Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 524

protokols Nr. 22, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 16.februārī pieņēma lēmumu Nr.96„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A” (turpmāk tekstā – Lēmums). Grozījumi Lēmumā ar 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.440 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.februārī lēmumā Nr.96„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A””.

Lēmuma 1.punktā zemes gabala Meža prospektā 103A, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam A.B. (personas kods ***) tika uzdots:

1. Novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Meža prospektā 103A, Jūrmalā un līdz 2013.gada 1.aprīlim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu moduļu mājai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

1.1 Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2013.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto moduļu (koka paneļu) māju.

[2] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 12.aprīlī saņēma administratīvā akta adresāta A.B. (personas kods ***) (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/1393) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu, lai izstrādātu un saskaņotu būvprojektu, un saņemtu būvatļauju.

[3] Pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta saistībā ar A.B. iesniegumu.

Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu uz četriem mēnešiem.

[4] Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Latvijas Republikas Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 5.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.377 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanai”.

Jaunajā teritorijas plānojumā zemes gabala Meža prospektā 103A, Jūrmalā paredzētais apbūves blīvums ir 15% (spēkā esošajā teritorijas plānojumā: 12%). Tātad administratīvā akta adresātam minētais normatīvais akts ir labvēlīgāks un dod iespēju novērst patvaļīgās būvniecības sekas akceptējot būvprojektu un saņemot būvatļauju būvniecības turpināšanai.

Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 5.aprīlī saņēma A.B. (personas kods ***) būvniecības iesniegumu – uzskaites karti ar lūgumu izsniegt arhitektūras un plānošanas uzdevumu savrupmājas būvniecībai Jūrmalā, Meža prospektā 103A. Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 23.aprīlī informēja Iesniedzēju par to, ka administratīvā akta izdošanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 5.augustam.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa

[6] Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana un tātad pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.96 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A” grozījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A”, lēmuma 1. un 1.1punktus izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot zemes gabala Meža prospektā 103A, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam A.B. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4704 Meža prospektā 103A, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu dzīvojamās mājas-savrupmājas jaunbūvei un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

11. Lēmuma 1. punkta neizpildes gadījumā līdz 2014.gada 1.septembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto moduļu (koka paneļu) māju.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF