Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde plānota plkst.1200

Sēde atklāta plkst.1200

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova, Aigars Tampe, Boriss Doņņikovs, Iveta Blaua

Nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (atvaļinājumā), Anita Adijāne (atvaļinājumā), Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Tiesvedības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Daiga Paule

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Sandra Brauere

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Arnita Liepiņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Priekšsēdētāja biroja priekšsēdētāja palīgs

Emīls Rokjānis

Izglītības nodaļas galvenais metodiķis

Vairis Ļaudams

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Elviss Venters

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

4.

Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikums

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.282 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

10.

Par atbalstu projektam „Satversmei veltīta dokumentāla filma jauniešiem”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”

12.

Par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

13.

Par atļauju būvju nojaukšanai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

14.

Par atļauju būvju nojaukšanai Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

15.

Par Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību Kāpu ielā 36, Jūrmalā, Kāpu ielā 38, Jūrmalā, un Kāpu ielā 38A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu

16.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Slokas ielā 64, Jūrmalā, Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Slokas ielā 58A, Jūrmalā, Slokas ielā 56, Jūrmalā, Slokas ielā 56A, Jūrmalā, Skuju ielā 1, Jūrmalā, Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, un adreses maiņu piešķiršanu

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1406 Baltās kāpas ielā 14, Jūrmalā

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 3305 Edinburgas prospektā 65, Jūrmalā

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3815 Jura Alunāna ielā 5, Jūrmalā

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.852 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.955 (protokols Nr.24 , 16.punkts) „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Juglas ielā 2/4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 35, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 12, Jūrmalā

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

27.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā precizēšanu

29.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 apstiprināšanu

31.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā nodošanas termiņa pagarināšanu

32.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā

33.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju

34.

Par telpu izmantošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra vajadzībām

35.

Par grozījumiem 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/196

36.

Grozījumi ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajos Pilnvarojuma līgumos

37.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu

38.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā atsavināšanu

39.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā izsoli

40.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis noņem no darba kārtības jautājumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā.

Lūdz deputātus balsot par papildu jautājuma par nekustamo īpašumu - sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3510 iekļaušanu sēdes darba kārtībā, kā pēdējo jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildinājumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

4.

Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikums

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.282 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

10.

Par atbalstu projektam „Satversmei veltīta dokumentāla filma jauniešiem”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”

12.

Par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

13.

Par atļauju būvju nojaukšanai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

14.

Par atļauju būvju nojaukšanai Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

15.

Par Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību Kāpu ielā 36, Jūrmalā, Kāpu ielā 38, Jūrmalā, un Kāpu ielā 38A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu

16.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Slokas ielā 64, Jūrmalā, Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Slokas ielā 58A, Jūrmalā, Slokas ielā 56, Jūrmalā, Slokas ielā 56A, Jūrmalā, Skuju ielā 1, Jūrmalā, Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, un adreses maiņu piešķiršanu

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1406 Baltās kāpas ielā 14, Jūrmalā

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 3305 Edinburgas prospektā 65, Jūrmalā

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3815 Jura Alunāna ielā 5, Jūrmalā

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.852 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.955 (protokols Nr.24, 16.punkts) „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Juglas ielā 2/4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 35, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 12, Jūrmalā

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

27.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā precizēšanu

28.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 apstiprināšanu

30.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā nodošanas termiņa pagarināšanu

31.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā

32.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju

33.

Par telpu izmantošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra vajadzībām

34.

Par grozījumiem 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/196

35.

Grozījumi ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajos Pilnvarojuma līgumos

36.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu

37.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā atsavināšanu

38.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā izsoli

39.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par nekustamo īpašumu - sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3510

2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.15)

4. Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikums (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

I.Dzene

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”.

2. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikumu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.370)

Ziņotājs:

I.Dzene – lūdz veikt tehniskus precizējumus lēmuma projekta 1.4.apakšpunktā, nosakot, ka amata vienības Mākslinieks – dizainers un Skaņu režisors netiek izveidotas no jauna, bet tajās tiek veikti labojumi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.282 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai” (lēmums Nr.371)

Ziņotājs:

D.Paule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.282 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

D.Paule – papildus jau iesniegtajiem grozījumiem 2014.gada budžetā ir iesniegts papildinājums piešķirot līdzekļus programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Ielu segumu kapitālais remonts”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (lēmums Nr.372)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””.

10. Par atbalstu projektam „Satversmei veltīta dokumentāla filma jauniešiem” (lēmums Nr.373)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Satversmei veltīta dokumentāla filma jauniešiem”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”.

12. Par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”” (lēmums Nr.374)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””.

13. Par atļauju būvju nojaukšanai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā (lēmums Nr.375)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju būvju nojaukšanai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā.

14. Par atļauju būvju nojaukšanai Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā (lēmums Nr.376)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju būvju nojaukšanai Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā.

15. Par Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību Kāpu ielā 36, Jūrmalā, Kāpu ielā 38, Jūrmalā, un Kāpu ielā 38A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.377)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību Kāpu ielā 36, Jūrmalā, Kāpu ielā 38, Jūrmalā, un Kāpu ielā 38A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu.

16. Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Slokas ielā 64, Jūrmalā, Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Slokas ielā 58A, Jūrmalā, Slokas ielā 56, Jūrmalā, Slokas ielā 56A, Jūrmalā, Skuju ielā 1, Jūrmalā, Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, un adreses maiņu piešķiršanu (lēmums Nr.378)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Slokas ielā 64, Jūrmalā, Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Slokas ielā 58A, Jūrmalā, Slokas ielā 56, Jūrmalā, Slokas ielā 56A, Jūrmalā, Skuju ielā 1, Jūrmalā, Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, un adreses maiņu piešķiršanu.

17. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1406 Baltās kāpas ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.379)

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 3305 Edinburgas prospektā 65, Jūrmalā (lēmums Nr.380)

19. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3815 Jura Alunāna ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1406 Baltās kāpas ielā 14, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 3305 Edinburgas prospektā 65, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3815 Jura Alunāna ielā 5, Jūrmalā.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.852 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.852 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.955 (protokols Nr.24, 16.punkts) „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.955 (protokols Nr.24, 16.punkts) „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20” (lēmums Nr.384)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”.

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.385)

24. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Juglas ielā 2/4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.386)

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 35, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.387)

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.388)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Juglas ielā 2/4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 35, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 12, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

27. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā precizēšanu (lēmums Nr.389)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā precizēšanu.

28. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.390)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

29. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 apstiprināšanu (lēmums Nr.391)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 apstiprināšanu.

30. Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā nodošanas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.392)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā nodošanas termiņa pagarināšanu.

31. Par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.393)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā.

32. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju.

33. Par telpu izmantošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra vajadzībām (lēmums Nr.395)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpu izmantošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra vajadzībām.

34. Par grozījumiem 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/196 (lēmums Nr.396)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/196.

35. Grozījumi ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajos Pilnvarojuma līgumos (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajos Pilnvarojuma līgumos.

36. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu.

37. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā atsavināšanu.

38. Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā izsoli (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā izsoli.

39. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.401)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Tampe – uzskata, ka šajā situācijā zemesgabals tiek pārdots krietni zem tirgus vērtības, kāda ir šajā rajonā. Ierosina šo lēmumu neatbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

40. Par nekustamo īpašumu - sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3510 (lēmums Nr.402)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu - sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3510.

Sēde slēgta 12.25

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 4.septembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2014.gada 12.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF