Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 705

protokols Nr. 30, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumu Nr.2 „Jūrmalas sporta centra nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 24.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas sporta centrs):

1. Ar 2014.gada 1.janvāri izveidot jaunu amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Amatu saime

Sporta centrs

Sporta metodiķis

1

310

310

29.II

2. Ar 2014.gada 1.janvāri amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Amatu saime

Sporta centrs

Sporta treneris

14.19

310

4399

29.II

izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Amatu saime

Sporta centrs

Sporta treneris

17.19

310

5329

29.II

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF