Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 1.nolikumu

2014.gada 7.augustāNr. 15

protokols Nr. 12, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19
„Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19„Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Nolikuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Kanceleja, Administratīvā nodaļa, Juridiskā nodrošinājuma nodaļa, Tiesvedības nodaļa un Informātikas nodaļa.”

1.2. Svītrot Nolikuma 6.15. - 6.17.apakšpunktus.

1.3. Svītrot Nolikuma 12.punktu.

2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis