Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 75.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 41.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 37.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 22.augusta 33.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 8.augusta 30.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 27.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 20.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 16.maija 18.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 13.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 8.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 4.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 24. janvāra 1.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 20.decembrīNr. 50

protokols Nr. 20, 38. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2013. gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un likumu „Par pašvaldības budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 18.decembra apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas un Finanšu komitejas (protokols Nr.1.1-63/02) atzinumu:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2013.gadam kopējos ieņēmumos un izdevumos Ls 64 796 479 saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr. 01.1.1- 10.29.2., tajā skaitā:

Pamatbudžets Ziedojumi, dāvinājumi

Ieņēmumi Ls 39 679 168 Ls  7 462

Izdevumi Ls 61 429 478 Ls 18 838

Finansēšana Ls 21 750 310 Ls 11 376

Atlikums g.s. Ls 5 566 025 Ls 12 154

Atlikums g.b. Ls 381 850 Ls 778

Saņemtie aizņēmumi Ls 19 531 670

Aizņēmumu atmaksa Ls 2 965 535

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas 2013. -2015. gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

3. Apstiprināt 2013.gadā pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanās izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības līdzekļiem, saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt 2013. gadā SIA „Dzintaru koncertzāle” lielās zāles viena pasākuma pašizmaksu saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt 2013.gadā budžeta finansēto programmu atšifrējumus saskaņā ar 6.-23. pielikumu.

6. Apstiprināt neizlietoto kredītlīdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri Ls 190 000 apmērā Raiņa ielas rekonstrukcijai posmā no Satiksmes ielas līdz Nometņu ielai.

7. Apstiprināt 2013.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai Ls 762 000, t.sk.:

7.1. SIA „Jūrmalas ūdens” Ls 440 000 ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Buļļuciemā, Mellužu - Asaru rajonā;

7.2. PSIA „Kauguru veselības centrs” Ls 169 000 ēkas Raiņa ielā 98a fasādes siltināšanai un lifta ierīkošanai un ehokardiogrāfa iegādei;

7.3. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” Ls 103 000 liftu nomaiņai pansionāta un terapijas ēkās;

7.4. SIA „Dzintaru koncertzāle” Ls 50 000 mīksto krēslu iegādei.

8. Noteikt, ka 2013. gadā profesionālās ievirzes izglītības un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

9. Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2013. gadam” mērķdotācijas apjoms Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir noteikts 2012.gada 8 mēnešiem, Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm mērķdotāciju atļauts izlietot tikai Budžeta nodaļas novadīto asignējumu apjomā.

10. Noteikt, ka 2013. gadā no Privatizējamās SIA „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas gūtie prognozētie ieņēmumi ne mazāk kā Ls 1 136 832 apjomā pēc to ieskaitīšanas pašvaldības pamatbudžetā tiks novirzīti atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.² pantam, t.sk. komercdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveidei, darbībai un attīstības veicināšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts PDF


Pielikumi Nr.1 - 2 XLS

Pielikumi Nr.3 - 23 XLS


Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF