Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 25.jūlijāNr.18

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks

Romāns Mežeckis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Aleksejs Volkovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Sēdē uzaicināti:

Ruanete Meža, Gunta Jubele, Indra Brinkmane, Gunta Ušpele, Maija Putniņa, Rita Ansule, Zanda Sapronova, Agita Bērzupe, Ģirts Brambergs, Reinholds Pelše, Varis Ļaudams, Veronika Ramane, Aina Birina, Ringolds Balodis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis noņem no izskatīšanas domes sēdē šādus jautājumus:

· Par detālplānojuma projekta izstrādes zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu;

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā pirkumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par Rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par Zemes komisiju”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”

9.

Saistošie noteikumi „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju- muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”

12.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ķemeru kompleksa iegādei

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

14.

Par Latvijas „Jaunatnes Olimpiādes 2013” Jūrmalas olimpiskās komandas sportistu – medaļu ieguvēju un viņu treneru prēmēšanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācijā”

16.

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētas 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

17.

Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekta „Songs Make Impossible Look Easy” īstenošanu

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Čiekuru ielā 8

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 46

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lašu ielā 10 a

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 30

22.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 64

23.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 32

24.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 50

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Silu ielā 14b

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Undīnes ielā 7

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes ielā 25

28.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 4901 Jūrmalā, Zemeņu ielā 25

29.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 5a, (kadastra apzīmējums 1300 014 0220)

30.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6618 Jūrmalā, Rīgas ielā 10A

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.551 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Meža prospektā 103 (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 004 4705)”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.432 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.87 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 30, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.931 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Brīvības prospektā 74”

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Bulduru prospektā 86, Jūrmalā un Bulduru prospektā 88, Jūrmalā

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Konkordijas ielā 71, Jūrmalā un Kalnciema ielā 11, Jūrmalā

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Turaidas ielā 27, Jūrmalā un Turaidas ielā 27A, Jūrmalā

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Vilhelma Purvīša ielā 19, Jūrmalā un Jāņa Rozentāla ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības un zemes vienības sadales apstiprināšanu Aveņu ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķemeru ielā 48B, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0207, Jūrmalā, Bražciems 0208, Jūrmalā, Bražciems 0303, Jūrmalā, Bražciems 0403, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0901, Jūrmalā, Bražciems 1401, Jūrmalā, Bražciems 1608, Jūrmalā, Bražciems 1602, Jūrmalā, Bražciems 1601, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0904, Jūrmalā, Bražciems 0802, Jūrmalā, Bražciems 0801, Jūrmalā, Bražciems 0803, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Ķemeri 6403, Jūrmalā, Ķemeri 6412, Jūrmalā, Ķemeru kapi, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.262 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”

48.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzegužu ielā 2

49.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 48, kadastra numurs 1300 020 0708

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8908, kadastra numurs 1300 008 8908

55.

Par dzīvojamā mājas Jūrmalā, Leona Paegles ielā 26 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

56.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu iznomāšanu”

57.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Pumpuri 1702, Jūrmalā pirkumu

1. Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis ierosina lēmuma 2.5.punktu izteikt šādā redakcijā: „ Jānis Skuja - Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja vadītājs”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 10 (L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Blaua, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, J.Visockis, G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra.

3. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju” (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju”.

4. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par Rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju” (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par Rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par Zemes komisiju” (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par Zemes komisiju”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” (lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

7. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu” (lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”.

9. Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Izsakās:

G.Truksnis – šis lēmums palīdzēs risināt sezonalitātes problēmu pilsētā ziemas mēnešos un mazināt transporta plūsmu caur pilsētu vasaras mēnešos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

I.Brača – ir iesniegts papildmateriāls pie saistošo noteikumu projekta, kas paredz apstiprināt projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” tāmi. Saistošo noteikumu projektā, atbilstoši vadības norādījumiem, lūdz koriģēt 4.2.4.punktā minētā asignējuma apjomu no 205 183 Ls uz 50 000 Ls, un 4.2.9.punktā minēto apjomu no 240 000 Ls uz 162 000 Ls.

Saistošo noteikumu 1. un 2.punkts paredz precizēt ieņēmumu daļu atbilstoši gaidāmajai izpildei, kopā plānojot ieņēmumu daļas palielinājumu par 830 053 Ls. Saistošo noteikumu 3.punts samazina pamatbudžeta asignējumus budžeta izpildītājam par 269 165 Ls, un 4.punktā ir noteikti tie budžeta izpildītāji un mērķi, kuriem dome piešķir ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kas ir radīti no ieņēmumu daļas palielinājuma un izdevumu daļas samazinājuma. Tāpat saistošo noteikumu projekts paredz maksas pakalpojumu tāmju apstiprināšanu un izmaiņas iestādēm apstiprināto tāmju ietvaros.

Ir saņemts Sporta nodaļas virzīts iesniegums, kuru ir atbalstījusi Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja, par kopējo summu 5 050 Ls, t.sk. atbalsts biedrībai „Latvijas sporta klubs Maccabi” 1 750 Ls apmērā, finansējuma piešķiršana jūrmalniekam triatlonistam M.N. 1 800 Ls apmērā un līdzfinansējuma piešķiršana motosportistam T.D. 1 500 Ls apmērā.

Izsakās:

A.Ābelītis – tā kā tiek piešķirtas brīvpusdienas vidusskolēniem, lūdz nākošajā gadā sakārtot budžetu tā, lai arī 3 un 4 gadīgajiem bērndārzniekiem varētu piešķirt brīvpusdienas.

G.Truksnis – priekšlikums ir labs un pie tā jau tiek strādāts. Aicina balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju- muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā” (lēmums Nr.416)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (L.Loskutova, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju- muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”.

12. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ķemeru kompleksa iegādei (lēmums Nr.417)

Ziņotājs:

I.Brača - ņemot vērā sertificēta maksātnespējas procesa administratora Ainara Kreica 2013.gada 24.jūlija vēstulē Nr.I-24/07/13 teikto, lūdz precizēt nekustamā īpašuma un kustamās mantas piespiedu pārdošanas vērtības kopējo pirkuma maksu - Ls 4 671 540.

Izsakās:

L.Loskutova jautā, kādas pašvaldības funkcijas pildīšanai tiek iegādāts šis nekustamais īpašums?

I.Brača - Valsts nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī veselības uzlabošanas un veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai.

L.Loskutova jautā, kuras ēkas ir kultūras pieminekļi?

I.Brača – Valsts nozīmes kultūras piemineklis ir ēka Tukuma ielā 42, vietējas nozīmes kultūras pieminekļi ir ēkas Emīla Dārziņa iela 15 un Elejas iela 6, ēka Miervalža Ķemera gatvē 5 ir tehniskā ēka.

L.Loskutova jautā, kā pašvaldība var iegādāties ēku, kas nav kultūras piemineklis?

G.Truksnis – ēkas tiek pārdotas kā lietu kopība, turklāt ēka, kas nav kultūras piemineklis, nodrošina visa kompleksa funkcionēšanu.

L.Loskutova jautā, vai ir notikusi sarakste ar valsts institūcijām, ka šis darījums atbilst pašvaldības funkciju pildīšanai?

I.Brača – bija sarakste ar Finanšu ministriju par iespēju saņemt aizņēmumu, izvērtēšana notiks pēc visu dokumentu saņemšanas.

L.Loskutova jautā, vai ir sagatavota koncepcija par īpašuma tālāku izmantošanu?

G.Truksnis – koncepcija tiek gatavota, taču primāri, pērkot šo īpašumu, pašvaldība uzņemas atbildību par šī Valsts nozīmes kultūras pieminekļa tālāku saglabāšanu un atjaunošanu. Šis objekts Jūrmalai un valstij ir ļoti nozīmīgs.

L.Loskutova – uzskata, ka valsts savulaik pieļāva kļūdu ar sanatorijas „Ķemeri„ privatizāciju un, ka valstij šī kļūda arī būtu jālabo. Likums šo darījumu, diemžēl, var traktēt tā, ka šī nav pašvaldības funkcija un ir šaubas, ka Valsts kase dos kredītu. Vajag prasīt rakstisku skaidrojumu no Valsts kases, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Finanšu ministrijas, ka šāds darījums ir likumīgs, un ka tiks sagaidīts atbalsts, un tikai pēc tam balsot.

G.Truksnis – pauž pārliecību, ka gan deputāti, gan valsts institūcijas sapratīs šī lēmuma nozīmību un atbalstīs pašvaldības iniciatīvu, kas šobrīd ir vienīgais risinājums, lai Ķemeru kompleksu saglabātu un nepieļautu tā sabrukšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 2 (L.Loskutova, A.Volkovs)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ķemeru kompleksa iegādei.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

V.Ļaudams lūdz saistošo noteikumu 15.punktu izteikt šādā redakcijā: „ Atzīt par spēku zaudējušu saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar labojumu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”.

14. Par Latvijas „Jaunatnes Olimpiādes 2013” Jūrmalas olimpiskās komandas sportistu – medaļu ieguvēju un viņu treneru prēmēšanu (lēmums Nr.418)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Latvijas „Jaunatnes Olimpiādes 2013” Jūrmalas olimpiskās komandas sportistu – medaļu ieguvēju un viņu treneru prēmēšanu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācijā” (lēmums Nr.419)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācijā”.

16. Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

I.Kaire

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

17. Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekta „Songs Make Impossible Look Easy” īstenošanu (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

L.Millere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekta „Songs Make Impossible Look Easy” īstenošanu.

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Čiekuru ielā 8 (lēmums Nr.422)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 46 (lēmums Nr.423)

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lašu ielā 10 a (lēmums Nr.424)

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 30 (lēmums Nr.425)

22. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 64 (lēmums Nr.426)

23. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 32 (lēmums Nr.427)

24. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 50 (lēmums Nr.428)

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Silu ielā 14b (lēmums Nr.429)

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Undīnes ielā 7 (lēmums Nr.430)

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes ielā 25 (lēmums Nr.431)

Ziņotājs:

A.Birina

Izsakās:

G.Liepiņa lūdz turpmāk lēmumu projektus papīra formātā gatavot racionālāk un mazāk apjomīgus.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Čiekuru ielā 8.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 46.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lašu ielā 10 a.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 30.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 64.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 32.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 50.

8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Silu ielā 14b.

9. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Undīnes ielā 7.

10. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes ielā 25.

28. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 4901 Jūrmalā, Zemeņu ielā 25 (lēmums Nr.432)

29. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 5a, (kadastra apzīmējums 1300 014 0220) (lēmums Nr.433)

30. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6618 Jūrmalā, Rīgas ielā 10A (lēmums Nr.434)

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.551 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Meža prospektā 103 (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 004 4705)” (lēmums Nr.435)

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.432 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29” (lēmums Nr.436)

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.87 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B” (lēmums Nr.437)

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20” (lēmums Nr.438)

Ziņotājs:

A.Birina

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 4901 Jūrmalā, Zemeņu ielā 25.

2. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 5a, (kadastra apzīmējums 1300 014 0220).

3. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6618 Jūrmalā, Rīgas ielā 10A.

4. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.551 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Meža prospektā 103 (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 004 4705)”.

5. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.432 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29”.

6. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.87 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B”.

7. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 30, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.439)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 30, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.931 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Brīvības prospektā 74” (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.931 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Brīvības prospektā 74”.

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Bulduru prospektā 86, Jūrmalā un Bulduru prospektā 88, Jūrmalā (lēmums Nr.441)

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Konkordijas ielā 71, Jūrmalā un Kalnciema ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.442)

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Turaidas ielā 27, Jūrmalā un Turaidas ielā 27A, Jūrmalā (lēmums Nr.443)

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Vilhelma Purvīša ielā 19, Jūrmalā un Jāņa Rozentāla ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.444)

41. Par zemes ierīcības un zemes vienības sadales apstiprināšanu Aveņu ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.445)

42. Par zemes ierīcības un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķemeru ielā 48B, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Bulduru prospektā 86, Jūrmalā un Bulduru prospektā 88, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Konkordijas ielā 71, Jūrmalā un Kalnciema ielā 11, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Turaidas ielā 27, Jūrmalā un Turaidas ielā 27A, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Vilhelma Purvīša ielā 19, Jūrmalā un Jāņa Rozentāla ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

5. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības un zemes vienības sadales apstiprināšanu Aveņu ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

6. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķemeru ielā 48B, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

43. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0207, Jūrmalā, Bražciems 0208, Jūrmalā, Bražciems 0303, Jūrmalā, Bražciems 0403, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.447)

44. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0901, Jūrmalā, Bražciems 1401, Jūrmalā, Bražciems 1608, Jūrmalā, Bražciems 1602, Jūrmalā, Bražciems 1601, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.448)

45. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0904, Jūrmalā, Bražciems 0802, Jūrmalā, Bražciems 0801, Jūrmalā, Bražciems 0803, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

R.Ansule

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0207, Jūrmalā, Bražciems 0208, Jūrmalā, Bražciems 0303, Jūrmalā, Bražciems 0403, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0901, Jūrmalā, Bražciems 1401, Jūrmalā, Bražciems 1608, Jūrmalā, Bražciems 1602, Jūrmalā, Bražciems 1601, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0904, Jūrmalā, Bražciems 0802, Jūrmalā, Bražciems 0801, Jūrmalā, Bražciems 0803, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu.

46. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Ķemeri 6403, Jūrmalā, Ķemeri 6412, Jūrmalā, Ķemeru kapi, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Ķemeri 6403, Jūrmalā, Ķemeri 6412, Jūrmalā, Ķemeru kapi, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu.

47. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.262 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.262 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”.

48. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzegužu ielā 2 (lēmums Nr.452)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzegužu ielā 2.

49. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

50. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.454)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

51. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.455)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

52. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 48, kadastra numurs 1300 020 0708 (lēmums Nr.457)

Ziņotājs:

M.Putniņa

Izsakās:

L.Loskutova jautā, vai ēkā faktiski ir dzīvokļi?

M.Putniņa pēc 2013.gada 21.jūnija VZD inventarizācijas lietas ir dzīvokļi, turklāt ir izstrādāts vienkāršotās rekonstrukcijas projekts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – 1 (A.Volkovs), „atturas” – 2 (A.Ābelītis, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 48, kadastra numurs 1300 020 0708.

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8908, kadastra numurs 1300 008 8908 (lēmums Nr.458)

Ziņotājs:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8908, kadastra numurs 1300 008 8908.

55. Par dzīvojamā mājas Jūrmalā, Leona Paegles ielā 26 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.459)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamā mājas Jūrmalā, Leona Paegles ielā 26 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

56. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu iznomāšanu” (lēmums Nr.460)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu iznomāšanu”.

57. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Pumpuri 1702, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – 1 (A.Volkovs), „atturas” – nav, L.Loskutova nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Pumpuri 1702, Jūrmalā pirkumu.

Sēde slēgta 10.50

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 8.augustā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2013.gada 31.jūlijs


Lejupielāde: DOC un PDF