Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 23.augusta 31.nolikumu

2013.gada 12.septembrīNr. 21

protokols Nr. 22, 9. punkts

Attīstības pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Attīstības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā pārvalde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir gādāt par uzņēmējdarbības vides attīstību un nodarbinātības jautājuma risināšanu, vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), nodrošināt daudzpusīgu un vienotu būvniecības projektu īstenošanas sistēmu, pašvaldības īpašumu objektu remontu, satiksmes organizāciju pilsētā, kā arī koordinēt un uzraudzīt iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu. Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 23.nolikumu

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Projektu nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa un Vides nodaļa. Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 19.nolikumu

5.1 Pārvaldē ir šāda daļa – Būvniecības daļa, kas ir tiešā Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas pakļautībā. Papildināts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 19.nolikumu

II Pārvaldes galvenie uzdevumi

6. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

6.1. izstrādāt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus un piedalīties reģionālo un nacionālo attīstības dokumentu izstrādē;

6.2. sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību un nodarbinātības jautājuma risināšanu pašvaldībā;

6.3. koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un nacionālajiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības programmām un fondiem;

6.4. pārraudzīt un vadīt Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu projektu ieviešanu domē, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrībās un iestādēs;

6.5. nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu pašvaldībā;

6.6. izstrādāt pašvaldības sabiedriskā transporta uzturēšanas un attīstības koncepciju;

6.7. koordinēt, pārraudzīt un kontrolēt pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru komercpārvadājumus;

6.8. organizēt un sagatavot priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektu izstrādi un būvniecību gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.nolikumu

6.9. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu projektēšanas, būvniecības, atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas darbus atbilstoši gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.nolikumu

6.10. nodrošināt pašvaldības administratīvās teritorijas ceļu satiksmes organizēšanu atbilstoši pašvaldības kompetencei; Papildināts ar domes 2014.gada 18.decembra 23.nolikumu

III Nodaļu uzdevumi

7. Projektu nodaļas uzdevumi ir: Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 19.nolikumu

7.1. veikt un koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām (t.sk. Eiropas Savienības un citiem ārvalstu finanšu instrumentu avotiem) pašvaldības projektiem;

7.2. koordinēt un vadīt nodaļas kompetencē esošos projektus, kuru īstenošana neparedz ieguldījumu veikšanu pilsētas infrastruktūrā;

7.3. koordinēt un vadīt domes īstenotā iniciatīvas projektu konkursa norisi, kā arī uzraudzīt īstenoto projektu pēcieviešanas uzraudzību;

7.4. informēt un konsultēt domes struktūrvienības, pašvaldības padotībā esošās iestādes, kapitālsabiedrības, kā arī uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas par ārvalstu un nacionālo finanšu līdzekļu piesaistes iespējām;

7.5. koordinēt citu domes struktūrvienību, pašvaldības padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību esošo un plānoto projektu izstrādi, uzraudzīt to ieviešanu, kā arī nodrošināt pēcieviešanas uzraudzību;

7.6. veidot un uzturēt pašvaldības datu bāzi ilgtermiņā plānotajām investīcijām pilsētā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas stratēģiju un citiem domes stratēģiskās plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā domes struktūrvienību, pašvaldības padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību projektu idejas;

7.7. uzturēt informāciju par esošajiem un plānotajiem ārvalstu vai nacionālo institūciju finansētiem pašvaldības projektiem;

7.8. kompetences ietvaros dibināt un uzturēt kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nacionālā un starptautiskām organizācijām, nodrošinot savstarpējas informācijas apriti;

7.9. sagatavot administratīvos dokumentus nodaļas kompetencē esošo jautājumu izpildei;

7.10. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.11. domes vadības uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

7.12. piedalīties pašvaldības investīciju plāna izstrādes un aktualizācijas procesā.”

8. Stratēģiskās plānošanas nodaļas uzdevumi ir:

8.1. organizēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un koordināciju un veikt to īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem ieteikumiem;

8.2. koordinēt pašvaldības nozaru attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, sniegt atzinumus par to saskaņotību ar pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem, kā arī nodrošināt to īstenošanas uzraudzību un uzdevumu izpildes kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.3. sniegt atzinumus par pašvaldības kapitālsabiedrību un iestāžu izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un to atbilstību pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem;

8.4. veikt periodisku attīstības plānošanas dokumentos ietverto mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu ietekmi uz pilsētas sociāli ekonomisko attīstību un savas kompetences ietvaros piedalīties ikgadējā pilsētas attīstības pārskata sagatavošanā;

8.5. nodrošināt un pārraudzīt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2014.-2020.gadam aktivitāšu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā, kontrolēt tā izpildi pašvaldības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā;

8.6. piedalīties nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā, pārstāvot pašvaldības intereses;

8.7. sadarboties ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Rīgas plānošanas reģionu un citām institūcijām savas kompetences ietvaros;

8.8. nodrošināt sadarbību ar blakus esošajām pašvaldībām nodaļas savas kompetences ietvaros;

8.9. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.10. domes vadības uzdevumā savas kompetences ietvaros piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

8.11. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības atbilstoši domes noteiktajai kompetencei;

8.12. sagatavot izpilddirektora lēmumus un citus nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz nodaļas kompetenci.

Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 6.nolikumu

8.1 Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas uzdevumi ir:

8.11. veicināt uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošināt sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar pilsētas uzņēmējiem un Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi;

8.12. apkopot pieejamo statistisko informāciju par Jūrmalas pilsētu;

8.13. nodrošināt komunikāciju ar potenciāliem investoriem;

8.14. sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāli iesaistīties nodarbinātības veicināšanā pilsētā;

8.15. nodrošināt ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas publiskās vietās organizēšanas jautājumu izskatīšanu, nodevas apmēra aprēķināšanu un atļauju izsniegšanu;

8.16. nodrošināt saskaņojumu izsniegšanu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai novietnēs;

8.17. nodrošināt publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas, sapulču, gājienu un piketu organizēšanas, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas jautājumu izskatīšanu, protokolu sagatavošanu un atļauju sagatavošanu, izsniegšanu;

8.18. izskatīt iesniegumus un sagatavot domes lēmuma projektus kazino, spēļu zāļu vai bingo zāļu atvēršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanai, izskatīt iesniegumus un sagatavot atļaujas intīma rakstura izklaides rīkošanai;

8.19. nodrošināt pašvaldības mājaslapai informāciju par publisko izklaides un svētku pasākumu norisi;

8.110. izvērtēt un izsniegt speciālās atļaujas (licences), licences kartītes un autobusu maršrutu apliecinājumus par regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem;

8.111. plānot un administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas piešķirti transporta nozarei, kā arī kontrolēt to izlietojumu;

8.112. nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumu organizēšanu pašvaldībā;

8.113. koordinēt un kontrolēt pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru komercpārvadājumus;

8.114. izstrādāt pašvaldības sabiedriskā transporta attīstības koncepciju;

8.115. nodrošināt pasažieru plūsmas izpētes organizēšanu un optimālu, pieprasījumam atbilstošu, sabiedriskā transporta maršrutu tīkla attīstības plānošanu;

8.116. gatavot priekšlikumus par sabiedriskā transporta maršrutu atklāšanu, grozīšanu, slēgšanu un kustības sarakstu apstiprināšanu sabiedriskā transporta maršrutos pašvaldībā;

8.117. kontrolēt pašvaldības sabiedriskā transporta jomā noslēgto līgumu, līgumsaistību izpildi.

Papildināts ar domes 2017.gada 23.marta 6.nolikumu

9. Vides nodaļas uzdevumi:

9.1. ierosināt un organizēt vides aizsardzības programmu izstrādāšanu un izpildes kontroli;

9.2. veikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (t.sk. dabas objektu) apsaimniekošanu un apsaimniekošanas koordinēšanu;

9.3. koordinēt Pasaules Vides izglītības fonda (FEE) Zilā karoga programmas realizāciju pilsētā;

9.4. organizēt piešķirtā rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali; slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus, iesniegt atskaites attiecīgām valsts iestādēm;

9.5. sniegt atzinumus attīstības priekšlikumiem vides aizsardzības jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, tehniskajiem projektiem, zemju transformācijām u.c.), kā arī atkritumu saimniecības jomā;

9.6. organizēt vides monitoringu;

9.7. apzināt piesārņotās vietas pašvaldības administratīvajā teritorijā un organizēt piesārņojuma likvidēšanu un kontroli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.8. sniegt priekšlikumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei pirms atļaujas izsniegšanas A un B kategorijas piesārņojošām darbībām;

9.9. sniegt atzinumus par ietekmes uz vidi novērtējumu un organizēt IVN izstrādi pašvaldības attīstības programmām;

9.10. pārzināt A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības pašvaldības administratīvajā teritorijā, sadarbībā ar valsts vides institūcijām piedalīties to kontrolē;

9.11. veicināt ar vides izglītību saistītu projektu īstenošanu pašvaldībā;

9.12. sniegt informāciju sabiedrībai par vides stāvokli, kā arī sadarboties ar valsts vides institūcijām, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību vides aizsardzības jomā;

9.13. sadarboties ar formāla vai neformāla rakstura vides aizsardzības organizācijām ārzemēs un pārstāvēt pašvaldību, pamatojoties uz izpilddirektora rīkojum pamata;

9.14. nodrošināt darbam nepieciešamo datu bāžu izveidošanu un aktualizāciju;

9.15. domes vadības uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā.

9.16.analizēt situāciju nozarē valstī nodaļas īstenotajās darbības jomās, identificēt jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildus uzmanību plānošanas un izstrādes procesā nodaļas veicamo uzdevumu izpildei; Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 25.nolikumu

9.17. vadīt un kontrolēt pašvaldības vides jomas plāna izstrādi un tā ietekmes novērtēšanu; Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 25.nolikumu

9.18. sniegt priekšlikumus par nepieciešamo normatīvo aktu un grozījumu tajos izstrādi, organizēt to izstrādi, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt viedokli par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem nodaļas kompetences ietvaros; Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 25.nolikumu

9.19. nodrošināt jūras piekrastes un publisko ūdeņu izmantošanu un attīstību atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm un attīstības mērķiem; Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 25.nolikumu

9.20. sniegt priekšlikumus par nepieciešamo normatīvo aktu un grozījumu tajos izstrādi par jūras piekrastes un publisko ūdeņu izmantošanu; Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 25.nolikumu

9.21. nodrošināt vides aizsardzības principu īstenošanu jūras piekrastes joslā un publisko ūdeņu teritorijās; Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 25.nolikumu

9.22. sniegt priekšlikums par publisko ūdeņu, tai skaitā jūras piekrastes joslas izmantošanu un pārvaldību. Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 25.nolikumu

9.1Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas uzdevumi ir: Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 19.nolikumu

9.11. veikt un koordinēt šādu finanšu līdzekļu - valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām pašvaldības īpašumā esošas infrastruktūras investīciju projektu izstrādei (turpmāk – domes infrastruktūras investīciju projekti), īstenošanai un pēcieviešanas uzraudzībai projektu monitoringa periodā;

9.12. nodrošina būvniecības procesa norises organizēšanai (būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbus veikšanai) nepieciešamās dokumentācijas (būvprojektu (t.sk. tehniskās apsekošanas atzinumu u.c. atzinumu izstrāde, būvprojektu ekspertīzes, būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu dokumentācija u.c.) izstrādi Jūrmalas pilsētas domes infrastruktūras investīciju projektu, kas tiek finansēti no ārējiem finanšu resursiem, īstenošanai tai skaitā iepirkumu konkursu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas, līgumu projektu un citu dokumentu izstrādi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

9.13. nodrošina domes infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas procesa, tai skaitā būvniecības procesa, administratīvo vadību, atbilstoši vietējas un nacionālas nozīmes attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam, ievērojot sadarbības institūciju (finansējuma sniedzēju) nosacījumus;

9.14. nodrošina nodaļas un nodaļas kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un izpildes monitoringu, finanšu plānu un pārskatu, tai skaitā budžeta projektu, maksājumu pieprasījumu un citas finanšu dokumentācijas izstrādi un aktualizēšanu;

9.15. nodrošina nodaļas un tās kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo dokumentu, tai skaitā līgumsaistību izpildes un norēķinu dokumentu pārbaudi, kontrolējot pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, racionālu un lietderīgu izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

9.16. sagatavot administratīvos dokumentus, tai skaitā pārskatus par nodaļas kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;

9.17. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot domē apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņus;

9.18. kompetences ietvaros, sagatavot domes lēmumu projektus un atzinumus par citu iestāžu vai struktūrvienību sagatavotajiem lēmumu projektiem un citiem administratīviem dokumentiem, ievērojot iekšējo un ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības;

9.19. uzturēt datu bāzi, tajā iekļaujot informāciju par nodaļas kompetencē īstenošanā esošajiem un īstenotajiem infrastruktūras investīciju projektiem;

9.110. kompetences ietvaros izstrādāt ar būvniecības jautājumiem saistītos domes iekšējos normatīvos aktus, tai skaitā izstrādāt priekšlikumus pašvaldības perspektīvo būvniecības programmu izstrādei, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu;

9.111. kompetences ietvaros konsultēt domes struktūrvienības, pašvaldības padotībā esošās iestādes un kapitālsabiedrības, par ārvalstu un nacionālo finanšu līdzekļu piesaistes nosacījumiem ieguldījumu veikšanai infrastruktūras atjaunošanā;

9.112. kompetences ietvaros dibināt un uzturēt kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nacionālā un starptautiskām organizācijām, nodrošinot savstarpējas informācijas apriti;

9.113. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties vietējas un nacionālas nozīmes nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;

9.114. kompetences ietvaros piedalīties domes un pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, tai skaitā pašvaldības budžeta, investīciju plāna izstrādes un aktualizēšanas procesā, analizējot jaunu infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas pašvaldībā;

9.115. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties domes, vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sanāksmēs, komisiju un darba grupu darbā.

9.116. Būvniecības daļas (turpmāk – daļa) uzdevumi ir:

9.116.1. nodrošināt būvniecības procesa norises organizēšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi Jūrmalas pilsētas domes infrastruktūras investīciju projektu, kas tiek finansēti no ārējiem finanšu resursiem (valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansēti projekti), īstenošanai, tai skaitā veic pašvaldības ēku un būvju apsekošanu, nosakot to tehnisko stāvokli, sagatavo atzinumus, defektu aktus un izmaksu tāmju aplēses;

9.116.2. nodrošināt tehnisko atbalstu nodaļas kompetencē esošo darba uzdevumu izpildei, tai skaitā piedalās projektēšanas un būvdarbu sanāksmēs, pārstāvot domes intereses un nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošas būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādes kontroli;

9.116.3. nodrošināt daļas kompetencē esošo darbu izpildes dokumentu pārbaudi un saskaņošanu, pieņemot apmaksai izpildītos darbus;

9.116.4. izveidot un uzturēt darbam nepieciešamās datu bāzes un nodrošināt to aktualizāciju;

9.116.5. organizēt, koordinēt un kontrolēt ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) remonta un uzturēšanas darbus, ceļa zīmju un virzienu rādītāju izvietošanu pilsētā, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu pilsētas ielās, luksoforu objektu rekonstrukciju un izbūvi pilsētā;

9.116.6. organizēt, koordinēt un kontrolēt mākslīgo būvju (tiltu, ceļa pārvadu, grāvju un citu) remonta un uzturēšanas darbus;

9.116.7. izstrādāt tehniskos noteikumus, saskaņot būvprojektu dokumentāciju un sagatavot atzinumus par objektu nodošanu ekspluatācijā būvniecības objektiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;

9.116.8. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot domē apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņus;

9.116.9. kompetences ietvaros, sagatavot domes lēmumu projektus un atzinumus par citu iestāžu vai struktūrvienību sagatavotajiem lēmumu projektiem un citiem administratīviem dokumentiem, ievērojot iekšējo un ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības;

9.116.10. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties domes, vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sanāksmēs, komisiju un darba grupu darbā.

IV Pārvaldes tiesības

10. Pārvaldei ir tiesības:

10.1. pārstāvēt pašvaldību par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem attiecībās ar  kapitālsabiedrībām, domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm;

10.2. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

10.3. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

10.4. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos.

10.5. sagatavot priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

V Nodaļu tiesības

11. Papildus Projektu ieviešanas nodaļai ir tiesības iegūt piekļuves tiesības  pašvaldības mājas lapas sadaļai "Projekti", ar mērķi papildināt un atjaunot jaunāko informāciju par pašvaldības realizētajiem projektiem.

12. Papildus Vides nodaļai ir tiesības izdot:

12.1. tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai un atbilstošo tehnisko dokumentāciju;

12.2. noteikumus detālplānojuma izstrādāšanai;

12.3. atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai;

12.4. atzinumus par detālplānojuma izstrādes atbilstību izvirzītajām prasībām.

13. Papildus Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai ir tiesības izsniegt speciālās atļaujas (licences), licences kartītes un autobusu maršrutu apliecinājumus regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem. Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 6.nolikumu

13.1 Papildus Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītājam ir tiesības: Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 23.nolikumu

13.1 1.parakstīt projekta dokumentāciju būvniecības, rekonstrukcijas un remonta darbiem;

13.1 2.tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

13.1 3.atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā un par nodaļas izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi;

13.1 4.projekta dokumentāciju kapitālās celtniecības, rekonstrukcijas un remonta darbiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;

13.1 5.nosacījumus detālplānojumu izstrādāšanai un atzinumus par izstrādāto detālplānojumu nodaļas kompetencē esošos jautājumos.

VI Pārvaldes vadība un struktūra

14. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

15. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

16. Pārvaldes vadītājam ir vietnieks, kurš ir viens no pārvaldes nodaļu vadītājiem, un kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītāja vietnieks ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pārvaldes vadītāja vietnieku nozīmē izpilddirektors, saskaņojot kandidatūru ar domes priekšsēdētāju un pārvaldes vadītāju.

17. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītāja vietnieks. Pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts pārvaldes nodaļas vadītājs.

18. Pārvaldes vadītājs lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

19. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

20. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

21. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja vai vietnieka rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

22. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

23. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma.

VII Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

24. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

25. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

26. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju.

27. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

VIII Noslēguma jautājumi

28. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada10.decembri.

29. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.19 „Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums”.

30. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis