Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 523

protokols Nr. 22, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu
Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numuru 1300 003 0807)”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2010.gada 2.decembrī pieņēma lēmumu Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numuru 1300 003 0807)” (turpmāk – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā nekustamā īpašuma Ūdru ielā 5, Jūrmalā būvniecības pasūtītājam V.L. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 003 0807 Jūrmalā, Ūdru ielā 5 un līdz 2013. gada 15.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0807 008) Ūdru ielā 5, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 02.augustā saņēma administratīvā akta adresāta V.L. (personas kods ***) (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/3128) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka Lēmums atrodas izpildes procesā, tiek veikti projekta saskaņošanas darbi.

[2] Pamatojoties uz V.L. (personas kods ***) un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1.punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 30.oktobrim.

[3] Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzēja pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[4.1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.700, nekustamā īpašuma Ūdru ielā 5, Jūrmalā īpašnieks ir V.L. (personas kods ***).

[4.2] Jūrmalas pilsētas domes būvvalde komisija ar 2012.gada 21.jūnija lēmumu Nr.1079 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu šķūņa Nr.008 rekonstrukcijai par saimniecības ēku Ūdru ielā 5, Jūrmalā.

Būvniecības pasūtītājs 2012.gada 27.decembrī Būvvaldē iesniedza skiču projektu šķūņa Nr.008 rekonstrukcijai par saimniecības ēku Ūdru ielā 5, Jūrmalā. 2012.gada 12.februārī projekts tika atgriezts atpakaļ labošanai.

Administratīvā akta adresāts pēc trūkumu novēršanas projektā ir gatavs to atkārtoti iesniegt Būvvaldē saskaņošanai.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana un Domei nav pamata Iesniedzējam atteikt Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu,47.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)”, lēmuma 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Ūdru ielā 5, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam V.L. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 003 0807 Ūdru ielā 5, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0807 008) Ūdru ielā 5, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF