Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr.30

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1050-1053), Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1110-1115), Aleksejs Volkovs, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš

Nepiedalās deputāti:

Karina Siņkeviča

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Ringolds Balodis, Laima Grobiņa, Līga Baumgarte, Aivars Paegle, Sandra Brauere, Iveta Strazdiņa, Aleksejs Ļeonovs, Anita Auziņa, Gunta Ušpele, Zenta Upīte, Elita Cepurīte, Ģirts Brambergs, Ilze Černovska, Indra Brinkmane

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Uno Majevskis (arhitekts)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.551 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita ( darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu maksas apmēru izglītojamiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

6.

Par atzinības izteikšanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S.

7.

Par atzinības izteikšanu BMX riteņbraucējam G.O.

8.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2014” īstenošanu

9.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē 2014.gadam

10.

Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par daļēji sagruvušu un neatjaunojamu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 27 un Krišjāņa Barona ielā 27a

13.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19

14.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132

15.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.377 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu

16.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6

17.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607

18.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojumam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

19.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu

20.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1 apstiprināšanu

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu iela 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Siguldas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidus prospektā 12, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Lāču ielā 6, Jūrmalā Stirnu ielā 13, Jūrmalā

28.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā Skultes ielā 3, Jūrmalā

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 11. jūnija lēmuma Nr.442 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušu”

31.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 nomāšanu no E. F.G.

32.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu

33.

Par apbūvēta zemes gabala Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu

34.

Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Jomas ielā 78, Jūrmalā

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

· Par sadarbības līguma noslēgšanu

· Jaunā redakcijā ir sagatavots lēmumprojekts par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par daļēji sagruvušu un neatjaunojumu, saskaņā ar 11.12.2013. Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu

Un noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā””, jo jautājums nav izskatīts Transporta un komunālo lietu komitejā

A.Ābelītis izsaka šādus priekšlikumus:

§ pie iebrauktuves domes ēkas pagalmā uzstādīt automātisko barjeru, lai pagalmā varētu iebraukt tikai domes darbinieki

§ kādā no profilējošajām komitejām izskatīt jautājumu par grozījumiem saistošajos  noteikumos, paredzot, ka no nākamā gada 1.oktobra līdz 31.martam bez caurlaidēm pilsētā var iebraukt tikai sestdienās, svētdienās un svētku dienās

§ atgriezties pie jautājuma par Ētikas kodeksa izstrādāšanu, paredzot tajā punktus par deputātu savstarpējo komunikāciju

G.Truksnis uzdod:

§ Saimniecības nodaļas vadītājam I.Strokinam izvērtēt jautājumu par automātiskās barjeras nepieciešamību

§ Transporta un komunālo lietu komitejā, apkopojot statistiku, izskatīt jautājumu par to, kā šobrīd, ziemas periodā noteiktais transporta iebraukšanas režīms ir ietekmējis transporta plūsmu pilsētā un izvērtēt to vai būtu nepieciešams veikt kādas izmaiņas

§ Revīzijas un kontroles jautājumu komitejā izskatīt jautājumu par Ētikas kodeksa izstrādāšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

6.

Par sadarbības līguma noslēgšanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.551 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita ( darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

9.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

10.

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu maksas apmēru izglītojamiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

11.

Par atzinības izteikšanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S.

12.

Par atzinības izteikšanu BMX riteņbraucējam G.O.

13.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2014” īstenošanu

14.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē 2014.gadam

15.

Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 27 un Krišjāņa Barona ielā 27a

18.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19

19.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.377 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6

22.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607

23.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojumam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

24.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu

25.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1 apstiprināšanu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu iela 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Siguldas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidus prospektā 12, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Lāču ielā 6, Jūrmalā Stirnu ielā 13, Jūrmalā

33.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā Skultes ielā 3, Jūrmalā

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 11. jūnija lēmuma Nr.442 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušu”

35.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 nomāšanu no E. F.G.

36.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu

37.

Par apbūvēta zemes gabala Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu

38.

Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Jomas ielā 78, Jūrmalā

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.698)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.699)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” (lēmums Nr.700)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.701)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 2.punktā Aivara Paegles Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. vietā apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i. Ringoldu Balodi.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par A.Ābelīša priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 11 (G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš), J.Visockis nebalso), A.Ābelīša priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

6. Par sadarbības līguma noslēgšanu (lēmums Nr.702)

Ziņotājs:

A.Paegle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.551 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi” (lēmums Nr.703)

Ziņotājs:

E.Cepurīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.551 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.704)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.705)

Ziņotājs:

A.Ļeonovs

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās par to, ka pašvaldībai ziemas periodā nav iespējas nodrošināt ar izmitināšanu sporta sacensību un kultūras pasākumu dalībniekus. Izsaka priekšlikumu izvērtēt jautājumu par pašvaldībai piederošo ēku Edinburgas prospektā 33, Edinburgas prospektā 35 un Slokas ielā 6 sakārtošanu un izmantošanu šādam mērķim.

G.Truksnis izsakās, ka šo jautājumu varētu izskatīt Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

10. Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu maksas apmēru izglītojamiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai (lēmums Nr.706)

Ziņotājs:

Z.Upīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu maksas apmēru izglītojamiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

11. Par atzinības izteikšanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S. (lēmums Nr.707)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S.

12. Par atzinības izteikšanu BMX riteņbraucējam G.O. (lēmums Nr.708)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu BMX riteņbraucējam G.O.

13. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2014” īstenošanu (lēmums Nr.709)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Izsakās:

A.Ābelītis pateicās Tūrisma nodaļas vadītājai G.Ušpelei par darbu Jūrmalas pilsētas popularizēšanā, kas ir veicinājis arī šajā gadā tūristu skaita pieaugumu. Izsakās, ka šī gada augustā tika pieņemti saistošie noteikumi par tūrisma nodevu, taču jau oktobrī, pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas, šī nodeva tika atcelta, pamatojot ar to, ka ienākumi no šis nodevas ir niecīgi, lai gan par 3.ceturksni tika iekasēti 181 000 euro.

L.Maziņa izsakās, ka lēmuma projekta 7. un 8.punktā nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas, atbilstoši apstiprinātajai domes struktūrvienību reorganizācijai.

G.Truksnis lūdz Budžeta nodaļas vadītāju I.Braču sagatavot un iesniegt precīzu informāciju par ieņēmumiem no tūrisma nodevas, jo, viņaprāt, pēc aprēķiniem, to kopējā summa gadā varētu sastādīt 90 000 euro, tāpēc lūdz A.Ābelīti operēt ar skaitļiem korekti. Iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi par tūrisma nodevu bija nekorekti un tāpēc tika atcelti, taču ar domu šo nodevu ieviest vēlāk, iepriekš to rūpīgi izvērtējot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionāliem precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2014” īstenošanu ar redakcionāliem precizējumiem.

14. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē 2014.gadam (lēmums Nr.710)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē 2014.gadam.

15. Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē (lēmums Nr.711)

Ziņotājs:

A.Grants

Izsakās:

G.Truksnis uzskata, ka atzinums par to, vai dzīvojamā māja Vecais ceļš 11 ir atjaunojama būtu jāsagatavo pēc iespējas ātrāk, tāpēc izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojekta 2.punkto ar termiņu – līdz 2013.gada 19.decembrim.

G.Liepiņa lūdz A.Granta viedokli par to, vai, ņemot vērā šī nelaimes gadījuma pieredzi, nevajadzētu izstrādāt kādu pašvaldības normatīvo aktu vai instrukciju, kā pašvaldībai rīkoties šādos stihisku nelaimju gadījumos un nodrošināt cietušos ar dzīvojamo platību.

A.Grants atbild, ka šobrīd ir jāsaņem atzinums par to, vai šī ēka ir atjaunojama gan tehniski, gan no juridiskā viedokļa, lai pēc tam pieņemtu lēmumu par domes rīcību attiecībā uz dzīvojamās platības nodrošināšanu.

G.Truksnis uzdod izpilddirektora vietnieka p.i. A.Grantam izstrādāt instrukciju par to domes rīcību šādās stihisku nelaimju un tamlīdzīgās situācijās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē ar papildinājumu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.76)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”.

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 27 un Krišjāņa Barona ielā 27a (lēmums Nr.712)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” –

nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 27 un Krišjāņa Barona ielā 27a.

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19 (lēmums Nr.713)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19.

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132 (lēmums Nr.714)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

L.Loskutova iebilst, ka pie lēmumprojekta pievienotajiem materiāliem nav projekta vizualizācija vai skice.

V.Zvejniece atbild, ka izstrādājot detālplānojumu savrupmājām vizualizācija netiek pieprasīta.

A.Ābelītis jautā, vai detālplānojuma izstrādes prasībās ir nosacījumi attiecībā uz jumta slīpumu?

V.Zvejniece atbild, ka šāda nosacījuma nav, ir noteikts tikai jumta samazinājums, jumtam izmantojamie materiāli, kā arī tas, ka jāņem vērā apkārtnei raksturīgo jumtu risinājums, uz kā pamata varētu tikt noteikta prasība attiecībā uz jumta slīpumu.

G.Truksnis uzskata, ka noteikti nododot detālplānojumu sabiedriskajai apspriešanai un pēc tam arī detālplānojumu apstiprinot ir jāpieprasa projekta izstrādātājiem pievienot projekta vizualizāciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132.

Iziet R.Mežeckis

20. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.377 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.715)

21. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6 (lēmums Nr.716)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” –nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.377 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6.

Ienāk R.Mežeckis

22. Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607 (lēmums Nr.717)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

U.Majevskis (arhitekts)

Izsakās:

G.Truksnis uzskata, ka, noteikti, arī šo detālplānojumu nododot sabiedriskajai apspriešanai un pēc tam arī to apstiprinot, jābūt pievienotai projekta vizualizācijai.

L.Loskutova - šī lēmumprojekta materiāliem nav pievienota projekta vizualizācija, lai gan ir paredzēta sabiedriska kūrorta objekta būvniecība, un nav arī īsa apraksta par šī objekta attīstību.

V.Zvejniece atbild, ka, arī tādēļ, pēc Attīstības un vides jautājumu komitejā izteiktā lūguma, ir uzaicināts arhitekts atbildēt uz deputātu jautājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš , A.Ābelītis , L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607.

23. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojumam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.718)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis , M. Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, detālplānojumam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

24. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

L.Loskutova iebilst, ka, ņemot vērā to, ka zemesgrāmatā ir nostiprināta hipotēka, nav pievienota bankas izziņa par piekrišanu detālplānojuma izstrādei.

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas.

25. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1 apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

L.Loskutova iebilst pret šajā zemesgabalā paredzēto, pilsētai neraksturīgo arhitektonisko risinājumu.

V.Zvejniece atbild, ka par šo detālplānojuma risinājumu ir saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums.

L.Loskutova vērš deputātu uzmanību uz šo inspekcijas atzinumu, kurā ir teikts, ka piedāvātie risinājumi daļēji respektē inspekcijas nosacījumus.

V.Zvejniece atbild, ka šis projekts ar inspekciju ir skaņots vairākkārt un inspekcijas projektu izskatīšanas komisijā tas tika saskaņots kā skiču projekts.

A.Ābelītis izsakās, ka ir nepieciešams uzsākt diskusiju par to, lai ierobežotu vai pat aizliegtu šādus pilsētas arhitektūrai neraksturīgus arhitektoniskos risinājumus, īpaši, Mellužos, Asaros, Majoros un Dzintaros, kur ir privātmāju apbūve.

V.Zvejniece izsakās, ka diskusija šobrīd jau ir uzsākta saistībā ar Jomas ielu.

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas un lūdz V.Zvejnieci noskaidrot, kādi inspekcijas nosacījumi netika ņemti vērā un kāds varētu būt šī jautājuma tālākais risinājums.

Iziet I.Blaua

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7” (lēmums Nr.719)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 2 (A.Ābelītis , M.Stulpiņš), I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu iela 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.720)

28. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.721)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka abu lēmumprojektu konstatējošā daļā ir nepieciešams redakcionāls papildinājums ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu iela 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu ar papildinājumu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu ar papildinājumu.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.722)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Siguldas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.723)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Siguldas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidus prospektā 12, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.724)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidus prospektā 12, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Lāču ielā 6, Jūrmalā Stirnu ielā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.725)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Lāču ielā 6, Jūrmalā Stirnu ielā 13, Jūrmalā.

Ienāk I.Blaua

33. Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā Skultes ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.726)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā Skultes ielā 3, Jūrmalā.

34. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmuma Nr.442 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušu” (lēmums Nr.727)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmuma Nr.442 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

35. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 nomāšanu no E.F.G. (lēmums Nr.728)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 nomāšanu no E.F.G.

36. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.729)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

L.Loskutova izsakās, ka, cik viņai zināms, iepriekš nekad pašvaldība nav atsavinājusi zemesgabalus, kas atrodas „dabas pamatne” teritorijā.

S.Brauere atbild, ka, tieši tāpēc, iepriekš tika pieņemts lēmums noraidīt atsavināšanas ierosinājumu, bet, šajā gadījumā, tiesa uzdod pašvaldībai par pienākumu šo zemesgabalu nodot atsavināšanai.

L.Loskutova iebilst par to, ka, dome nav pārsūdzējusi tiesas pirmās instances spriedums.

G.Truksnis izsakās, ka šis zemes starpgabals ir dabas pamatne, pašvaldībai nav piekļuves tam, jo zemesgabals atrodas starp privātīpašumiem un pašvaldība šajā zemesgabalā nevar veikt nekādu funkciju. Acīmredzot, tieši tāpēc arī pašvaldība tiesas spriedumu nepārsūdzēja.

G.Liepiņa lūdz turpmāk lēmumprojektu, kas saistīti ar īpašumiem, materiāliem pievienot teritorijas izvietojuma shēmu ar tajā atzīmētu konkrētā zemesgabala atrašanās vietu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu.

37. Par apbūvēta zemes gabala Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.730)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemes gabala Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu.

S.Brauere ziņo, ka ir nepieciešams lēmuma „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu” 4.punktā komisijas sastāvu papildināt ar diviem komisijas locekļiem no Pašvaldības īpašumu nodaļas.

G.Truksnis – šajā gadījumā lēmumprojektu papildinājumu saskaņot ar izpilddirektora p.i. G.Smalko.

38. Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Jomas ielā 78, Jūrmalā (lēmums Nr.731)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Ābelītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 2 (I.Blaua , G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju organizēt totalizatoru un derības Jomas ielā 78, Jūrmalā.

Sēde slēgta 11.30

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2013.gada 27.decembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 18.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF