Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 521

protokols Nr. 22, 25. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” ir noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai, tajā skaitā 15 pludmales zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem 1300 002 0102 (42.punkts), 1300 004 0102 (107.punkts), 1300 004 0101 (106.punkts), 1300 007 0101 (37.punkts), 1300 007 0102 (38.punkts), 1300 008 0101 (52.punkts), 1300 009 0101 (108.punkts), 1300 010 0101 (47.punkts), 1300 011 0101 (70.punkts), 1300 014 0105 (109.punkts), 1300 016 0113 (1.punkts), 1300 017 0101 (143.punkts), 1300 019 0101 (76.punkts), 1300 019 1201 (77.punkts), 1300 025 0202 (72.punkts), kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir noteikts statuss „publiskie ūdeņi”,

Ņemot vērā to, ka ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokola Nr.41 protokollēmuma (55§) pirmo punktu ir noteikts, ka „līdz Zemes pārvaldības likuma pieņemšanai Latvijas republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīgā institūcija jautājumu izskatīšanā par publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu pašvaldības valdījumā gadījumos, ja attiecīgās pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā un par attiecīgo tiesību aktu projektu sagatavošanu”.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.339 „Par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā” ir nolemts lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā pašvaldības administratīvajā teritorijā esošos publiskos ūdeņus un zemi zem tiem, tajā skaitā jūras piekrastes joslu ar kopējo platību 138,8568 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies kadastrāli uzmērot zemes vienību robežas.

Lai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija varētu virzīt jautājumu par publisko ūdeņu un zemes zem tiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā nodošanu pašvaldības valdījumā un sagatavot attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu, ir jāsvītro zemes vienības, kas atrodas jūras piekrastes joslā no 2009.gada 17.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokola Nr.41 protokollēmuma (55§), Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.339 „Par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”, svītrojot no lēmuma pielikuma:

1.punktu – zemes vienība Asari 0113, kadastra apzīmējums 1300 016 0113;

37.punktu - zemes vienība Bulduri 0101, kadastra apzīmējums 1300 007 0101;

38.punktu - zemes vienība Bulduri 0102, kadastra apzīmējums 1300 007 0102;

42.punktu - zemes vienība Buļļuciems 0102, kadastra apzīmējums 1300 002 0102;

47.punktu - zemes vienība Dubulti 0101, kadastra apzīmējums 1300 010 0101;

52.punktu - zemes vienība Dzintari 0101, kadastra apzīmējums 1300 008 0101;

70.punktu - zemes vienība Jaundubulti 0101, kadastra apzīmējums 1300 011 0101;

72.punktu - zemes vienība Jaunķemeri 0202, kadastra apzīmējums 1300 025 0202;

76.punktu - zemes vienība Kaugurciems 0101, kadastra apzīmējums 1300 019 0101;

77.punktu - zemes vienība Kaugurciems 1201, kadastra apzīmējums 1300 019 1201;

106.punktu - zemes vienība Lielupe 0101, kadastra apzīmējums 1300 004 0101;

107.punktu - zemes vienība Lielupe 0102, kadastra apzīmējums 1300 004 0102;

108.punktu - zemes vienība Majori 0101, kadastra apzīmējums 1300 009 0101;

109.punktu - zemes vienība Melluži 0105, kadastra apzīmējums 1300 014 0105;

143.punktu - zemes vienība Vaivari 0101, kadastra apzīmējums 1300 017 0101.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF