Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr.20

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Aleksejs Volkovs

Nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Ģirts Brambergs, Ringolds Balodis, Leons Kasņikovskis, Jekaterina Milberga, Andželika Legante, Rita Ansule, Vladimirs Antonovs, Indra Brinkmane, Igors Strokins, Elita Cepurīte, Daiga Pranča, Ineta Tiško, Aina Birina, Agita Bērzupe, Dzintars Lācis, Jānis Rāfelds

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

Darba kārtības apstiprināšana

1.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa pagarināšanu

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmuma Nr.557 „Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 1300 018 0901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)” atzīšanu par spēku zaudējušu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

4.

Par izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” īstenošanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsēta domes 2012.gada 3maija lēmumā Nr.232 „Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/ RIVERWAYS”

6.

Par dalību klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārta

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.12 „Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus” atcelšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības2013.gada budžeta apstiprināšanu

9.

Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

10.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

11.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

12.

Par dzīvokļu jautājumiem

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 3

14.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55

15.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802

16.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

17.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

18.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu

19.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 apstiprināšanu

20.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 apstiprināšanu

21.

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 5106 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MC TURAIDA PROPERTY”

22.

Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 (2012.gada 21.septembra pārjaunojuma līguma Nr.1.1-16.1/829 un 2013.gada 20.marta vienošanās Nr.1.1-16.1/296) saistību izbeigšanu

G.Truksnis – ir iesniegti papildu materiāli pie jautājumiem:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības2013.gada budžeta apstiprināšanu;

· Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Aicina deputātus balsot par darba kārtības apstiprināšanu.

Darba kārtības apstiprināšana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

1. Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.487)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa pagarināšanu.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmuma Nr.557 „Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 1300 018 0901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.488)

Ziņotājs:

V.Antonovs

Izsakās:

G.Truksnis – no SIA „Zaļās tehnoloģijas” pārstāvja M.M. ir saņemts iesniegums par vēlmi sniegt paskaidrojumus šajā jautājumā. M.M. tiks dots vārds, ja citi deputāti neiebildīs.

V.Antonovs – diemžēl līdz šim SIA „Zaļās tehnoloģijas” darbību Slokas attīrīšanas iekārtās nav uzsākušas. No SIA „Jūrmalas ūdens” attīrīšanas iekārtām tiek vestas dūņas, kas bija paredzētas biogāzes ražošanai, taču ražošana nenotiek. Turklāt dūņas ražotnei ir izejviela, kas būtu no SIA „Jūrmalas ūdens” jāpērk. Šobrīd ir tā, ka Jūrmalas ūdens katru mēnesi maksā SIA „Zaļās tehnoloģijas” aptuveni Ls 4000 – Ls 5000.

G.Truksnis – ja deputāti neiebilst, dod vārdu SIA „Zaļās tehnoloģijas” pārstāvim M.M.

M.M. – domes 2010.gada lēmumā nav noteikts termiņš 3 gadi. Arī savstarpēja vienošanās nav noslēgta, tāpēc, gadījumā, ja šis lēmums šodien tiks pieņemts, SIA „Zaļās tehnoloģijas” ļoti protestēs, arī atbildīgajās institūcijās, ja tas būs nepieciešams. Iemesls, kādēļ šo trīs gadu laikā nekas nav uzbūvēts, ir tāds, ka nepaguva iesniegt projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu atbalstam”.

G.Truksnis lēmuma pielikumā ir vienošanās, kas bija jānoslēdz un tajā ir minēts termiņš.

M.M. – nepiekrīt tam, ka nekas šajā laikā nav darīts. Dūņu kofermentāciju pētījumam tika iztērēts vairāk kā 50 000 Ls. Pašlaik ir noslēgta vienošanās ar SIA „Gaslainer”, kas apgādās ar biogāzi jau aprīkotos 16 SIA „Jūrmala SV” autobusus. SIA „Zaļās tehnoloģijas” ir gatavas sēsties pie pārrunu galda ar SIA „Jūrmalas ūdens”.

G.Truksnis – uzskata, ka daudz pieņemamāka būtu situācija, ja dūņas, lai arī par mazliet lielākām izmaksām tiktu vestas uz Talsiem, nevis krātos milzīgos kalnos Slokas attīrīšanas iekārtu teritorijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), A.Volkovs nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmuma Nr.557 „Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 1300 018 0901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)” atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.557 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.557 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

4. Par izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” īstenošanu (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” īstenošanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsēta domes 2012.gada 3maija lēmumā Nr.232 „Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/ RIVERWAYS” (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsēta domes 2012.gada 3maija lēmumā Nr.232 „Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/ RIVERWAYS”.

6. Par dalību klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārta (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārta.

7. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.232 „Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.232 „Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus” atcelšanu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības2013.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

I.Brača – lūdz skatīt papildus izdalīto materiālu, kas ir precizēts budžeta grozījumu projekts saskaņā ar Finanšu komitejā lemto.

Izsakās:

G.Truksnis – tiek gatavots rīkojums, kas noteiks, ka nākotnē grozījumi un pārkārtojumi budžetā jāiesniedz izskatīšanai profilējošās komitejās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības2013.gada budžeta apstiprināšanu.

9. Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

G.Ušpele - lūdz skatīt papildus izdalīto materiālu, kas ir precizēts saistošo noteikumu projekts saskaņā ar Finanšu komitejā lemto.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.493)

11. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.494)

12. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 3 (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

A.Birina

Izsakās:

G.Truksnis – vērš uzmanību, ka arī lēmumi par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai un lēmumi par zemes ierīcības projektiem turpmāk jāizskata Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 3.

14. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55 (lēmums Nr.497)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55.

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802 (lēmums Nr.498)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802.

16. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.499)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

17. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.500)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

18. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu (lēmums Nr.501)

Ziņotājs:

R.Ansule

Izsakās:

L.Loskutova jautā, vai dome nav prasījusi vizualizāciju?

R.Ansule - vizualizācija netika prasīta.

L.Loskutova – ir daudz iebildumu no iedzīvotājiem. Viens cilvēks ir neizpratnē par to, kādēļ ir plānots izbūvēt satiksmes apli.

R.Ansule – aplis bija Inženierbūvju nodaļas prasība.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 3 (L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu.

19. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 apstiprināšanu (lēmums Nr.502)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 apstiprināšanu.

20. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 apstiprināšanu (lēmums Nr.503)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 apstiprināšanu.

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 5106 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MC TURAIDA PROPERTY” (lēmums Nr.504)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

L.Loskutova uzskata, ka šo zemesgabalu nevajadzētu iznomāt, bet gan labiekārtot un ļaut Jūrmalas iedzīvotājiem arī turpmāk pa to brīvi pārvietoties.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 4 (L.Loskutova, A.Volkovs, G.Liepiņa, K.Siņkeviča)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Majori 5106 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MC TURAIDA PROPERTY”.

22. Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 (2012.gada 21.septembra pārjaunojuma līguma Nr.1.1-16.1/829 un 2013.gada 20.marta vienošanās Nr.1.1-16.1/296) saistību izbeigšanu (lēmums Nr.505)

Ziņotājs:

G.Jubele lūdz lēmuma 3.punktā datumu, ar kuru tiek izbeigtas līgumsaistības, labot uz „21.jūlijs”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 (2012.gada 21.septembra pārjaunojuma līguma Nr.1.1-16.1/829 un 2013.gada 20.marta vienošanās Nr.1.1-16.1/296) saistību izbeigšanu.

Sēde slēgta 10.55

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 12.septembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2013.gada 27.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF