Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 533

protokols Nr. 22, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Rubeņu ielā 31, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 19.augustā iesniegto iesniegumu Nr.44 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Rubeņu ielā 31, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 015 0514) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Rubeņu ielā 31, Jūrmalā kopīpašnieka V.K. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.maija lēmumu Nr.14-9/195 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Rubeņu ielā 31, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un 2013.gada 4.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas protokolu Nr1.1-81/5.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Rubeņu ielā 31, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Rubeņu ielā 31, Jūrmalā ar kopējo platību 3142m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1022m2 platībā un piešķirot adresi Jaunaudzes iela 1, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Rubeņu ielā 31, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 2120m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Rubeņu ielā 31, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Rubeņu ielā 31, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

2.2. Uzdot zemes vienības Rubeņu ielā 31, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Jaunaudzes iela 1, Jūrmalā ar kopējo platību 1022m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Jaunaudzes ielā 1, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Jaunaudzes ielā 1, Jūrmalā zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

3.3. Mainīt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 1300 015 0514 003 no Rubeņu iela 31, korpuss 1, Jūrmala uz adresi Jaunaudzes iela 1, Jūrmala.

3.4. Uzdot zemes vienības Jaunaudzes ielā 1, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF