Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 20.jūnijāNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1500

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Ligita Maziņa, Romāns Mežeckis, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Aleksejs Volkovs, Larisa Loskutova, Karina Siņkeviča

Nepiedalās deputāti

Juris Visockis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Sēdē piedalās: struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

3.

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

I.Kalvāne ziņo, ka saistošo noteikumu projektā ir nepieciešams veikt šādas redakcionālas izmaiņas:

- 15.punktu izteikt šādā redakcijā „29. Domes izpilddirektora vietnieks veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības nolikumu, domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumiem. Izpilddirektora vietnieks izpilddirektora prombūtnes laikā veic viņa pienākumus”;

- 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 29., 30., un 31.punktā tekstu aiz vārda: „izskata” papildināt ar vārdiem: „jautājumus un”.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu ar nosauktajām redakcionālajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 11 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Volkovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” ar redakcionālām izmaiņām.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu (lēmums Nr.389)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputātu R.Mežecki. Izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai.

Pārtraukums 15.10-15.25

G.Truksnis izvirza kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai deputātes- I.Blauu, A.Adijāni un K.Siņkeviču.

Balsošanas rezultātā par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, A.Volkovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolēma apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: I.Blaua, A.Adijāne un K.Siņkeviča.

I.Kalvāne piedāvā deputātiem vēlēšanas zīmes tekstu ar šādu formulējumu:

Jūrmalas pilsētas dome

VĒLĒŠANU ZĪME Nr.__

Jūrmalā 2013.gada 20.jūnijā

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

Domes deputāts Vārds Uzvārds

Nr.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

PAR

PRET

ATTURAS

1.

Romāns Mežeckis

Deputāta paraksts____________________________________________________

Tiek izskaidrota balsošanas kārtība un gadījumi, kad vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu.

Notiek balsošanas procedūra.

G.Truksnis pasludina pārtraukumu balsu saskaitīšanai.

Pārtraukums 15.25-15.35

I.Blaua (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, saņemtas 14 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 14, nederīgas-nav.

„Par” nobalsojuši 11 deputāti - A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis .

„Pret”- nav

„Atturas” 3 deputāti - A.Volkovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča.

(Balsu skaitīšanas komisijas 2013.gada 20.jūnija protokols Nr.2).

G.Truksnis ziņo, ka, pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēts Jūrmalas pilsētas domes deputāts Romāns Mežeckis.

Izsakās Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks R.Mežeckis.

3. Par pastāvīgajām deputātu komitejām (lēmums Nr.390)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Volkovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča)), nolēma pieņemt lēmumu par pastāvīgajām deputātu komitejām.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

L.Loskutova izsakās, ka pieņemot šos grozījumus nolikumā, pēc viņas aptuveni veiktajiem aprēķiniem, pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešami 350 tūkst. Ls gadā. Izsaka priekšlikumu lūgt Saeimu veikt grozījumus likumdošanā, kas ļautu domes priekšsēdētājam saņemt atalgojumu arī kā Finanšu komitejas vadītājam, kas būtu godīgi attiecībā pret citu komiteju vadītājiem, kuri, atšķirībā no domes priekšsēdētāja, nestrādā pilnu darba dienu.

G.Truksnis izsakās, ka domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam nav darba līguma, tas ir vēlēts amats, kuru, tāpat kā citi deputāti un komiteju vadītāji, arī domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks pilda 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī. Šobrīd vēlētāji ir devuši mandātu un deputātiem pašiem ir iespēja parādīt, vai viņi spēj vai nespēj to pildīt. L.Loskutovas izteiktais priekšlikums neattiecas uz sagatavoto nolikuma projektu, tāpēc par to nav jābalso. Aicina deputātus balsot par sagatavoto nolikuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 11 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Volkovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

G.Truksnis paziņo, ka iepriekš paziņoto par 2013.gada 27.jūnija domes kārtējo sēdi, sakarā ar Līgo svētku brīvdienu un līdz ar to arī laika ierobežojumu sēdes darba sagatavošanai, pārceļ uz 2013.gada 4.jūliju plkst.10.00.

Sēde slēgta 15.50

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 21.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF