Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 11

protokols Nr. 8, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21
„Attīstības pārvaldes nolikums"

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Pārvaldes mērķis ir gādāt par uzņēmējdarbības vides attīstību un nodarbinātības jautājuma risināšanu, vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), nodrošināt daudzpusīgu un vienotu būvniecības projektu īstenošanas sistēmu, kā arī koordinēt un uzraudzīt iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu.”

1.2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Projektu ieviešanas nodaļa, Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa, Vides nodaļa un Būvniecības projektu vadības nodaļa.”

1.3. Papildināt nolikumu ar 6.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.8. organizēt un izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanu un būvniecību.”

1.4. Papildināt nolikumu ar 9.1, 9.11., 9.1 2., 9.1 3., 9.14., 9.15., 9.16., 9.17., 9.18.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„9.1 Būvniecības projektu vadības nodaļas uzdevumi:

9.11. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumu objektu būvprojektēšanu, pašvaldības īpašuma objektu būvniecības darbus un kapitālā remonta darbus;

9.12. izstrādāt ar būvniecības jautājumiem saistītos domes iekšējos normatīvos aktus, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu;

9.13. pieņemt apmaksai izpildītos darbus, kontrolēt pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

9.14. sniegt priekšlikumus par pašvaldības būvniecības perspektīvo programmu izstrādi;

9.15. sniegt priekšlikumus un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē par valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizāciju pašvaldības objektu būvniecības jautājumos;

9.16. izveidot darbam nepieciešamās datu bāzes un nodrošināt to aktualizāciju;

9.17. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē;

9.18. sagatavot pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanai un būvniecībai nepieciešamās tehniskās specifikācijas (darba uzdevumus), sagatavot priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.”

1.5. Papildināt nolikumu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

„13.1 Papildus Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītājam ir tiesības parakstīt projekta dokumentāciju būvniecības, rekonstrukcijas un remonta darbiem.”

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 19.maijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF