Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 575

protokols Nr. 25, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

1. Veikt šādu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk–Lēmums):

Lēmuma 22.pielikumā (Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 6.punktu:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

6.

Pedagogs

11.00

310

3410

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

6.

Pedagogs

13.1

310

4061

2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.novembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF