Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova, Aigars Tampe, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1115- 1145, 1200-1210), Boriss Doņņikovs

Nepiedalās deputāti:

Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja p.i.

Līga Dzirnekle

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Iveta Strazdiņa

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Sandra Brauere

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Vides nodaļas vadītāja p.i.

Jānis Artemjevs

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Priekšsēdētāja biroja priekšsēdētāja palīgs

Emīls Rokjānis

Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja

Baiba Birzniece

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Ezers

Izglītības nodaļas speciāliste bērnu tiesību jautājumos

Irēna Elfrīda Drupa

PA Sociālās aprūpes centrs vadītāja

Agita Bērzupe

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

SIA „Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

10.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2001.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

12.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” noslēgumu

13.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” īstenošanu

14.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra automašīnu atsavināšanu

15.

Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldru meža takas” īstenošanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesības aizsardzības komisijas nolikums”

17.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

18.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

20.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

21.

Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.577 ”Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

24.

Par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā

25.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapsētas ielā 1, Jūrmalā

26.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā

27.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Skuju ielā 1, Jūrmalā

28.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viesītes ielā 5, Jūrmalā

29.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0502 Olaines ielā 5, Jūrmalā

30.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1110 Juglas ielā 6, Jūrmalā

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 1300 009 4216)”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.528 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43 Jūrmalā,”

34.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā

35.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Nometņu ielā 21, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Babītes ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 58, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 50, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Dāvja ielā 28, Jūrmalā un Dāvja ielā 28A, Jūrmalā

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.715 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68” atzīšanu par spēku zaudējušu

43.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pils ielā 1, Jūrmalā

44.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Pūpolu ielā 1 un Pūpolu ielā 1A, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā

46.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā

47.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

48.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

49.

Par zemes vienības „Bražciems 1005”, Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu

50.

Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

51.

Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu

52.

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

53.

Par zemesgabala Kāpu ielā 1405, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

54.

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1a, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

55.

Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu

56.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 010 1308 002 un 1300 010 1308 003

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.402 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.”

58.

Par grozījumiem 2012.gada 1.novembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/926

59.

Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru

60.

Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Labklājības pārvaldi

61.

Par pludmales nogabala no Ogres ielas ass līdz Amulas ielas asij, Jūrmalā nodošanu apsaimniekošanā

62.

Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Black Bean”

63.

Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RS Pasts”

G.Truksnis informē, ka ir miris Jūrmalas pilsētas domes deputāts Aleksejs Volkovs. Aicina pieminēt viņu ar klusuma brīdi.

No Jūrmalas pilsētas Vēlēšanu komisijas ir saņemta vēstule, kurā norādīts, ka nākošais deputāta kandidāts no attiecīgā saraksta ir Boriss Doņņikovs. Saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 2.pantu, uzskatāms, ka ar šo brīdi Boriss Doņņikovs ir ieguvis deputāta pilnvaras.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis noņem no darba kārtības šādus jautājumus:

· Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pils ielā 1, Jūrmalā;

· Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Pūpolu ielā 1 un Pūpolu ielā 1A, Jūrmalā;

· Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā;

· Par zemes vienības „Bražciems 1005”, Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu;

· Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu;

· Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 010 1308 002 un 1300 010 1308 003;

· Par pludmales nogabala no Ogres ielas ass līdz Amulas ielas asij, Jūrmalā nodošanu apsaimniekošanā.

Lūdz deputātus balsot par šādu papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

· Par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu;

· Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” dalībniekiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

2.

Par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu

3.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” dalībniekiem

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

7.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

10.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2001.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

14.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” noslēgumu

15.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” īstenošanu

16.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra automašīnu atsavināšanu

17.

Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldru meža takas” īstenošanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesības aizsardzības komisijas nolikums”

19.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

20.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

22.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

23.

Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

25.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.577 ”Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

26.

Par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā

27.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapsētas ielā 1, Jūrmalā

28.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā

29.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Skuju ielā 1, Jūrmalā

30.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viesītes ielā 5, Jūrmalā

31.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0502 Olaines ielā 5, Jūrmalā

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1110 Juglas ielā 6, Jūrmalā

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 1300 009 4216)”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.528 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43 Jūrmalā,”

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā

37.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Nometņu ielā 21, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Babītes ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 58, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 50, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Dāvja ielā 28, Jūrmalā un Dāvja ielā 28A, Jūrmalā

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.715 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68” atzīšanu par spēku zaudējušu

45.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā

46.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

47.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

48.

Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

49.

Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu

50.

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

51.

Par zemesgabala Kāpu ielā 1405, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

52.

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1a, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

53.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.402 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.”

54.

Par grozījumiem 2012.gada 1.novembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/926

55.

Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru

56.

Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Labklājības pārvaldi

57.

Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Black Bean”

58.

Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RS Pasts”

2. Par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu.

3. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” dalībniekiem (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

Z.Upīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” dalībniekiem.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju” (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

A.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

A.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

7. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai (lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

J.Visockis jautā, kādēļ notiek Slokas ielas trases remonta darbu vilkšana? Kāpēc netiek strādātas garākas darba stundas un brīvdienas?

A.Kamarūts skaidro, ka darba laiks ir ieplānots tā, lai netraucētu apkārtējo māju īpašniekus un iedzīvotājus.

G.Truksnis uzskata, ka šāda veida remontiem vajadzētu noritēt bez pārtraukumiem, organizējot darbu garākās vai pat vairākās maiņās. Diemžēl šajā gadījumā ir ierobežoti līdzekļi, jo tie tiek piešķirti no ES fondiem. Lūdz iespēju robežās, kur darbs traucē satiksmi, darbu organizēt tā, lai satiksme tiktu traucēta mazāk.

A.Ābelītis – tā kā nav iespēju tikties ar SIA „Jūrmalas ūdens” darbiniekiem, lai pārrunātu sevi interesējošus jautājumus, kā arī netiek aicināts uz domē notiekošajām darba sanāksmēm, lūdz priekšsēdētāju noorganizēt deputātiem tikšanos ar SIA „Jūrmalas ūdens” pārstāvjiem.

G.Truksnis – šāda tikšanās domē tiks noorganizēta 16.jūnijā plkst.12.00.

A.Tampe – balsos par sagatavoto lēmuma projektu, vienlaicīgi lūdz atrisināt jautājumu par Buļļuciema ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanu pilsētas tīkliem, jo šobrīd ir izveidojusies situācija, ka iedzīvotāji ir spiesti maksāt privātam uzņēmējam papildus naudu, lai pārsūknētu ūdeņus. Lūgums domes vadībai iespējami tuvākā laikā atrast finansējumu šim mērķim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.9)

Ziņotājs:

I.Brača – informē, ka ir iesniegti papildus materiāli par grozījumiem 2014 gada budžetā. Tā kā papildinājumi apjoma ziņā ir lielāki par sēdei iesniegto saistošo noteikumu projektu, ziņos sīkāk, lai deputāti saprastu, kas šajos saistošajos noteikumos ir paredzēts. Papildinājumu struktūra ir šāda – ar romiešu ciparu I ir atzīmēti jautājumi, kas ir ar Finanšu komisijas atzinumu. Ar romiešu ciparu II ir atzīmēti jautājumi, kas ir ar profilējošo komiteju atzinumiem. Ar romiešu ciparu III ir atzīmēti jautājumi, kas ir bez profilējošo komiteju atzinumiem.

Budžeta grozījumi paredz sadalīt apropriācijas rezervi kopumā 545 576 euro apmērā, paredzot to šādiem mērķiem:

· Ceļa infrastruktūras remontam 396 571 euro, t.sk. Valteru prospekta trotuāra izbūvei no Vasaras ielas līdz Piekrastes ielai 256 259 euro, un Zigfrīda Meierovica prospekta gājēju celiņa atjaunošanai upes pusē 140 312 euro;

· Glābšanas stacijas remontdarbiem 10 048 euro, t.sk. Majoru glābšanas stacijas ārējiem remonta darbiem 5 528 euro un kapitālajiem remontdarbiem Bulduru glābšanas stacijā 4 520 euro;

· Nepieciešami arī papildus līdzekļi projektēšanas izmaksu segšanai, kopumā 30 713, t.sk. Dzintaru koncertzāles mazās zāles restaurācijai 11 413 euro un Mellužu estrādes restaurācijai 19 300 euro;

· Papildu finansējums Kultūras nozarei 2 500 euro, līdzfinansējums kultūrvēsturiskas grāmatas izdošanai;

· Papildus finansējums sporta attīstībai 7 113 euro;

Tikai ar profilējošās komitejas atzinumu ir lūgums piešķirt finansējumu izglītības nozarei - Vaivaru pamatskolas telpu nomas nomaksai 6 587 euro un Mežmalas vidusskolai interneta uzlabošanai 250 euro.

Papildus pārkārtojot aktivitāšu finansējumu apstiprinātā budžeta ietvaros ir jānodrošina izdevumi gan sporta, gan kultūras aktivitātēm.

Budžeta grozījumi paredz arī sadalīt maksas pakalpojumu atlikumus Jūrmalas pilsētas domei un Pašvaldības policijai, sedzot to uzturēšanas izdevumus, un vairāku projektu tāmju apstiprināšanu.

Aicina atbalstīt iesniegtos saistošos noteikumus ar papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”.

9. Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.10)

10. Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.11)

11. Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.12)

12. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2001.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.13)

13. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, B.Doņņikovs, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma:

1. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

3. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

4. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2001.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

5. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

14. Par Izglītības un zinātnes ministrijas „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” noslēgumu (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” noslēgumu.

15. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” īstenošanu (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” īstenošanu.

16. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra automašīnu atsavināšanu (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra automašīnu atsavināšanu.

17. Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldru meža takas” īstenošanu (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

S.Seņkina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” projekta „Meldru meža takas” īstenošanu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesības aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

I.E.Drupa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesības aizsardzības komisijas nolikums”.

19. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.287)

20. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.288)

21. Par dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.289)

22. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

23. Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

A.Ābelītis jautā, vai šie saistošie noteikumi attieksies arī uz sezonas kafejnīcām?

J.Artemjevs – jā. Sezonas objekti tiek saskaņoti saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, un tie nosaka, ka tas tiek darīts uz vienu sezonu.

A.Ābelītis – uzskata, ka tas nav pareizi, jo ja nomas līgums ir noslēgts uz 5 gadiem un objektā nenotiek nekādas izmaiņas, kāpēc objekts būtu katru gadu jāsaskaņo.

J.Artemjevs – tas ir saistīts ar pludmales izmantošanu kā tādu, jo ir svarīgi, lai nomnieks sezonas beigās objektu sakārto.

G.Truksnis – par šo tēmu bija diskusija ar V.Zvejnieci lai procedūru varētu maksimāli atvieglot.

V.Zvejniece – gadījumā ja grib saskaņot uz 5 gadiem, tas jau ir īslaicīgās lietošanas objekts un tādā gadījumā tas jau ir jāsaskaņo saņemot plānošanas uzdevumu, Lielrīgas tehniskos noteikumus un pēc tam saņemot viņu atzinumu nodošanai ekspluatācijā. Uzskata, ka ļaujot saskaņot uz sezonu tā ir pretimnākšana uzņēmējiem, jo nav jāiziet lielā projektu saskaņošanas procedūra.

A.Ābelītis – vai ir noteiktas teritorijas kaitotājiem?

J.Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes lēmumā „Par peldvietu piekrastes zonu apstiprināšanu” ir noteiktas zonas kaitbordistiem.

G.Truksnis – arī pirms pāris dienām vēroja situāciju pludmalē ar kaitotājiem. Ja zona kaitošanai 400 – 500 m, tad viņi tajā zonā pat ieskrieties nevar. Ir jādomā kā to varētu regulēt.

A.Ābelītis – jautā, vai ir plānots izvietot mobilos glābēju torņus?

J.Artemjevs – šobrīd par šo jautājumu notiek diskusijas un tiek skatīta Salacgrīvas pieredze ar mobilo torņu izvietošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

25. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.577 „Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.577 „Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”.

26. Par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.292)

27. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapsētas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.293)

28. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā (lēmums Nr.294)

29. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Skuju ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.295)

30. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viesītes ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.296)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, B.Doņņikovs, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapsētas ielā 1, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Skuju ielā 1, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viesītes ielā 5, Jūrmalā.

31. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0502 Olaines ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.297)

32. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1110 Juglas ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.298)

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 1300 009 4216)” (lēmums Nr.299)

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A” (lēmums Nr.300)

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.528 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā” (lēmums Nr.301)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, B.Doņņikovs, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0502 Olaines ielā 5, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1110 Juglas ielā 6, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 1300 009 4216)”.

4. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”.

5. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.528 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā”.

36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.302)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā.

37. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Nometņu ielā 21, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.303)

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Babītes ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.304)

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.305)

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 58, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.306)

41. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.307)

42. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 50, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.308)

43. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Dāvja ielā 28, Jūrmalā un Dāvja ielā 28A, Jūrmalā (lēmums Nr.309)

Ziņotājs:

V.Zvejniece -lūdz veikt lēmumā „ Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Nometņu ielā 21, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” veikt tehnisku labojumu un adreses „Nometņu ielā 19A” vietā rakstīt adresi „Nometņu ielā 21A”.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, B.Doņņikovs, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Nometņu ielā 21, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Babītes ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 58, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

5. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

6. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 50, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

7. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Dāvja ielā 28, Jūrmalā un Dāvja ielā 28A, Jūrmalā.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.715 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.310)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.715 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68” atzīšanu par spēku zaudējušu.

45. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā (lēmums Nr.311)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Tampe, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Stulpiņš), balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā.

46. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.312)

Ziņotājs:

V.Zvejniece – lūdz lēmuma 2.punktā noteikt, ka d etālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu sešas nedēļas .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

47. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.313)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

48. Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.314)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

49. Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.315)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Tampe, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu.

50. Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.316)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

51. Par zemesgabala Kāpu ielā 1405, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.317)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Kāpu ielā 1405, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

52. Par zemesgabala Smiltenes ielā 1a, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Smiltenes ielā 1a, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

53. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.402 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V. B.” (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.402 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.”.

54. Par grozījumiem 2012.gada 1.novembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/926 (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2012.gada 1.novembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/926.

55. Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru (lēmums Nr.321)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru.

56. Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Labklājības pārvaldi (lēmums Nr.322)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Labklājības pārvaldi.

57. Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Black Bean” (lēmums Nr.323)

58. Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RS Pasts” (lēmums Nr.324)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, B.Doņņikovs, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Black Bean”.

2. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RS Pasts”.

Sēde slēgta 12.30

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 10.jūlijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2014.gada 19.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF