Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 214.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 575.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 274.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 685.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 17.decembrīNr.1040

protokols Nr.28, 75. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai
piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” Valsts zemes dienests ir nosūtījis Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kadastra informācijas sistēmas datus par zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām, kas kadastra informācijas sistēmā atzīmētas kā attiecīgajai pašvaldībai vai valstij piekrītošas. Izvērtējot minētos datus, pašvaldības dome pieņem lēmumu par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

Šajā lēmumā Jūrmalas pilsētas dome izvērtē atlikušo daļu no Valsts zemes dienesta iesniegtā saraksta par pašvaldībai piekrītošajām neapbūvētajām zemes vienībām, par kurām ir pieņemti Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumi vai atzinumi. Neuzmērītajām zemes vienībām, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un trešās daļas 4.punktu, 4¹.panta otrās daļas 5.punktu un 6.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, lai veiktu pašvaldībai noteikto autonomo funkciju izpildi, ievērojot ar 2009.gada 19.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/504 izveidotās darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2009.gada 2.decembra sēdes protokolu Nr.2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētās zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1040

(protokols Nr.28, 75.punkts)

Nr. p.k.

Īpašuma nosaukums (zemes vienības adrese)

Īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ~ (ha)

Zonējums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Pašvaldības funkcija saskaņā ar likumu " Par pašvaldībām"

Piezīmes

1 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Asari 0113

13000160113

13000160113

8.9065

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

2

Asari 3113

13000163113

13000163113

0.0732

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

3

Atbalss iela 13

13000214809

13000214809

0.2379

Jaukta ražošanas teritorija

Ar maģ. elektropārvades (..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas (..) būvju apbūve

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

4

Atbalss iela 13A

13000214807

13000214807

0.0888

Jaukta ražošanas teritorija

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

5

Atbalss iela 7

13000214812

13000214812

0.4219

Jaukta ražošanas teritorija

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

6

Bažciems 0402

13000220402

13000220402

2.0144

Darījumu iestāžu teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

pilsētas infrastruktūras attīstībai

7

Bažciems 0404

13000220404

13000220404

2.3957

Darījumu iestāžu teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

pilsētas infrastruktūras attīstībai

8

Bažciems 0416

13000220416

13000220416

0.694

Turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

jāpievieno ielai

9

Bažciems 0701

13000220701

13000220701

4.3334

Dabas pamatnes ter. turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

10

Bažciems 0703

13000220703

13000220703

1.0211

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

pilsētas infrastruktūras attīstībai

11

Bažciems 0705

13000220705

13000220705

0.607

Turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

pilsētas infrastruktūras attīstībai

12

Bažciems 0706

13000220706

13000220706

0.821

Darījumu iestāžu teritorija

Dabas pam., parki, zaļās zonas-vzd; pārējo sabiedr. objektu apbūve-atz.

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

pilsētas infrastruktūras attīstībai

13

Bažciems 0803

13000220803

13000220803

1.0402

Dabas pamatnes ter., daļa bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

14

Brankciems 0201

13000230201

13000230201

3.7556

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

15

Brankciems 0204

13000230204

13000230204

3.0513

Darījumu iestāžu teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

16

Brankciems 0601

13000230601

13000230601

0.6663

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

17

Brankciems 0602

13000230602

13000230602

1.9988

Dabas pamatnes ter., applūstoša

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

18

Brankciems 0606

13000230606

13000230606

0.2548

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

19

Brankciems 0705

13000230705

13000230705

4.9829

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

20

Bražciems 0103

13000060103

13000060103

0.7236

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

21

Bražciems 0104

13000060104

13000060104

2.1281

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

22

Bražciems 0105

13000060105

13000060105

0.7962

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

23

Bražciems 0106

13000060106

13000060106

1.6193

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

24

Bražciems 0107

13000060107

13000060107

0.4246

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

25

Bražciems 0108

13000060108

13000060108

2.2046

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

26

Bražciems 0109

13000060109

13000060109

0.8807

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

27

Bražciems 0110

13000060110

13000060110

0.3511

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

28

Bražciems 0111

13000060111

13000060111

1.4518

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

29

Bražciems 0210

13000060210

13000060210

0.4575

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

30

Bražciems 0304

13000060304

13000060304

0.5995

Bez zonējuma

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

31

Bražciems 0402

13000060402

13000060402

0.8403

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

32

Bražciems 0404

13000060404

13000060404

0.3334

Bez zonējuma

Ar maģ. elektropārvades (..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas (..) būvju apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

33

Bražciems 1002

13000061002

13000061002

0.3492

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

34

Bražciems 1003

13000061003

13000061003

2.0347

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

35

Bražciems 1005

13000061005

13000061005

0.6032

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

36

Bražciems 1006

13000061006

13000061006

0.2145

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

37 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Bulduri 0101

13000070101

13000070101

8.7249

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

38 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Bulduri 0102

13000070102

13000070102

1.1939

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

39

Bulduri 1003

13000071003

13000071003

2.2798

Dabas pamatnes teritorija

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

40

Bulduri 1104

13000071104

13000071104

0.2722

Kapsētu teritorija

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve

15.panta 2.punkts - kapsētu izveidošana un uzturēšana

41

Bulduri 1304

13000071304

13000071304

0.0688

Dabas pamatnes teritorija, daļa bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

42 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Buļļuciems 0102

13000020102

13000020102

15.5868

bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesv.,15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana.

pludmale, mola izbūvei

43

Dīķu iela 30A

13000210201

13000210201

0.12

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 9.punkts - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā

44

Druvciems 1117

13000131117

13000131117

0.1917

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

45

Druvciems 0107

13000130013

13000130107

0.063

Dabas pamatnes teritorija

Nav noteikts lietošanas mērķis

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

46

Dubulti 0114

13000100005

13000100114

1.0765

Sabiedrisko iestāžu teritorija; daļa darījumu iestāžu ter.

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 5.punkts - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu

47 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Dubulti 0101

13000100101

13000100101

10.7856

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

48

Dubulti 3603

13000103603

13000103603

0.9962

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

49

Dubulti 3801

13000103801

13000103801

0.8977

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

50 Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 274.lēmumu

Dubultu prospekts 23

13000101408

13000101408

0.2311

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

ar tiesas spried. atj. īpašuma tiesības uz 1624 kv.m

51

Dubultu prospekts 46

13000111802

13000111802

0.3417

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

52 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Dzintari 0101

13000080101

13000080101

9.4937

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

53

Dzintari 1007

13000081007

13000081007

0.1018

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

54

Dzintari 2209

13000082209

13000082209

0.1306

Tehniskās apbūves teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

55

Dzintari 2401

13000082401

13000082401

0.0848

Dabas pamatnes ter.; sabiedrisko iestāžu teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

56

Dzintari 2407

13000082407

13000082407

0.3656

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

57 Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 274.lēmumu

Dzintari 2610

13000082610

13000082610

0.3961

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

58

Dzintari 2806

13000082806

13000082806

1.1951

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

59

Dzintari 3511

13000083511

13000083511

2.2825

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

60

Dzintari 3901

13000083901

13000083901

0.6089

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

61 Svītrots ar domes 2013.gada 28.novembra 685.lēmumu

Dzintari 4002

13000084002

13000084002

0.3666

" Priežu parka" rajons ar apbūvi

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

pēc tiesvedības izbeigšanas

62

Dzintari 4023

13000084023

13000084023

2.4277

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

63 Svītrots ar domes 2013.gada 28.novembra 685.lēmumu

Dzintari 4027

13000084027

13000084027

0.3666

" Priežu parka" rajons ar apbūvi

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

pēc tiesvedības izbeigšanas

64

Dzintari 6425

13000086425

13000086425

0.362

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

65

Dzintari 7816

13000087816

13000087816

0.1051

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

3 starpgabali

66

Dzirnavu iela 58

13000219306

13000219306

0.336

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, 15.panta 1.punkts - organizēt iedzīv. komunālos pakalp.

67

Garkalnes iela 2A

13000210005

13000210005

0.1385

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

Ar maģ. elektropārvades un sakaru līnijām (..) saistīto būvju (..) apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

68 Svītrots ar domes 2013.gada 28.novembra 685.lēmumu

Gulbju iela 1

13000151816

13000151816

0.2759

Priežu parka rajons ar apbūvi

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

pēc tiesvedības izbeigšanas

69

Ievu iela 6A

13000103208

13000103208

0.4938

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

70 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Jaundubulti 0101

13000110101

13000110101

6.8286

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

71

Jaundubulti 1804

13000111804

13000111804

0.3552

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

72 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Jaunķemeri 0202

13000250202

13000250202

9.7326

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

73 Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 575.lēmumu

Jaunķemeri 1120

13000251120

13000251120

0.1971

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

74

Jomas iela 26

13000093914

13000093914

0.0659

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Atsevišķi nodaītas atklātas autostāvvietas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

75

Jūras iela 40B

13000092922

13000092922

0.0516

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

76 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Kaugurciems 0101

13000190101

13000190101

7.7833

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

77 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Kaugurciems 1201

13000191201

13000191201

14.1177

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

78

Kaugurciems 1501

13000191501

13000191501

0.7723

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

79

Kaugurciems 1709

13000191709

13000191709

0.1229

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

80

Kaugurciems 4201

13000194201

13000194201

1.1319

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

81

Kauguri 0511

13000200007

13000200511

0.0325

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

starpgabals pie Vētras ielas

starpgabals

82

Kauguri 0512

13000200008

13000200512

1.191

Tehniskās apbūves teritorija; daļa turpmākās izpētes teritorija

Nav noteikts lietošanas mērķis

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

83

Kauguri 0808

13000200808

13000200808

0.2859

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

84

Kauguri 1816

13000201816

13000201816

0.2608

Tehniskās apbūves teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

85

Kauguri 1825

13000201825

13000201825

0.2186

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

86

Kauguri 3126

13000203126

13000203126

0.05

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

starpgabals

87

Kauguri 6406

13000206406

13000206406

0.1538

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija, daļa bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

88

Kauguri 6408

13000206408

13000206408

0.1099

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija, daļa bez zonējuma

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

89

Kauguri 7008

13000207008

13000207008

0.073

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

90

Krastaciems 1701

13000181701

13000181701

5.0498

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

91

Krastaciems 2201

13000182201

13000182201

4.3955

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

92

Krastaciems 2202

13000182202

13000182202

3.2669

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

93

Kūdra 0105

13000240105

13000240105

3.7281

Darījumu iestāžu teritorija, daļa dabas pamatnes teritorija

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

15.panta 5.punkts - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu

94

Kūdra 0135

13000240002

13000240135

1.708

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

95

Kūdra 1615

13000241615

13000241615

1.4619

Dabas pamatnes teritorija

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

96

Kuteru iela 2

13000219308

13000219308

1.4573

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

97

Kuteru iela 3

13000219228

13000219228

1.8486

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

98

Ķemeri 0108

13000260002

13000260108

0.5065

Bez zonējuma

fizisku, juridisku personu īpašumā esošo ūdeņu teritorija

15.panta 2.punkts - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību

Vēršupīte - meliorācijas sistēmas uzturēšanai

99

Ķemeri 0109

13000260003

13000260109

0.1936

Bez zonējuma

fizisku, juridisku personu īpašumā esošo ūdeņu teritorija

15.panta 2.punkts - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību

Vēršupīte - meliorācijas sistēmas uzturēšanai

100

Ķemeri 0110

13000260004

13000260110

0.1509

Bez zonējuma

fizisku, juridisku personu īpašumā esošo ūdeņu teritorija

15.panta 2.punkts - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību

Vēršupīte - meliorācijas sistēmas uzturēšanai

101

Ķemeri 5204 (Tukuma iela 17)

13000265204

13000265204

0.0688

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

102

Ķemeri 4411

13000264411

13000264411

0.0873

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

Ar maģistr. elektropārvades un sakaru līn.(..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūd. attīrīš. būvju apbūve

starpgabals

jāmaina lietošanas mērķi

103

Līdaku iela 3

13000193803

13000193803

0.17

Darījumu iestāžu teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

15.panta 5.punkts - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu

104

Lielupe 0105

13000040002

13000040105

0.0617

Priežu parka rajons ar apbūvi

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

105

Lielupe 0106

13000040003

13000040106

0.109

Priežu parka rajons ar apbūvi

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

106 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Lielupe 0101

13000040101

13000040101

3.0641

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

107 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Lielupe 0102

13000040102

13000040102

6.3331

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

108 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Majori 0101

13000090101

13000090101

11.4266

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

109 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Melluži 0105

13000140105

13000140105

14.6319

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

110

Melluži 0114

13000140114

13000140114

0.9902

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

111

Meža prospekts 40

13000045401

13000045401

0.2794

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

112

Mežrozīšu iela 1A

13000214930

13000214930

0.0641

Tehniskās apbūves teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

113

Oļu iela 1

13000181908

13000181908

0.0754

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīv.ter.; daļa turpmākās izpētes ter.

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

114

Paegļu iela 1

13000103615

0.5652

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

nav noteikts lietošanas mērķis

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

115

Pērļu iela 8

13000204108

13000204108

0.2293

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

116

Pils iela 2

13000102304

13000102304

0.2754

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

117

Priedaine 0202

13000050202

13000050202

0.8217

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

118

Priedaine 2202

13000052202

13000052202

0.1687

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

119

Priedaine 2203

13000052203

13000052203

1.88

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

120

Priedaine 2208

13000052208

13000052208

0.4902

Priežu parka rajons ar apbūvi

Zeme, uz kuras galvenā saimn. darbība ir mežsaimniecība

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

121

Pulkveža Brieža iela 2

13000113334

13000113334

0.3155

Dabas pamatnes teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

jāmaina lietošanas mērķi

122

Raiņa iela 2A

13000218704

13000218704

0.0307

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

Ar maģistr. elektropārvades un sakaru līn.(..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūd. attīrīš. būvju apbūve

starpgabals

jāpievieno ielai

123

Robežu iela 1

13000264406

13000264406

0.2061

Dabas pamatnes ter., daļa jaukta darījumu, atpūtas, dzīv. ter.

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

124

Satiksmes iela 8

13000212307

13000212307

0.2492

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

125

Senatnes iela 3B

13000264502

13000264502

0.0596

Darījumu iestāžu teritorija

Ar maģistr. elektropārvades un sakaru līn.(..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūd. attīrīš. būvju apbūve

starpgabals

bijusī siltumtrase

126

Sloka 0011

13000210006

13000210011

1,9732

Rūpniecības iestāžu teritorija, daļa bez zonējuma

nav noteikts lietošanas mērķis

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

krasta nostiprinājumi

127

Krastciems 0503 (Sloka)

13000180001

13000180503

5.72

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

128

Sloka 0202

13000210202

13000210202

19.8096

Dabas pamatnes ter., turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

129

Sloka 2301

13000212301

13000212301

1.334

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

130

Sloka 9227

13000219227

13000219227

3.5788

Dabas pamatnes ter., applūstoša

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

131

Sloka 9307

13000219307

13000219307

1.7572

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

132

Sloka 9808 (Krasta iela 1A)

13000219808

13000219808

0.0362

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

Ar maģistr. elektropārvades un sakaru līn.(..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūd. attīrīš. būvju apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

jāpievieno ielai

133

Slokas iela 72B

13000103619

13000103619

0.0852

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīv. ter., turpmākās izpētes un plān. ter.

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

134

Slokas iela 79

13000131114

13000131114

0.2784

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

135

Stirnurags 1107

13000031107

13000031107

0.6423

bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

136

Tallinas iela 44A

13000203305

13000203305

0.1359

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

137

Tallinas iela 8A

13000210703

13000210703

0.1516

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

138 Svītrots ar domes 2016.gada 21.aprīļa 214.lēmumu

Tērvetes iela 2B

13000046502

13000046502

0.1515

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīv.ter.

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas; atzinumā - izglītības iestāžu apbūve

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

139

Tirgus iela 8C

13000263301

13000263301

0.355

Darījumu iestāžu teritorija

Komercdarbības objektu apbūve, atzinumā

pašvaldības vēsturiskais zemesgabals

140

Turaidas iela 17A

13000095106

13000095106

0.1442

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

141

Tūristu iela 2A

13000260013

13000260119

1.125

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

142

Tūristu iela 2B

13000266013

13000266013

0.1465

Kūrorta teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

143 Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 521.lēmumu

Vaivari 0101

13000170101

13000170101

12.1274

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

pludmale

144

Valteri 3005

13000153005

13000153005

1.4771

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

145

Valteri 3313

13000153313

13000153313

2.8301

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

146

Valteri 3314

13000153314

13000153314

3.9213

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

147

Vārnukrogs 0201

13000010201

13000010201

3.428

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

148

Vārnukrogs 0401

13000010401

13000010401

5.3753

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

149

Vārnukrogs 1002

13000011002

13000011002

0.7891

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

150

Vārnukrogs 2002

13000012002

13000012002

0.4802

Priežu parka rajons ar apbūvi

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

151

Ventspils šoseja 35

13000212316

13000212316

0.1189

Dabas pamatnes teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

152

Ventspils šoseja 41A

13000220418

13000220418

0.5421

Jaukta ražošanas ter., daļa turpmākās izpētes teritorija

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

153

Ventspils šoseja 64D

13000220510

13000220510

0.358

Turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

154

Jaundubulti 0115 (Krišjāņa Valdemāra iela 10A)

13000110007

13000110115

0.151

Jaukta darījumu, atpūtas, dzīvojamā teritorija

nav noteikts lietošanas mērķis

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

155

Sloka 0012

13000210007

13000210012

0.137

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

jāpievieno ielai

156. - 171. Papildināts ar domes 2013.gada 28.novembra 685.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 214.lēmumu

172. - 173. Papildināts ar domes 2014.gada 15.maija 274.lēmumu

174. Papildināts ar domes 2014.gada 18.decembra 575.lēmumuLejupielāde: DOC un PDF