskās padomes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to apstiprināšanas ar direktora rīkojumu. Pārējiem Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

58. Metodiskā komisija (turpmāk – komisija) – koleģiāla institūcija ar padomdevēja tiesībām metodisko uzdevumu realizācijai un koordinācijai Skolā un Izglītības iestādēs sporta jautājumos.

59. Komisijas darbu nosaka direktora apstiprināts darba plāns.

60. Izglītojamo pašpārvalde (turpmāk tekstā – Pašpārvalde) ir sabiedriska izglītojamo pašpārvaldes institūcija. Pašpārvaldi ar Skolas vadības un direktora atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska izglītojamo kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada izglītojamo sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv izglītojamo tiesības, intereses, piedalās Skolas pārvaldē.

61. Pašpārvalde darbojas saskaņā ar Pašpārvalde nolikumu, kuru izstrādā pati Pašpārvalde, un apstiprina direktors.

62. Pašpārvaldes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt izglītojamo, pedagogu un Skolas administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā.

XI Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas un Skolas izdotu administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

63. Skola patstāvīgi izstrādā darba kārtības noteikumus, iekšējās kārtības noteikumus un citus Skolas darbu reglamentējošos dokumentus, saskaņā ar atbilstošo normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām. Tos apstiprina direktors.

64. Skolas izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Dibinātāja nolikumā noteiktajā kārtībā.

XII Skolas finansēšanas kārtība

65. Skolas finanšu līdzekļus veido:

65.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

65.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

65.3. citi finanšu līdzekļi. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

66. Citus finanšu līdzekļus veido: Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

66.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

66.2. maksas pakalpojumi;

66.3. dažādos projektos iegūti finanšu līdzekļi.

67. Pedagogu darba apmaksu interešu izglītības sporta programmu īstenošanai nodrošina no valsts mērķdotācijas interešu izglītībai un pašvaldības budžeta. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

68. Valsts budžets nodrošina: Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

68.1. pedagogu darba algas; Svītrots ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

68.2. piemaksu par darba kvalitāti. Svītrots ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

69. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus Dibinātājs nodrošina ik gadu apstiprinātā budžeta ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

69.1. skolas uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi;

69.2. tehniskā personāla darba algas; Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

69.3. interešu izglītības pedagogu darba algas; Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

69.4. nepieciešamo mācību un tehnisko līdzekļu iegādi;

69.5. piemaksas pie darba algas; Svītrots ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

69.6. remonta un celtniecības darbiem.

70. Papildus finanšu līdzekļi (dāvinājumi, ziedojumi) izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai, mācību procesa nodrošināšanai vai attiecīgi ziedojuma un dāvinātāja norādītājam mērķim. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

71. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem sadala saskaņā ar direktora apstiprinātu Nolikumu par „Pedagogu darba kvalitātes samaksas kārtību”. Svītrots ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

72. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas (dāvanu) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu, to vērtību naudas izteiksmē. Naudas brīvprātīgus ziedojumus var pārskaitīt skolas ziedojumu bankas kontā. Svītrots ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

73. Skolas pamatbudžeta un maksas pakalpojumu tāmes apstiprina Dibinātājs. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 8.nolikumu

74. Skolas grāmatvedības un finanšu operācijas veic Skolas grāmatvedība, izmantojot bankas kontus. Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 3. nolikumu

XIII Skolas saimnieciskā darbība

75. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.

76. Skolas direktors ir tiesīgs:

76.1. slēgt īres un nomas līgumus;

76.2. slēgt uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām, kas saistīti ar Skolas darbības nodrošināšanu.

77. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi ieņēmumi, neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi, ieskaitāmi Skolas maksas pakalpojumu kontā.

78. Skolas pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām, pieļaujama tikai ar Dibinātāja atļauju.

79. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs.

XIV Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

80. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM.

XV Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

81. Grozījumus Skolas nolikumā veic pēc Dibinātāja, Skolas direktora un Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

82. Skolas nolikumu un tā grozījumus apstiprina Dibinātājs.

83. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 28.augusta nolikums Nr.22 „Jūrmalas peldēšanas skolas nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF