Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 31.05.2012. Stājas spēkā 01.06.2012.
Zaudē spēku 01.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku 2016.gada 1.janvārī
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 3.maijāNr. 20

protokols Nr. 7, 12. punkts

PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU VARKAĻU KANĀLĀ

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kas saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir privātie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder pašvaldībai.

2. Licencēto makšķerēšanu šo noteikumu 1. punktā norādītajā teritorijā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.506 „Par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā”, uz pilnvarojuma līguma pamata organizē biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija”.

3. Licencētā makšķerēšana Varkaļu kanālā, kur makšķerēšana ir atļauta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi”, tiek ieviesta, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta 2.daļu un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas- kārtība” 6.1.punktu saskaņā ar V alsts zinātniskā institūta ”Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” (turpmāk- institūts) zinātnisko pamatojumu, lai organizētu šo noteikumu 4.punktā norādītajos Varkaļu kanāla ūdeņos regulētu limitēta apjoma makšķerēšanu un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus. Licencētā makšķerēšana sniedz arī papildus līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

4. Licencētās makšķerēšanas vieta ir Varkaļu kanāla posms Jūrmalas pilsētas teritorijā, kas savieno Babītes ezeru ar Lielupi. Licencētās makšķerēšanas vietas robežas parādītas shēmā 1.pielikumā saskaņā ar šādu shēmā norādīto punktu savienojošo līniju aprakstu:

4.1. no punkta 1 līdz punktam 2 – no Jūrmalas pilsētas robežas gar Varkaļu galvenā kanāla krasta līniju līdz kanāla ietekai Lielupē;

4.2. no punkta 2 līdz punktam 3 – 100 m gar Lielupes krasta līniju virzienā pret straumi;

4.3. no punkta 3 līdz punktam 4 – 100 m perpendikulāri Lielupes labā krasta līnijai;

4.4. Lielupes labā krasta līnijas virzienā pa straumi; (robeža dabā norādīta ar peldošām bojām);

4.5. no punkta 5 līdz punktam 6 –100 m perpendikulāri Lielupes labā krasta līnijai līdz krustojumam ar to;

4.6. no punkta 6 līdz punktam 7 – 100 m gar Lielupes krasta līniju virzienā pret straumi

4.7. no punkta 7 līdz punktam 8 – gar Varkaļu galvenā kanāla krasta līniju līdz Jūrmalas pilsētas robežai;

4.8. no punkta 8 līdz punktam 1- savstarpēji savienoti perpendikulāri Varkaļu kanāla krasta līnijai.

5. Licencētās makšķerēšanas zonu sadalījums (skatīt 1.pielikumā) zona A, kuru ietver šī nolikuma 4.punktā norādīto šādu punktu savienojums 1,2,3,4,5,6,7,8,1.

6. Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu, no ledus un no airu laivas zonā A.

7. Makšķerēšana notiek visu gadu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” prasībām ar šādiem papildinājumiem:

7.1.  Atļauts makšķerēt ar trīs makšķerēm (jebkura tipa ziemas vai vasaras makšķere ar vai bez spoles, spinings, izmantojot dabīgo vai mākslīgo ēsmu), katrai ne vairāk kā trīs āķi;

7.2. No kopējā makšķeru skaita aizliegts makšķerēšanai izmantot vairāk kā vienu makšķeri ar dabīgo ēsmas zivtiņu vai tās atdalītu gabaliņu;

7.3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

7.4. Zonā A atļauts makšķerēt no airu laivas arī laika posmā no 1.marta līdz 30.aprīlim, vienlaikus ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” 22.punktā noteiktos zivju sugu ieguves aizlieguma laikus (attiecīgo sugu zivis atlaižamas dzīvas uzreiz pēc to noķeršanas);

7.5. Aizliegts makšķerēt no Varkaļu kanālu šķērsojošās šosejas un stāvvietas, kā arī slūžu konstrukcijām;

7.6. Aizliegts atstāt jebkurus makšķerēšanas rīkus bez uzraudzības, attālinoties no makšķerēšanas rīka tālāk par 25 metriem;

7.7. Aizliegts vēžot;

7.8. Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

III. Licenču veidi un maksa par licencēm

8. Makšķerēšana Varkaļu kanālā atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:

8.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, izņemot periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena 2,13 euro, (3.pielikums) Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

8.2. Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena 4,27 euro (4.pielikums). Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

8.3. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un krasta periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena 4,27 euro (5.pielikums). Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

8.4. Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un krasta laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena 7,11 euro (6.pielikums). Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

8.5. Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, izņemot periodā no 1.marta līdz 31.maijam– cena 0,71 euro (7.pielikums). Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

8.6. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, vai no laivas arī periodā no 1.marta līdz 31.maijam - bezmaksas (8.pielikums).

IV. Makšķerēšanas licenču skaits un cenas Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

Licences nosaukums

Licenču skaita limits dienā
(gab.)

Maksa par vienu licenci
(euro)

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, izņemot periodā no 1. marta līdz 31. maijam

200

2,13

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

100

4.27

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un krasta periodā no 1. marta līdz 31. maijam

10

4.27

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam.

10

7.11

Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, izņemot periodā no 1. marta līdz 31. maijam.

20

0.71

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, vai no laivas arī periodā no 1. marta līdz 31. maijam

15

-

V. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība

9. Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta ir tiesīgi iegādāties:

9.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;

9.2. personas, kuras vecākas par 65 gadiem;

9.3.  politiski represētās personas;

9.4.  1. un 2. grupas invalīdi;

9.5. licencētās makšķerēšanas zonas krasta zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.

10. Šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4.punktā norādītajām personām atļauts makšķerēt no krasta vai no ledus, i zņemot periodā no 1. marta līdz 31. maijam, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību un iegādājoties vienas dienas licenci ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus (7.pielikums).

11. Šo noteikumu 9.5.punktā minētajām personām, saņemot licenču iegādes vietās v ienas dienas licenci ar atlaidi makšķerēšanai, ir jāuzrāda Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegto izziņu noteiktai personai par īpašuma piederību licencētās makšķerēšanas teritorijā, kā arī personu apliecinošs dokuments.

12. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus, vai no laivas arī periodā no 1.marta līdz 31.maijam (8.pielikums) izsniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldībā deklarētajām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, uz laiku, kamēr personai ir iepriekšminētais statuss, ko apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa, kā arī biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” biedriem, kas piedalās zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos saskaņā ar pašvaldības un biedrības valdes savstarpēji saskaņotu lēmumu uz lēmumā noteikto laiku.

13. Šo noteikumu 12.punktā minētajām personām, saņemot gada bezmaksas licenci makšķerēšanai, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, sociālā dienesta izsniegta derīga izziņa vai biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” biedra apliecība. Bezmaksas licenci saņem personīgi, laiku un vietu saskaņo ar biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” vadību, adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV-5020.

Pēc licences derīguma termiņa beigām izmantotā licence jāatdod šā nolikuma 22.punktā paredzētajā kārtībā.

VI. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija

14. Katra licence (3.-8.pielikums) satur šādus rekvizītus:

14.1. licences nosaukums un veids;

14.2. licences kārtas numurs;

14.3. licences derīguma termiņš;

14.4. licences cena;

14.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;

14.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds;

14.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;

14.8. izsniegšanas datums.

15. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

16. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc to veidiem un cenām un reģistrētas likumdošanā noteiktā kārtībā.

17. Visām licencēm ir pasaknis, kas paliek makšķerēšanas organizētājam.

18. Makšķerēšanas licenču iegādes vietas:

18.1. SIA „Akots” , „Preces makšķerniekiem” , Dubultu prospekts 11, Jūrmala, (Dubultos),

18.2. SIA „Džerks”, „Preces tūrismam un makšķerēšanai”, Rīgas iela 2, Piņķi, Babītes pagasts Babītes novads,

18.3. SIA „Džerks”, „Preces tūrismam un makšķerēšanai”, Nometņu iela 64, Rīga (Āgenskalns),

18.4. SIA „Sabiedrība VVV”, „Preces makšķerniekiem”, Talsu šoseja 34, Jūrmala, (Kauguri),

18.5. Citās licencētās makšķerēšanas organizētāju noteiktās vietās.

19. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds) licenču iegādes vietās licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei.

VII. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums

20. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas 40% licencētās makšķerēšanas organizētājs reizi pusgadā, līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu, pārskaita valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

21. Licencētās makšķerēšanas organizētāja- biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” rīcībā paliek 60% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas vides un zivju aizsardzībai, licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

22. Visiem makšķerniekiem uzreiz pēc zivs noķeršanas loms jāreģistrē licences otrajā pusē pēc norādītas formas (zivs suga, skaits, svars- skatīt 9.pielikumu). Izmantotās vienas dienas licences jānodod divu dienu laikā pēc makšķerēšanas beigām kādā no to iegādes vietām. Gada bezmaksas licence ar lomu uzskaiti jānodod viena mēneša laikā pēc tās termiņa beigām licencētās makšķerēšanas organizētājam vai jānosūta pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, LV-5020, reģistrācijas Nr.50008135431.

23. Ja lomu uzskaites tabulā nepietiek vietas, ierakstus iespējams pārnest jaunā lapā pēc licences otrā pusē esošā parauga.

24. Licencētās makšķerēšanas organizētājs biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz institūtam pārskatu par realizēto licenču veidiem, skaitu un iegūtajiem makšķernieku lomiem, pamatojoties uz iesniegto licenču datiem.

IX. Vides aizsardzības prasības

25. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieku atļauju.

26. Ar mehāniskiem transporta līdzekļiem no ceļa seguma nobraukt aizliegts.

27. Tauvas joslā automašīnām iebraukt aizliegts.

28. Ugunskurus atļauts kurt speciāli iekārtotās vietās ar līdzi atnestu kurināmo materiālu.

29. Aizliegts lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu.

30. Aizliegts piegružot Varkaļu kanālam piegulošo teritoriju un mežu, mest ūdenī, ziemas periodā atstāt uz ledus papīrus un citus atkritumus.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un atbildība

31. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

31.1. sadarbībā ar pašvaldībām sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Varkaļu kanālā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un citos plašsaziņas līdzekļos un internetā, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Varkaļu kanāla piekrastē;

31.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju šo noteikumu 18.punktā norādītajās vietās;

31.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām, reģistrēt realizētās un izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā;

31.4. nodrošināt to naudas līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šo noteikumu VI.nodaļai;

31.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV– 1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu;

31.6. norīkot atbildīgās personas par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kuras pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

31.7. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 22.punktā noteiktajai kārtībai un sniegt ziņas institūtam saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu ;

31.8. iepazīstināt makšķerniekus ar šiem noteikumiem;

31.9. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši šais noteikumos noteikto lomu uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā;

31.10. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas (ja tāda ir paredzēta) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

31.11. nodrošināt vides uzkopšanu 10 metrus platā krasta joslā licencētās makšķerēšanas zonā.

32. Par drošības pasākumu ievērošanu, makšķerējot no krasta, laivas vai ledus, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kuras neattiecas uz šo noteikumu būtību, ievērošanu, licencētās makšķerēšanas organizētājs neatbild.

33. Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

XI. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

34. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai licencētās makšķerēšanas zonā Varkaļu kanālā 2012.-2015.gadam, kas ietver:

34.1. ierobežot malu zvejniecību, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pārbaudīt makšķerēšanas licences– no 2012.gada līdz 2015.gada 31.decembrim;

34.2. nodrošināt regulāru licencētās makšķerēšanas teritorijas Varkaļu kanāla un tam piegulošās Lielupes tauvas joslas sakopšanu;

34.3. atbilstoši ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas un institūta rekomendācijām piedalīties zivju krājumu pavairošanas un dabiskā nārsta aizsardzības pasākumos.

XII. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole

35. Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, valsts policija, kā arī savas kompetences ietvaros licencētās makšķerēšanas organizētājs un šā Nolikuma 31.6.punktā minētās personas.

36. Kontrolējošās personas makšķerēšanas, vides aizsardzības pārkāpumu gadījumos, par kuriem noformēts administratīvo pārkāpumu protokols, ir tiesīgi anulēt makšķerēšanas licenci.

37. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi savas kompetences ietvaros uzrauga Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

XIII. Noslēguma jautājumi

38. Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.

39. Informācija par licencētās makšķerēšanas vietu, makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Pielikumi:

1. pielikums - Licencētās makšķerēšanas vietas shēma;

2. pielikums - Licencētās makšķerēšanas vietas informatīvās norādes paraugs;

3.-8.pielikums - Makšķerēšanas licenču paraugi;

9. pielikums - Lomu uzskaites tabula.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20

PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU VARKAĻU KANĀLĀ

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana- Varkaļu kanāla makšķerēšanas zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Jūrmalas pilsētas dome ir pilnvarojusi biedrību „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV-5020, tālrunis: 29411377; 26116445, reģistrācijas Nr.50008135431) ieviest licencēto makšķerēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Noteikumi ietver makšķerēšanas nosacījumus, licenču saturu, veidus un samaksu par tām, makšķernieku un organizētāja tiesības un atbildību u.c. jautājumus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Noteikumi regulēs limitēta apjoma makšķerēšanu un racionālu vērtīgo zivju krājumu izmantošanu.

Licencētā makšķerēšana sniegs papildus līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai (t.sk. maluzvejniecības novēršanai) un makšķerēšanas attīstībai.

Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība". Šo noteikumu 13.punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saskaņoto licencētās makšķerēšanas nolikumu ar saistošajiem noteikumiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumus izskatīs Jūrmalas pilsētas domes sēdē un publicēs Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietos pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība-Pakalpojumi”. Noteikumu izpildi nodrošinās biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi:

Pielikums Nr.1 - Licencētās makšķerēšanas vietas shēma DOC

Pielikums Nr.2 - Licencētās makšķerēšanas vietas informatīvās norādes paraugs DOC

Pielikums Nr.3 - Makšķerēšanas licenču paraugs DOC Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.4 - Makšķerēšanas licenču paraugs DOC Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.5 - Makšķerēšanas licenču paraugs DOC Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.6 - Makšķerēšanas licenču paraugs DOC Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.7 - Makšķerēšanas licenču paraugs DOC Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.8 - Makšķerēšanas licenču paraugs DOC

Pielikums Nr.9 - Lomu uzskaites tabula DOC