Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 22.06.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 20.jūnijāNr. 24

protokols Nr. 14, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldībām”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. 9.punktu izteikt šādā redakcijā:

„9. Dome ievēlē no deputātu vidus Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgo komiteju personāla sastāvu”.

2. 10.1.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„10.1.5. Transporta un komunālo lietu komiteja 5 locekļu sastāvā”.

3. 10.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„10.1.10. Sociālo un veselības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā”.

4. Papildināt ar 10.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.1.11. Kultūras jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā”.

5. Papildināt ar 10.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.1.12. Drošības un kārtības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā”.

6. Papildināt ar 10.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.1.13. Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā”.

7. Papildināt ar 10.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.1.14. Revīzijas un kontroles jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā”.

8. 11.punktu izteikt šādā redakcijā:

„11. Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Domes izpilddirektors, Domes izpilddirektora vietnieks, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, kā arī Pašvaldības administrācijas darbinieki atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu”.

9. 19.punktu izteikt šādā redakcijā:

„19. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu domes noteiktajā kārtībā”.

10. 3.sadaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

III DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA, IZPILDDIREKTORA UN IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA PILNVARAS”.

11. 21.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„21.6. dod saistošus rīkojumus priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestādēm”.

12. 23.2 punktu izteikt šādā redakcijā:

„23.2 domes priekšsēdētājam ir vietnieks”.

13. Svītrot 23.22., 23.22.1., 23.22.2., 23.22.3., 23.22.4., 23.22.5., 23.22.6.punktu.

14. 27.punktu izteikt šādā redakcijā:

„27. Pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku. Izpilddirektors pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Izpilddirektors nedrīkst būt Domes deputāts”.

15. 29.punktu izteikt šādā redakcijā:

„29. Domes izpilddirektora vietnieks veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības nolikumu, domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumiem. Izpilddirektora vietnieks izpilddirektora prombūtnes laikā veic viņa pienākumus”.

16. 33.punktu izteikt šādā redakcijā:

„33. Finanšu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem un sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu”.

17. Svītrot 33.1., 33.2., 33.3., 33.4.punktu.

18. 34.punktu izteikt šādā redakcijā:

„34. Izglītības jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību un interešu izglītību un sniedz atzinumus par tiem”.

19. Svītrot 34.1., 34.2., 34.3., 34.4., 34.5.punktu.

20. 35.punktu izteikt šādā redakcijā:

„35. Attīstības un vides jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar attīstības priekšlikumiem, pilsētas plānojumu, apbūvi, vidi un vides aizsardzību un sniedz atzinumus par tiem”.

21. Svītrot 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.7., 35.8., 35.9., 35.10.punktu.

22. 36.punktu izteikt šādā redakcijā:

„36. Transporta un komunālo lietu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar pilsētas transportu un komunālo saimniecību un sniedz atzinumus par tiem”.

23. Svītrot 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., .36.5.punktu.

24. 37.1 punktu izteikt šādā redakcijā:

„37.1 Kūrorta un tūrisma jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par tūrisma un kūrorta infrastruktūru Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem”.

25. Svītrot 37.11., 37.12., 37.13., 37.14., 37.15., 37.16.punktu.

26. 37.2 punktu izteikt šādā redakcijā:

„37.2 sociālo un veselības jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par sociālo palīdzību un veselības aprūpi un sniedz atzinumus par tiem”.

27. Svītrot 372.1., 372.2., 372.3., 372.4., 372.5., 372.6., 372.7., 372.8.punktu.

28. Papildināt ar 37.3 punktu šādā redakcijā:

„37.3 Kultūras jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par kultūru, mākslu un to attīstības priekšlikumiem Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem”.

29. Papildināt ar 37.4 punktu šādā redakcijā:

„37.4 Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus jaunatnes un sporta sfērā Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem”.

30. Papildināt ar 37.5 punktu šādā redakcijā:

„37.5 Drošības un kārtības jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par drošības un kārtības īstenošanu Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem”.

31. Papildināt ar 37.6 punktu šādā redakcijā:

„37.6 Revīzijas un kontroles jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par revīzijas un kontroles funkcijām Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un sniedz atzinumus par tiem”.

32. 87.punktu izteikt šādā redakcijā:

„87. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks”.

33. 131.punktu izteikt šādā redakcijā:

„131. Rīkojumus atbilstoši pienākumu sadalei saskaņā ar nolikumu un atbildības sfērai paraksta Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors. Pielikumus rīkojumiem paraksta persona, kura gatavojusi rīkojuma projektu”.

34. 132.punktu izteikt šādā redakcijā:

„132. Domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī”.

35. 134.punktu izteikt šādā redakcijā:

„134. Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Nodaļu un pārvalžu vadītāji pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Pieņemšanas laikus nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu”.

36. 143.punktu izteikt šādā redakcijā:

„143. Ja Domes priekšsēdētāja nomaiņa notiek kārtējo vēlēšanu rezultātā, tad Pašvaldības darba nepārtrauktību pārejas periodā līdz jaunā Domes priekšsēdētāja ievēlēšanai nodrošina Jūrmala pilsētas domes izpilddirektors, kuram Domes administratīvā nodaļa nodod izskatīšanai Domei, Domes priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Domes komitejām adresētos dokumentus”.

37. 144.punktu izteikt šādā redakcijā:

„144. Ja Domes priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata ar Domes balsojumu, bet jaunais Domes priekšsēdētājs tajā pašā Domes sēdē netiek ievēlēts, tad Pašvaldības darba nepārtrauktību nodrošina Domes priekšsēdētāja vietnieks”.

38. 145.punktu izteikt šādā redakcijā:

„145. Pēc stāšanās amatā jaunais Domes priekšsēdētājs no domes administratīvās nodaļas saņem Domei, Domes priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Domes komitejām adresēto un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram izskatīšanai nodoto dokumentu reģistru”.

39. Saistošo noteikumu pielikumu (pašvaldības pārvaldes struktūra) izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.24
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības nolikuma teksts un struktūrshēma

2.Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības pārvaldes struktūra, komiteju skaitliskais sastāvs, kompetence un nolikuma struktūrshēma

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai būs nepieciešami pārkārtojumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Priekšsēdētājs

G.Truksnis