Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 60

protokols Nr. 25, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,M
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100,00” ar skaitli un vārdu „143 euro”;

1.2. aizstāt 5.2. un 5.3.apakšpunktā vārdu „Komisija” ar vārdiem „Pašvaldības komisija”;

1.3. aizstāt 6.2., 6.3. un 6.5.apakšpunktā vārdu „komisija” ar vārdiem „Izglītības iestādes komisija”;

1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai – atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā.”;

1.5. aizstāt 8.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”;

1.6. aizstāt 8.1 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 3,00” ar skaitli un vārdu „4,27 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.60
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”, aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro un novēršot redakcionālas nepilnības.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un novērstu redakcionālas nepilnības.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu un 6.panta otro daļu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804.

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgāks.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF