Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 13.09.2013. Stājas spēkā 14.09.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 25.jūlijāNr. 29

protokols Nr. 18, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”:

1. Saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.1. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu”.

2. Saistošo noteikumu 2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no ģimenēm, kurās vērtējot bērna vecāku vai personas, kas viņus aizstāj un nepilngadīgo bērnu ienākumus, iztikas līdzekļi mēnesī vienai personai nepārsniedz Ls 100,00”.

3. Saistošo noteikumu 2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.3. no piecu gadu vecuma līdz 12. klasei”.

4. Svītrot saistošo noteikumu 2.4.apakšpunktu.

5. Saistošo noteikumu 2.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.5. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu, tai skaitā jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina izglītību izglītības iestāžu dienas nodaļās”.

6. Svītrot saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktu.

7. Saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„3.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam, no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas personas (ģimenes) statusu”.

8. Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„3.3. izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz 12.klasei”.

9. Svītrot saistošo noteikumu 3.4.apakšpunktu.

10. Svītrot saistošo noteikumu 3.5.apakšpunktu.

11. Saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„4.1. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam, no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu”.

12. Saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„4.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm”.

13. Svītrot saistošo noteikumu 6.1.2.apakšpunktu.

14. Svītrot saistošo noteikumu 6.4.apakšpunktu.

15. Atzīt par spēku zaudējušu saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.29

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs””.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt vienotus ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā visiem vispārizglītojošo skolu 1.–12.klašu izglītojamajiem, kas deklarēti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pamatojoties uz grozījumiem saistošo noteikumu 2.3. un 3.3.apakšpunktā, kas paredz ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz 12.klasei, veikti grozījumi 2.1., 2.2., 2.4., 3.2., 4.1. un 4.2.apakšpunktos lai precizētu ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas apmēru un kārtību izglītojamiem līdz četru gadu vecumam.

Svītroti 2.4., 3.1., 3.4., 3.5., 6.1.2. un 6.4.apakšpunkti, papamatojoties uz 2.3.apakšpunkta grozījumu.

Atvieglojumi izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz 12.klasei stāsies spēkā ar 2013.gada 1.septembri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi ietekmēs pašvaldības budžetu – 2013.gada budžetā tas sastāda Ls 75924

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumi pozitīvi ietekmēs sabiedrību, mazinās sociālo atstumtību un vairos ģimeņu labklājību pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Izglītības nodaļa, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF