Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 7.novembrīNr. 623

protokols Nr. 26, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

Lēmuma 18.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 13.punktu:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

Amatalga

13

Strādnieks

1.00

224

224

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

Amatalga

13

Strādnieks

2.00

224

448

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF