Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 13

protokols Nr. 10, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33
„Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 23.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.2.3.apakšpunktā vārdu „nepeiciešami” ar vārdu „nepieciešami”.

2. Papildināt ar 3.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.2.6. savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu Jūrmalas pilsētas domes institūcijām, struktūrvienībām un ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī sniegt priekšlikumus turpmākajai rīcībai un taktikai.”

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Komisijas tiesības un pienākumi.”

4. Papildināt ar 4.2. un 4.3.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„4.2. Savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus ģimenei bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

4.3. Komisija savās darbībās ievēro konfidencialitātes un profesionālās ētikas principus.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF