Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 43

protokols Nr. 25, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošajos noteikumos Nr.20
„Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 8.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 1,50” ar skaitli un vārdu „2,13 euro”;

1.2. aizstāt 8.2. un 8.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 3,00” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;

1.3. aizstāt 8.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;

1.4. aizstāt 8.5.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu „0,71 euro”;

1.5. aizstāt IV.nodaļas tabulas 1.rindā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”;

1.6. aizstāt IV.nodaļas tabulas 2.rindā skaitli „1,50” ar skaitli „2,13”;

1.7. aizstāt IV.nodaļas tabulas 3. un 4.rindā skaitli „3,00” ar skaitli „4,27”;

1.8. aizstāt IV.nodaļas tabulas 5.rindā skaitli „5,00” ar skaitli „7,11”;

1.9. aizstāt IV.nodaļas tabulas 6.rindā skaitli „0,50” ar skaitli „0,71”;

1.10. aizstāt 3.pielikumā saīsinājumu un skaitli „Ls 1,50” ar skaitli un vārdu „2,13 euro”;

1.11. aizstāt 4. un 5.pielikumā saīsinājumu un skaitli „Ls 3,00” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;

1.12. aizstāt 6.pielikumā saīsinājumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;

1.13. aizstāt 7.pielikumā saīsinājumu un skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu „0,71 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF