Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 522

protokols Nr. 22, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.241
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā
(kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 3.maijā pieņēma lēmumu Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā mākslinieku darbnīcas Nr.33A Dubultu prospektā 10, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai L.B.P. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2910 001 Dubultu prospektā 10, Jūrmalā:

1. līdz 2013.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu mākslinieku darbnīcas Nr.33A (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001 904) Dubultu prospektā 10, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

2. līdz 2013.gada 1.augustam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nodot mākslinieku darbnīcas Nr.33A (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001 904) Dubultu prospektā 10, Jūrmalā ekspluatācijā.

[2] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2013.gada 13.maijā un 28.jūnijā saņēma administratīvā akta adresāta L.B.P. (personas kods ***) iesniegumus (lietas Nr.1.1-39/2391-P un Nr.1.1-39/3096-P) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.novembrim.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka patvaļīgās būvniecības sakārtošanas procesā ir veiktas sekojošas darbības:

1. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2012.gada 27.jūlijā ir apstiprinājusi Plānošanas un arhitektūras uzdevumu mākslinieku darbnīcas rekonstrukcijai ar pārplānošanu un funkcijas maiņu daudzstāvu daudzdzīvokļu mājā – ēkā nr.001, palielinot kopējo platību un mainot funkciju uz dzīvokli saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 10.

2. Ar arhitekti G.Ā. noslēgts līgums, izstrādāts mākslinieku darbnīcas rekonstrukcijas skiču projekts un, pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, skiču projekts tiks iesniegts akceptēšanai Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā.

3. Būvvalde ir atļāvusi līdz 2014.gada 27.jūlijam veikt būvprojekta akceptēšanu, kuru šobrīd risina arhitekte G.Ā..

[3] Pamatojoties uz L.B.P. (personas kods ***) un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 10.septembrim.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus.

[5.1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4046 33a, nekustamais īpašums Dubultu prospektā 10-33A, Jūrmalā sastāv no mākslinieku darbnīcas Nr.33A un mākslinieku darbnīcai piederošā kopīpašuma 575/63897 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

[5.2] Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija (turpmāk tekstā – Būvvalde) 2012.gada 27.jūlijā ar lēmumu Nr.1327 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā – PAU) mākslinieku darbnīcas nr.33A rekonstrukcija ar pārplānošanu un funkcijas maiņu daudzstāvu daudzdzīvokļu mājā – ēka Nr.001, palielinot kopējo platību un mainot funkciju uz dzīvokli saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 10. PAU derīguma termiņš 2 gadi.

Tātad Būvvalde ir atļāvusi L.B.P. (personas kods ***) līdz 2014.gada 27.jūlijs veikt būvprojekta akceptēšanu.

[5.3] Dome 2013.gada 28.maijā izdevusi Brīdinājumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmuma Nr.552 piespiedu izpildi. Brīdinājumā administratīvā akta adresātam izteikts aicinājums izpildīt Lēmumu labprātīgi līdz 2013.gada 25.jūnijam, brīdinot par to, ja Lēmums netiks izpildīts labprātīgi, Dome uzsāks administratīvā akta piespiedu izpildi, kā piespiedu izpildes līdzekli piemērojot piespiedu naudu Administratīvā procesa likuma 370.panta noteiktajā kārtībā.

Dome 2013.gada 28.jūnijā saņēma administratīvā akta adresāta iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu un neuzsākt Administratīvā procesa likuma 370.panta izpildi un neuzlikt piespiedu naudas sodu.

[5.4] L.B.P. (personas kods ***) 2013.gada 29.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā iesniedza tehnisko projektu izskatīšanai un akceptēšanai. 2013.gada 31.jūlijā tehniskais projekts tika izsniegts L.B.P. (personas kods ***) un iesniegts saskaņošanai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

Tehnisko projektu, atbilstoši Dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajam, ir saskaņojusi daļa no daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dubultu prospektā 10, Jūrmalā īpašniekiem.

[5.5] Administratīvās lietas materiālos ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LBS Konsultants”, vienotais reģistrācijas numurs 40003640250, 2004.gada oktobra tehniskās apsekošanas atzinums mākslinieku darbnīcai Nr.33A Jūrmalā, Dubultu prospektā 10 (turpmāk tekstā – Slēdziens). Slēdziena atzinumā sertificēti būvinženieri L.J. un E.D. ir norādījuši, ka ārsienas panelis sētas pusē, kā arī ūdens novadcaurule no jumta atrodas neapmierinošā stāvoklī, lai nodrošinātu mākslinieku darbnīcas turpmāku un drošu ekspluatāciju, kā arī novērstu turpmāku būvkonstrukciju bojāšanos, pēc atsevišķi izstrādāta un noteiktā kārtībā saskaņota būvprojekta veicama bojāto konstrukciju nomaiņa un remonts.

Lietai ir pievienota sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 2005.gada 25.jūlija vēstule Nr.1-/677 ar kuru L.B.P. (personas kods ***) tika atteikts mākslinieku darbnīcas ārējās sienas un jumta remonts, un siltināšana.

No minētā dokumenta ir secināms, ka ziemas dārza būvdarbi tika uzsākti pamatojoties uz minēto Slēdzienu, lai novērstu tālāku būvkonstrukciju bojāšanos. Lietā arī nav strīda par to, ka minētie būvdarbi ir veikti patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā būvvaldē akceptēta būvprojekta un būvatļaujas.

Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas novēršanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). Ņemot vērā lietā esošos materiālus un, ievērtējot tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu, ir saprotams, ka mākslinieku darbnīcas Nr.33A Dubultu prospektā 10, Jūrmalā atjaunošana iepriekšējā stāvoklī teorētiski nav iespējama un neatbilst administratīvā procesa samērīguma principam. Tātad L.B.P. (personas kods ***) ir jādot iespēja turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai.

[6] Jautājums par Lēmuma termiņa pagarināšanu tika izskatīts 2013.gada 7.augusta Vides un attīstības jautājumu komitejā un pieņemts lēmums atbalstīt lēmuma projektu par izpildes termiņa pagarināšanu.

Dome, novērtējusi lietas apstākļus un administratīvā akta adresāta iesniegumā minētos argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa samērīguma, privātpersonas tiesību ievērošanas un tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10” grozījumiem.

[7] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmā daļa, 64.panta otrā daļa, 370.pants.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 03.maija lēmuma Nr.241 (protokols Nr.7, 22.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10”, 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot mākslinieku darbnīcas Nr.33A Dubultu prospektā 10, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai L.B.P. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2910 001 Dubultu prospektā 10, Jūrmalā un līdz 2013.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu mākslinieku darbnīcas Nr.33A (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001 904) Dubultu prospektā 10, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai un nodot būvi ekspluatācijā.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF