Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 544

protokols Nr. 22, 48. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799
„Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” 2013.gada 19.augusta iesniegumu Nr.139/08 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2013.gada 22.augustā ar Nr.1.1-34/6570), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „ Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” un izslēgt no 6.pielikuma nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tūristu ielā 18A, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101, ar kopējo platību 22035 m2, administratīvās ēkas-katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 001, angāra ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 002, darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 003, sūkņu stacijas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 004, sūkņu stacijas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 006, garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 010 un sūkņu stacijas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 013.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas mūzika” (tagad sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”) noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.17 „Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF