Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.03.2014. Stājas spēkā 12.03.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 79

protokols Nr. 31, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11
„Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 11.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumus Nr.11„Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.3.apakšpunktu;

1.2. aizstāt 2.punktā vārdus „vienotajā topogrāfiskajā plānā” ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē (turpmāk tekstā – datu bāze)”;

1.3. aizstāt 5.punktā vārdus „Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas topogrāfiskās datu bāzes informāciju” ar vārdiem „Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas izsniegto datu bāzes informāciju”;

1.4. papildināt noteikumus ar 7.1punktu šādā redakcijā:

„7.1 Atļaujas saņemšana ir maksas pakalpojums, kuru nosaka saskaņā ar domes lēmumu. No maksas pakalpojuma ir atbrīvotas fiziskas un juridiskas personas, ja darbi tiek veikti pasūtītājam piederošā teritorijā līdz sarkanajām līnijām vai, lai likvidētu inženierkomunikāciju avāriju. Samaksa par pakalpojumu ir veicama pirms atļaujas saņemšanas.”;

1.5. aizstāt 11.punktā vārdu „izejamās” ar vārdu „brīvdienās”;

1.6. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Par patvaļīgu darbu veikšanu, saistošajos noteikumos vai atļaujā minēto prasību neievērošanu, kā arī izpildshēmu nenodošanu vai ģeodēzisko punktu iznīcināšanu var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.”;

1.7. izteikt saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu jaunā redakcijā (saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2. pielikumu).

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79

(protokols Nr.31, 26.punkts)

20__.gada __._______

ATĻAUJA Nr.____ norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai □

rakšanas darbu veikšanai □

________________________________________________________

1. Organizācija nosaukums, kas veic darbus

_________________________________________________________

2.Atbildīgā persona

3.Darbu nosaukums______________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Darbu veikšanas vieta___________________________________________________

no___________________________________līdz_______________________________

5. Darbu veikšanas(t.sk atjaunošanas) sākums: 20__.gada __.______

beigas: 20__.gada __.______

6. Atzīme par saskaņotu darba pārtraukumu...................................................

6a. Pārtraukuma iemesls .........................................................................

6b. JPD Būvniecības nodaļas pārstāvis paraksts, datums

7. Papildus noteikumi

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas noformēt vienošanos par………. utt.

Nodrošināt operatīvā transporta kustību, slēdzot ielu iepriekš ziņot pa tel.

Un citi _________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Atjaunošanas darbus (saskaņā ar projektu un atļaujas 7p.)veic :

Organizācija ______________________________

adrese __________________________________________

atbildīgais Vārds, uzvārds tel………..

9. Izpildshēmu izgatavo : _____________ tel. ……….

10. Pirms darbu uzsākšanas izsaukt sekojošu dienestu pārstāvjus :

AS "Sadales tīkls" SIA "Jūrmalas gaisma"

Emīlijas iela 14. Tel Jomas iela 28. Tel.

SIA "Citrus solutions" SIA "Jūrmalas ūdens"

Piņķi,Jūrmalas14. Tel. Prominādes iela 1a. Tel.

AS "Latvijas gāze" SIA "Jūrmalas siltums"

Klints iela 1 Tel. Slokas iela 55 Tel.

SIA "Elektrons S"   JPD Būvniecības nod.

Jomas 74 Tel. Jomas iela 1/5 Tel.

11. Atbildīgais par darbu veikšanu visa darba cikla izpildes laikā nodrošina gājēju un transporta kustības drošību veicamo darbu zonā.

12. Darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa beigām tiek uzskatīta par patvaļīgu, par ko uzliek naudas sodu

13. Izbūvēto objektu izpildshēma jānodod JPD Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā vienas nedēļas laikā pēc komunikāciju izbūves.

14. Ja inženierktīklu pieslēgumi vai teritorijas atjaunošanas darbi tiek veikti citā laikā, jānoformē jauna atļauja.

Komisijas priekšsēdētājs: ...................................................... /atšifrējums/

Protokolists: /atšifrējums/

Atzīmes par izpildītajiem atjaunošanas darbiem...........................................

………………………………………………………………………………………(JPD Būvniecības nod.)

Atzīmes par izpildshēmas nodošanu.............................................................

……………………………………………………………………(JPD Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa)

Atbildīgais par darbu veikšanu saskaņā ar atļauju

"...."...................... 20__.g. __________________________________

Vārds Uzvārds Paraksts2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79

(protokols Nr.31, 26.punkts)

PIETEIKUMS

Juridiskā vai fiziskā persona .........................................

.....................................................................telefons..............................

Reģistrācijas vai dzīves vietas adrese......................................................

Lūdzu izsniegt atļauju □ norobežojošo konstrukciju (NK) uzstādīšanai

□ rakšanas darbu (RD) veikšanai

darbu nosaukums ______________________________________________________

adrese_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Būvatļauja Nr. ____ dat.__ Projekta nr. _______ dat.______

Es__________________________________________________telefons_______

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, pers,kods)

apņemos veikt darbus (t.sk.atjaunošanas) sekojošā laikā: sākums............ beigas...........

 1. (RD)(NK)(Pie) īpašnieka zemes teritorijā ...... dienas

 2. (RD)( NK)(Pie) uz atsevišķi stāvošiem veloceliņiem ...... dienas .......m

3. (RD)(NK)(Pie) uz a/ceļiem, maģistr./rajona nozīmes ielām ......dienas (BR)(IE)(ZZ) ......m

..............................dienas (BR)(IE)(ZZ) ........m ;...........................dienas (BR)(IE)(ZZ) .......m

4. (RD)(NK)(Pie) uz vietējas nozīmes iela .......dienas (BR)(IE)(ZZ) ....m

.................................dienas (BR)(IE)(ZZ) ........m; ...................dienas (BR)(IE)(ZZ) .....m

5. (RD)(NK)(Pie) darbi pieslēguma vietā ........ dienas (BR)(IE)(ZZ) .....m

Papildus skaidrojums: Atbilstošajiem darbiem ievilkt krustu.

Pie-pieslēgums; BR-brauktuve; IE-ietve; ZZ-zaļā zona.

Atjaunošanas darbus veiks___________________ tālr________

 Izpildshēmu izgatavos _____________________ tālr.________

 Uzņēmuma vadītājs  Atbildīgā persona

Paraksts / Zīmogs Paraksts

APLIECINĀJUMS : rakšanas darbi ir saskaņoti ar zemes īpašnieku

__________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr. ) zemes īpašnieks/paraksts/datums

Pievienoti sekojoši dokumenti: 1._________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Iesniegums reģistrēts ___________________

Nr,________________, dat._____________

SIA “Jūrmalas gaisma”

A/S “Latvijas gāze” Jūrmalas iec

A/s „Latvenergo” CET JETR

SIA Jūrmalas ūdens

Sia „Citruss solutions”

SIA “Jūrmalas siltums”

VAS “Latvijas Valsts ceļi

VUGD Jūrmala

Pašvaldības policija

SIA Elektrons

Komisijas locekļi:

/amats/

/atšifrējums/

(paraksts)

/amats/

/atšifrējums/

(paraksts)

/amats/

/atšifrējums/

(paraksts)

/amats/

/atšifrējums/

(paraksts)

Komisijas slēdziens: …………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................

Komisijas priekšsēdētājs

/amats/

/atšifrējums/

Z.v.

(paraksts)Paskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumus Nr.11
„Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošos noteikumus Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”, tos precizējot redakcionāli, kā arī aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos, pielāgotu tos euro ieviešanai, kā arī, lai precizētu saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 20.novembra gada atzinumu Nr.18-6/11309 .

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajām sodu vērtībām, proti, maksimālais sods, ko pašvaldība var noteikt par saistošo noteikumu neievērošanu, saskaņā ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir fiziskajām personām 350 euro, bet juridiskajām – 1400 euro.

Noteikumos precizētais soda apmērs ietekmi uz pašvaldības budžetu neatstās.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF