Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.01.2014. Stājas spēkā 07.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 751

protokols Nr. 31, 25. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.232 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 4.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-81/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135.

2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju (zemes vienības īpašnieku) par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar pielikumu. Ja līgums norādītajā termiņā netiek noslēgts, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.751

(protokols Nr.31, 25.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2013.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome ( reģ. Nr. 90000056357) (turpmāk – Dome), adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tās izpilddirektora p.i. Guntas Smalkās personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

O.A. (personas kods ***) (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā – Puses,

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada __.decembra lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk– Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada __.decembra lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1.ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.2.ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.3.piebraucamo ceļu ( nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4.ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotājs apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim;

2.2.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabala Jūrmalā, Kāpu ielā 135 īpašnieka maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/G.Smalkā/

Īstenotājs

O.A.

(personas kods ***)

***

__________________________

/A.O./


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF