Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 7.novembrīNr.26

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

Romāns Mežeckis, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Aleksejs Volkovs,Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis

Nepiedalās deputāti:

Ligita Maziņa, Jānis Lediņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Ringolds Balodis, Anita Lindermane, Laima Grobiņa, Ģirts Brambergs, Guna Voitkāne, Aivars Paegle, Anna Deičmane, Gunta Jubele, Agita Bērzupe, Reinholds Pelše, Jekaterina Milberga, Anete Ābelīte, Zinaīda Tarasenko, Taiga Vaišļa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, H.Balodis (SIA „KSER” pārstāvis)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta nolikumā Nr.16 „Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.116 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā”

6.

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu

7.

Par dalību Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy-Europe projektā „EURONET 50/50”

8.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

9.

Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7118, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7118 001, 1300 021 7118 002, 1300 021 7118 003, 1300 021 7118 004

10.

Par vidi degradējošām būvēm Slokas 7131, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7131 001, 1300 021 7131 002

11.

Par vidi degradējošām būvēm Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4904 001, 1300 026 4904 002, 1300 026 4904 003, 1300 026 4904 004, 1300 026 4904 005

12.

Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001

13.

Par vidi degradējošu būvi Viktorijas ielā 27, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 009 4804 001

14.

Par vidi degradējošu būvi Katedrāles ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4809 001

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16 k.2

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 99

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķeguma ielā 7

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7005 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2002 Jūrmalā, Slokas ielā 7

20.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 7515 Jūrmalā, Stabu ielā 11

21.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7205 Jūrmalā, Stendes ielā 9A

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.641 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1405) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 01.oktobra lēmumā Nr.731 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.220 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.393 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.45 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7”

27.

Par zemes vienību apvienošanu nekustamā īpašuma Jūrmalas apvedceļa posmā no Bražciema līdz Bažciemam, Jūrmalā

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dagdas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upes ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 36.līnijā 1202

32.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 39

33.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmuma Nr.412 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68” atzīšanu par spēku zaudējušu

35.

Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parks” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7

36.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu

39.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Meža prospektā 38, Jūrmalā atsavināšanu

40.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Meža prospektā 38 B, Jūrmalā atsavināšanu

41.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma-kinoteātra (kadastra apzīmējums 1300 025 1108 062) un 25563/100000 domājamo daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 025 1108, Kolkas ielā 2, Jūrmalā atsavināšanu

42.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā atsavināšanu

43.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bražciems 0702, Jūrmalā nodošanu atsavināšanai

44.

Par grozījumiem un papildinājumiem 2010.gada 8.jūnija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/530

45.

Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomāšanu no K.V. G.

46.

Par zemes vienības Jūrmalā, „Bražciems 1005” daļas nomas līgumu noslēgšanu

47.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.S.

48.

Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.D.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Meža prospektā 38, Jūrmalā atsavināšanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Meža prospektā 38 B, Jūrmalā atsavināšanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma-kinoteātra (kadastra apzīmējums 1300 025 1108 062) un 25563/100000 domājamo daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 025 1108, Kolkas ielā 2, Jūrmalā atsavināšanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā atsavināšanu

· Par zemes vienības Jūrmalā, „Bražciems 1005” daļas nomas līgumu noslēgšanu

G.Truksnis  ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Dzīvokļu komisiju

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602

· Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

3.

Par Dzīvokļu komisiju

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta nolikumā Nr.16 „Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.116 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā”

8.

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu

9.

Par dalību Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy-Europe projektā „EURONET 50/50”

10.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

11.

Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7118, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7118 001, 1300 021 7118 002, 1300 021 7118 003, 1300 021 7118 004

12.

Par vidi degradējošām būvēm Slokas 7131, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7131 001, 1300 021 7131 002

13.

Par vidi degradējošām būvēm Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4904 001, 1300 026 4904 002, 1300 026 4904 003, 1300 026 4904 004, 1300 026 4904 005

14.

Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001

15.

Par vidi degradējošu būvi Viktorijas ielā 27, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 009 4804 001

16.

Par vidi degradējošu būvi Katedrāles ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4809 001

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16 k.2

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 99

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķeguma ielā 7

20.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7005 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18

21.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2002 Jūrmalā, Slokas ielā 7

22.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 7515 Jūrmalā, Stabu ielā 11

23.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7205 Jūrmalā, Stendes ielā 9A

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.641 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1405) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 01.oktobra lēmumā Nr.731 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.220 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.393 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.45 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7”

29.

Par zemes vienību apvienošanu nekustamā īpašuma Jūrmalas apvedceļa posmā no Bražciema līdz Bažciemam, Jūrmalā

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dagdas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upes ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

33.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 36.līnijā 1202

35.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 39

36.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmuma Nr.412 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68” atzīšanu par spēku zaudējušu

38.

Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parks” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7

39.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu

42.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bražciems 0702, Jūrmalā nodošanu atsavināšanai

43.

Par grozījumiem un papildinājumiem 2010.gada 8.jūnija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/530

44.

Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomāšanu no K.V. G.

45.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.S.

46.

Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.D.

2. Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par protokollēmumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt protokollēmumu.

PROTOKOLLĒMUMS

2013.gada 7.novembrī Protokols Nr.26, 2.punkts

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā - VARAM) 2013.gada 24.oktobrī ir nosūtījusi Jūrmalas pilsētas domei vēstuli Nr.18-6/10202 par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) precizēšanu.

1. VARAM ir norādījusi saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk - normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi) 181.–183.punktiem, ja pašvaldību saistošo noteikumu projekts sagatavots uz likuma vai Ministru kabineta noteikumu pamata, norādē raksta likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienību uzskaitījumu, kurās pašvaldība pilnvarota izdot attiecīgos noteikumus. Pilnvarojums norādāms tādā apjomā, kādā pašvaldība to ir izmantojusi. Līdz ar to saistošo noteikumu tiesiskais pamatojums papildināms ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1 daļu, ņemot vērā, ka minētajā panta daļā ietverts deleģējums pašvaldības domei noteikt nodokļa atvieglojuma apmēru maznodrošinātām personām, ko pašvaldības dome ietvērusi saistošo noteikumu 1.5.apakšpunktā;

2. VARAM ir norādījusi no saistošo noteikumu teksta svītrojams 1.18.apakšpunkts, jo nav nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 14.punkta tabulā aizstāt skaitli „7.1.9.” ar skaitli „7.2.6.”, ņemot vērā, ka ar saistošo noteikumu 1.10.apakšpunktu paredzēts svītrot 7.1.9.apakšpunktu, savukārt ar saistošo noteikumu 1.11.apakšpunktu paredzēts papildināt minēto tabulu ar 7.2.6.apakšpunktu;

3. VARAM ir norādījusi saskaņā ar normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu 2.punkta 2.3.apakšpunktu normatīvā akta projekta tekstu raksta normatīvajiem aktiem atbilstošā vienotā stilistikā, izmantojot vienveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes. Līdz ar to lūdzam saistošo noteikumu 1.9. un 1.11.apakšpunktos ietverto vārdkopu „I vai II grupas invalīds” izteikt šādā redakcijā „Persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti” atbilstoši Invaliditātes likumam.

VARAM lūdz nekavējoties precizēt saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ja Jūrmalas pilsētas dome nepiekrīt ministrijas atzinumam, tad atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Ja šāds lēmums tiks pieņemts, lūdzam informēt ministriju par attiecīgo Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Tā kā Jūrmalas pilsētas dome pieņemot Saistošos noteikumus ir nobalsojusi par 1.5.apakšpunktā noteikto nodokļa maksātāju kategoriju, kura var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, Saistošo noteikumu tiesiskais pamatojums papildināms ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1 daļu, Saistošo noteikumu 1.9.apakšpunktā ietvertā vārdkopa „kas ir I vai II grupas invalīds” izsakāma šādā redakcijā „personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti” un Saistošo noteikumu 1.11.apakšpunktā ietverto vārdkopa „ I vai II grupas invalīds” izsakāma šādā redakcijā „personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti” , atbilstoši Invaliditātes likumam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Precizēt Saistošos noteikumus:

1.1 Saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu papildināt ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1 daļu;

1.2. Saistošo noteikumu 1.9.apakšpunktā ietverto vārdkopu „kas ir I vai II grupas invalīds” un „ir I vai II grupas invalīds” izteikt šādā redakcijā „kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti”;

1.3. Saistošo noteikumu 1.11.apakšpunktā ietverto vārdkopu „ I vai II grupas invalīds” izteikt šādā redakcijā „ kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti”.

2. Nepiekrist VARAM atzinumam daļā, kas norādīts VARAM atzinuma 2.punktā. Saistošo noteikumu 14.punkta tabulā skaitli „7.1.9.” ir jāaizstāj ar skaitli „7.2.6.”, jo ar Saistošo noteikumu 1.10.apakšpunktu paredzēts svītrot 7.1.9.apakšpunktu, savukārt ar Saistošo noteikumu 1.11.apakšpunktu paredzēts papildināt Saistošos noteikumus ar 7.2.6.apakšpunktu, tādā veidā mainot apakšpunkta numerāciju, un Saistošo noteikumu 14.punkta tabulā 7.2.6.apakšpunktam ir noteikts Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts.

3. Par Dzīvokļu komisiju (lēmums Nr.621)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Riņķe nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Dzīvokļu komisiju.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta nolikumā Nr.16 „Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums” (nolikums Nr.28)

Ziņotājs:

R.Pelše

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta nolikumā Nr.16 „Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju” (lēmums Nr.622)

Ziņotājs:

R.Balodis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.623)

Ziņotājs:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.116 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā” (lēmums Nr.624)

Ziņotājs:

T.Vaišļa ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts lēmumprojekts ar papildinājumu, pakalpojuma cenu norādot arī euro.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.116 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā” ar papildinājumu.

8. Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu

(lēmums Nr.625)

Ziņotājs:

J.Milberga

Izsakās:

G.Liepiņa aicina Ekonomikas un attīstības nodaļu pieejamākos veidos ar šo dokumentu informēt sabiedrību un sabiedriskās organizācijas, jo Attīstības programmā noteiktās prioritātes ir saistītas ar projektu īstenošanu un attīstības plāniem kultūrā, izglītībā un daudzās citās jomās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.

9. Par dalību Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy-Europe projektā „EURONET 50/50” (lēmums Nr.626)

Ziņotājs:

A.Ābelīte ziņo, ka, saskaņā ar Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, lēmumprojekta 5.punkts ir papildināms ar teikumu šādā redakcijā: „ Par projekta ieviešanu atbildīgo iecelt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu vadītāju Aneti Ābelīti.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy-Europe projektā „EURONET 50/50” ar papildinājumu.

10. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (lēmums Nr.627)

Ziņotājs:

A.Ābelīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

11. Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7118, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7118 001, 1300 021 7118 002, 1300 021 7118 003, 1300 021 7118 004 (lēmums Nr.628)

12. Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7131, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7131 001, 1300 021 7131 002 (lēmums Nr.629)

13. Par vidi degradējošām būvēm Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4904 001, 1300 026 4904 002, 1300 026 4904 003, 1300 026 4904 004, 1300 026 4904 005 (lēmums Nr.630)

14. Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001 (lēmums Nr.631)

15. Par vidi degradējošu būvi Viktorijas ielā 27, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 009 4804 001 (lēmums Nr.632)

16. Par vidi degradējošu būvi Katedrāles ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4809 001 (lēmums Nr.633)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Izsakās:

J.Visockis jautā, kādas sekas būs pieņemot šādus lēmumus?

A.Deičmane atbild, ka šie lēmumi ir saistoši šo ēku īpašniekiem piemērojot tiem lielāku nekustamā īpašuma nodokli, un būvvalde turpinās uzraudzīt, lai šie īpašumi tiktu sakārtoti.

G.Truksnis izsakās, tiek strādāts pie tā, lai vidi degradējošu būvju īpašnieki nesaņemtu nekustamā īpašuma atlaidi un tiktu palielināts nekustamā īpašuma nodoklis.

A.Ābelītis jautā kā reāli ir iespējams piespiest SIA „OMINASIS LATVIA” sakārtot īpašumu Emīla Dārziņa ielā 15?

V.Zvejniece atbild, ka, tā kā šis ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tad, šajā gadījumā, šo ēku nojaukt nevar un ir iespējama tikai objekta konservācija, un šis lēmums būs saistošs arī jaunajam īpašniekam.

I.Blaua jautā par šo ēku īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.

G.Truksnis atbild, ka šobrīd  aktīvi tiek izmantota prakse- tiek izteikts brīdinājums un uzlikta hipotēka uz nekustamo īpašumu. Nekādā gadījumā piedziņas bezstrīdu kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parāda nemaksāšanas izvairīties nevar.

A.Grants informē, ka, ņemot vērā piedziņas bezstrīdu kārtību,  domei, ir tiesības lūgt Zemesgrāmatu uzlikt nekustamajam īpašumam hipotēku. Tādā veidā dome ir vairāk nodrošinājusies, ka šis nodoklis tiks samaksāts un īpašnieki ir vairāk motivētāki šo nodokli samaksāt. Hipotēka tiek uzlikta pēc pirmā brīdinājuma izsūtīšanas.

A.Ābelītis informē, ka adresē Sloka 7131 darbojas, iespējams, ka nelegāli, atkritumu savākšanas punkts.

G.Truksnis lūdz G.Smalko noskaidrot šo gadījumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7118, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7118 001, 1300 021 7118 002, 1300 021 7118 003, 1300 021 7118 004.

2. Par vidi degradējošām būvēm Slokas 7131, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7131 001, 1300 021 7131 002.

3. Par vidi degradējošām būvēm Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4904 001, 1300 026 4904 002, 1300 026 4904 003, 1300 026 4904 004, 1300 026 4904 005.

4. Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001.

5. Par vidi degradējošu būvi Viktorijas ielā 27, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 009 4804 001.

6. Par vidi degradējošu būvi Katedrāles ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4809 001.

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16 k.2

(lēmums Nr.634)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 99 (lēmums Nr.635)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķeguma ielā 7 (lēmums Nr.636)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis jautā, kāpēc netika pieņemts domes lēmums par ēkas Jomas ielā bijušā restorāna „Septiņas māsiņas”, nojaukšanu?

V.Zvejniece atbild, ka, atbilstoši Būvniecības likumam, rekonstrukcijas laikā var mainīt ēkas apjomu un projekts ir saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16 k.2.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 99.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķeguma ielā 7.

20. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7005 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 (lēmums Nr.637)

21. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2002 Jūrmalā, Slokas ielā 7 (lēmums Nr.638)

22. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 7515 Jūrmalā, Stabu ielā 11 (lēmums Nr.639)

23. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7205 Jūrmalā, Stendes ielā 9A (lēmums Nr.640)

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.641 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1405) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 01.oktobra lēmumā Nr.731 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61” (lēmums Nr.641)

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.220 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12” (lēmums Nr.642)

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.393 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21” (lēmums Nr.643)

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.45 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7” (lēmums Nr.644)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu par lēmumprojektu „ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.641 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1405) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” balsot atsevišķi.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7005 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2002 Jūrmalā, Slokas ielā 7.

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 7515 Jūrmalā, Stabu ielā 11.

4. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7205 Jūrmalā, Stendes ielā 9A.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 01.oktobra lēmumā Nr.731 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61”.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.220 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12”.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.393 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21”.

8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.45 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7”.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.641 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1405) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.645)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.641 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1405) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

29. Par zemes vienību apvienošanu nekustamā īpašuma Jūrmalas apvedceļa posmā no Bražciema līdz Bažciemam, Jūrmalā (lēmums Nr.646)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību apvienošanu nekustamā īpašuma Jūrmalas apvedceļa posmā no Bražciema līdz Bažciemam, Jūrmalā.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dagdas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.647)

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.648)

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upes ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.649)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dagdas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upes ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

33. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (lēmums Nr.650)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602.

34. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 36.līnijā 1202 (lēmums Nr.651)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 36.līnijā 1202.

35. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 39 (lēmums Nr.652)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 39.

36. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005 (lēmums Nr.653)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe), „pret” – 2 (J.Visockis, I.Blaua), „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005.

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmuma Nr.412 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.654)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmuma Nr.412 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68” atzīšanu par spēku zaudējušu.

38. Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parks” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7 (lēmums Nr.655)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka zemesgabals atrodas teritorijā, kur jau 1997.gadā ir izstrādāts un 1998.gadā apstiprināts detālplānojums. Šobrīd ir jauna būvniecības iecere, kas pilnībā atbilst šobrīd spēka esošajam teritorijas plānam, taču vēsturiskajam detālplānojumam tā neatbilst. Tāpēc ir sagatavots lēmumprojekts par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri un detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un ir nepieciešams lēmumprojektā  pamatojumu papildināt ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem.

Izsakās:

H.Balodis (SIA „KSER” pārstāvis) uzskata, ka būvniecības iecere atbilst 1998.gadā izstrādātajam detālplānojumam un  2012.gadā pārapstiprinātajam teritorijas plānojumam, un nav nepieciešams izstrādāt detālplānojuma grozījumus. Bez tam, šī būvniecības iecere tika atbalstīta sabiedriskajā apspriešanā. Gadījumā, ja šī būvniecības iecere tiktu atbalstīta bez detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanas, kas, viņaprāt, ir saskaņā ar MK noteikumiem, tad nākošā gada apkures sezonā iepērkot no koģenerācijas stacijas saražoto siltumenerģiju, pašvaldībai būtu iespēja saviem iedzīvotājiem samazināt apkures tarifu par 8Ls/MWh. Savukārt, ar detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu tiktu kavēta un faktiski arī apstādināta šī būvniecības iecere.

V.Zvejniece atkārto, ka būvniecības iecere atbilst jaunajam pilsētas teritorijas plānam, taču neatbilst 1998.gadā izstrādātajam detālplānojumam.

G.Liepiņa izsakās, ka, nekādā gadījumā, neviens nav pret siltuma tarifu samazināšanu, taču aicina deputātus uzticēties Pilsētplānošanas nodaļas speciālistu viedoklim.

G.Truksnis izsakās, ka, uzklausot speciālistu viedokli, ir skaidrs, ka lēmumprojekts par būvniecības ieceri bez detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanas būs nepareizs un neatbilstošs normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un varētu tikt apstrīdēts.

A.Ābelītis uzskata, ka, pašvaldībai primāri būtu svarīgāk, ka iedzīvotājiem tiktu būtiski samazināti apkures tarifi. Izsaka priekšlikumu šodien atbalstīt koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri bez detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanas, jo, viņaprāt, detālplānojuma grozījumus var izstrādāt arī paralēli uzsākot būvniecību.

J.Visockis uzskata, ka koģenerācijas stacijas būvniecības iecere no pašvaldības puses tiek tīši kavēta jau gadu un jau agrāk varēja informēt projekta attīstītājus par to, ka vispirms ir nepieciešams iepriekš izstrādāt detālplānojuma grozījumus. Koģenerācijas stacijas saražoto siltumenerģiju būtu iespējams iegādāties lētāk, nekā pašreiz to piedāvā SIA „Jūrmalas siltums”, kā rezultātā iedzīvotājiem varētu samazināt siltuma tarifus,  taču, iespējams, pašvaldība nav ieinteresēta tajā, jo, iespējams, tiek gatavota SIA „Jūrmalas siltums” privatizācija. Izsaka priekšlikumu atbalstīt koģenerācijas būvniecības ieceri, lēmumprojektā svītrojot 2., 3., 4., un 5.punktu. Aicina deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.

G.Truksnis izsakās, ka SIA „Jūrmalas siltums” privatizācija nav paredzēta un, esot domes priekšsēdētāja amatā, to nepieļaus. Uzskata, ka, ņemot vērā Pilsētplānošanas speciālistu viedokli, lēmumprojekts ir sagatavots saskaņā ar MK noteikumiem un teritorijas plānojuma normatīvajiem aktiem un to ir saskaņojušas visas atbildīgās institūcijas. Aicina deputātus vispirms balsot par J.Visocka priekšlikumu.

A.Ābelītis jautā, vai SIA „Jūrmalas siltums” tiks piesaistīts stratēģiskais investors?

G.Truksnis atbild, ka nav plānots SIA „Jūrmalas siltums” piesaistīt stratēģisko investoru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par J.Visocka priekšlikumu („par” – 3 (M.Stulpiņš, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – 1 (G.Liepiņa), „atturas” – 9 (G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe)), J.Visocka priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 10 (G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, I.Blaua), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parks” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7 ar papildinājumu.

39. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.656)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.657)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.658)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu.

42. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bražciems 0702, Jūrmalā nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.659)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bražciems 0702, Jūrmalā nodošanu atsavināšanai.

43. Par grozījumiem un papildinājumiem 2010.gada 8.jūnija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/530 (lēmumsNr.660)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem un papildinājumiem 2010.gada 8.jūnija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/530.

44. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomāšanu no K.V.G. (lēmums Nr.661)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomāšanu no K.V.G.

45. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.S. (lēmums Nr.662)

46. Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.D. (lēmums Nr.663)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.S.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.D.

Sēde slēgta 11.30

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2013.gada 28.novembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 13.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF