Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 1.nolikumu

2013.gada 12.septembrīNr. 19

protokols Nr. 22, 7. punkts

Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Administratīvi juridiskās pārvaldes (turpmāk – pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā pārvalde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir sniegt atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu nodrošināšanai.

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Kanceleja, Administratīvā nodaļa, Juridiskā nodrošinājuma nodaļa, Tiesvedības nodaļa, Informātikas nodaļa un Personāla nodaļa. Grozīts ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 20.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu; Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

II Pārvaldes galvenie uzdevumi

6. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

6.1. nodrošināt domē un tās apmeklētāju apkalpošanas centrā ienākošo un izejošo dokumentu reģistrāciju, apriti un kontroli;

6.2. organizēt apmeklētāju apkalpošanas centra darbu, nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;

6.3. nodrošināt domes arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu;

6.4. koordinēt pašvaldības vienotu informācijas tehnoloģiju stratēģiju, taktiku un attīstības virzienus, kā arī izstrādāt attiecīgos priekšlikumus; Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu;

6.5. nodrošināt domes struktūrvienību un pašvaldībai padotībā esošo iestāžu informācijas sistēmu, datortehnikas un tehniskās iekārtu uzturēšanu; Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu;

6.6. veikt domes saistošo noteikumu, nolikumu, lēmumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu pirms un pēcpārbaudi;

6.7. nodrošināt domes sēžu, komiteju, patstāvīgo komisiju, vadības sanāksmju un darba grupu darbu, sniedzot organizatoriska un juridiska rakstura atbalstu;

6.8. nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu reģistra uzturēšanu;

6.9. piedalīties domes budžeta projekta izstrādē un apspriešanā;

6.10. veikt nepieciešamos pasākumus vietējās pašvaldības domes un Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanu organizēšanā;

6.11. sagatavot domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai viņu vietnieku atbildes projektus uz iesniegumiem;

6.12. sniegt viedokli par normatīvajiem aktiem pēc motivēta lūguma;

6.13. konsultēt par pašvaldības informācijas sistēmām pēc motivēta lūguma; Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu;

6.14. nodrošināt pārskatāmu pašvaldības interešu aizstāvību tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī kontrolēt pieņemto nolēmumu izpildi;

6.15. kārtot personāla lietvedību un nodrošināt darbinieku pieņemšanas un atlaišanas no darba noformēšanu; Svītrots ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu

6.16. organizēt domē pastāvošo amatu analīzi un novērtēšanu, kā arī personāla kompetences un darba rezultātu novērtēšanu; Svītrots ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu

6.17. organizēt domes darbinieku atlasi, apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumus; Svītrots ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu

6.18. sadarboties ar citām domes institūcijām un pašvaldībai padotībā esošajām iestādēm savas kompetences ietvaros.

6.19. Papildināts ar domes 2014.gada 9.oktobra 20.nolikumu

6.20. Papildināts ar domes 2014.gada 9.oktobra 20.nolikumu

6.21. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

III Nodaļu uzdevumi

7. Kancelejas uzdevumi ir:

7.1. lietvedības darbā:

7.1.1. nodrošināt vienotas dokumentu pārvaldības metodisko vadību domē un tās struktūrvienībās;

7.1.2. reģistrēt saņemto korespondenci saskaņā ar lietvedību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, izvērtēt un novirzīt elektroniski attiecīgajai domes amatpersonai vai struktūrvienībai;

7.1.3. izstrādāt dokumentu aprites kārtību un citu normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar lietvedības un arhīva darbu domē;

7.1.4. reģistrēt lietvedības sistēmā domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus, nodrošināt izsūtīšanu adresātiem;

7.1.5. pieņemt, reģistrēt lietvedības sistēmā un izsūtīt nosūtāmo korespondenci;

7.1.6. kontrolēt iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu savlaicīgu izskatīšanu domē;

7.1.7. kontrolēt iekšējo noteikumu, instrukciju, nolikumu un ieteikumu, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu un iekšējo normatīvo aktu izpildi;

7.1.8. sagatavot informāciju par termiņā neizpildītajiem uzdevumiem un nodot to izskatīšanai domes priekšsēdētājam vai izpilddirektoram;

7.1.9. nodrošināt uz pašvaldības vārda reģistrēto nekustamo īpašumu zemes grāmatu aktu oriģinālu uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu;

7.2. arhīva darbā:

7.2.1. sagatavot domes lietu nomenklatūru, iesniegt to domes priekšsēdētājam apstiprināšanai un Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņošanai;

7.2.2. nodrošināt domes lietu nomenklatūrā iekļauto domes struktūrvienību arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un praktisko izmantošanu.

7.2.3. pieņemt un saglabāt domes lietu nomenklatūrā iekļauto struktūrvienību lietvedībā pabeigtās, atbilstoši lietvedību reglamentējošo dokumentu prasībām sakārtotās un noformētās pastāvīgi glabājamās un ilgtermiņa glabājamās (t.sk. personāla) lietas;

7.2.4. organizēt dokumentu vērtības ekspertīzi,

7.2.5. sastādīt pastāvīgi glabājamo un ilgstoši glabājamo (t.sk. personāla) lietu aprakstus;

7.2.6. veidot un papildināt arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmu, sastādīt vēsturiskās izziņas;

7.2.7. sastādīt dokumentu iznīcināšanas aktus;

7.2.8. veikt lietu esības pārbaudi;

7.2.9. Latvijas Nacionālā arhīva noteiktā termiņā veikt arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastādīt arhīva pasi un iesniegt to Latvijas Nacionālā arhīvā;

7.2.10. veidot arhīva fonda lietas;

7.2.11. saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva norādījumiem sagatavot un nodot valsts glabāšanā pastāvīgi glabājamās lietas;

7.2.12. nodrošināt domes darbiniekus un domes deputātus ar darbam nepieciešamajiem arhīvā esošajiem dokumentiem;

7.2.13. sagatavot privātpersonām izziņas, izsniegt arhīva dokumentu izrakstus, dokumentu norakstus un kopijas;

7.3. apmeklētāju apkalpošanas darbā:

7.3.1. organizēt apmeklētāju apkalpošanas centra darbu, nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;

7.3.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt, reģistrēt un nodot apmeklētāju pieprasījumus (saņemtos dokumentus) domes administrācijai vai struktūrvienībai, kas atbild par pieprasījumam atbilstošo darbību izpildi;

7.3.3. sadarbībā ar citām domes struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām uzņēmumiem un organizācijām nodrošināt iedzīvotājiem sniedzamo informāciju, tās atjaunošanu un papildināšanu;

7.3.4. sniegt informāciju par domes deputātu un domes darbinieku pieņemšanas laiku, kā arī vispārīgu informāciju par domes sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem;

7.3.5. pēc apmeklētāja pieprasījuma noformēt mutvārdu iesniegumus rakstveidā;

7.3.6. sniegt informāciju par apmeklētāja iesnieguma virzību domē;

7.3.7. veikt būvprojektu reģistrāciju lietvedības sistēmā, veidot darba plūsmu un akceptēto projektu izsniegšanu pasūtītājiem, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju par projekta sastāvu un to iesniegšanas un saņemšanas kārtību.

8. Administratīvās nodaļas uzdevumi ir:

8.1. organizēt domes, komiteju, pastāvīgo komisiju sēžu, konsultatīvo padomju un vadības sanāksmju plānošanu, lai sagatavotu ikmēneša darba grafiku;

8.2. pārbaudīt iesniegto domes lēmumu projektu (izņemot saturisko) atbilstību normatīvo aktu prasībām;

8.3. sagatavot komiteju un domes sēžu darba kārtības projektus un iesniegt tos saskaņošanai attiecīgās komitejas vadītājam un domes priekšsēdētājam apstiprināšanai;

8.4. paziņot domes deputātiem par domes vai komiteju sēžu norises laiku un vietu un izvietot darba kārtību publiskai pieejamībai;

8.5. uzaicināt uz domes vai komitejas sēdi ziņotājus atbilstoši apstiprinātajai darba kārtībai;

8.6. nodrošināt domes lēmumu projektu, atzinumu u.c. materiālu komplektēšanu atbilstoši apstiprinātajai domes vai komitejas sēdes darba kārtībai un to pieejamību domes deputātiem normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

8.7. pirms kārtējās domes sēdes ievietot saistošo noteikumu projektus ar paskaidrojuma rakstiem pašvaldības mājas lapā;

8.8. nodrošināt un protokolēt domes vai komiteju sēdes, iesniegt protokolus parakstīšanai sēdes vadītājam, kā arī nodrošināt protokolu izrakstu un norakstu noformēšanu, apliecināšanu, nodošanu Kancelejai un elektroniski nosūtīt tos pēc piekritības;

8.9. noformēt domes lēmumus, veikt tajos labojumus atbilstoši domes sēdē lemtajam un iesniegt lēmumus parakstīšanai domes priekšsēdētājam;

8.10. piešķirt numurus domes pieņemtajiem lēmumiem, sagatavot un apliecināt to norakstus, izrakstus vai kopijas, un nodot Kancelejai, kā arī elektroniski nosūtīt tos pēc piekritības;

8.11. sagatavot domes pieņemtos lēmumus un sēžu protokolus saskaņā ar normatīvo aktu par fizisko personu datu aizsardzību prasībām un nosūtīt tos Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēšanai pašvaldības mājas lapā; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.12. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos saistošo noteikumu nosūtīšanu:

8.12.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai;

8.12.2. Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēšanai Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” un pašvaldības mājas lapā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.13. izveidot domes lēmumu, domes un komiteju protokolu izrakstu kontroles uzdevumus lietvedības sistēmā saskaņā ar šajos dokumentos nolemto vai ar izpilddirektora rezolūciju;

8.14. sagatavot deputātu darba laika uzskaites tabeli domes un komiteju sēdēm;

8.15. veikt domes vārdā parakstīto līgumu pārbaudi atbilstoši lietvedības prasībām un reģistrēt atbilstoši lietu nomenklatūrai; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.16. digitalizēt līgumus, noformēt un nosūtīt tos elektroniskā vai papīra formātā pēc piekritības; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.17. ievadīt lietvedības sistēmā un nosūtīt izpildītājiem līgumu kontroles uzdevumus un pēc pieprasījuma sagatavot kontroles izdrukas;

8.18. sagatavot vēstuļu, domes lēmumu, nolikumu, saistošo noteikumu un rīkojumu projektus nodaļas kompetences ietvaros;

8.19. nodaļas kompetences ietvaros veikt lietvedības elektroniskās dokumentu vadības sistēmas analīzi, optimizāciju un uzlabošanu, aprakstīt šos procesus un organizēt šo procesu prasību izpildi;

8.20. nodrošināt organizatorisko atbalstu vietējās pašvaldības domes un Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanai un norisei;

8.21. domes vajadzībām organizēt domes struktūrvienību rīcībā esošas informācijas un dokumentu saņemšanu; Svītrots ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.22. apkopot informāciju par domes deputāti pieņemšanas laikiem un nodrošināt tās publisku pieejamību;

8.23. konsultēt deputātus, darbiniekus un apmeklētājus nodaļas kompetences jautājumos;

8.24. domes vajadzībām nodrošināt visa veida dokumentu pavairošanu un komplektāciju;

8.25. veikt pašvaldības reprezentācijas materiālu organizatorisko nodrošināšanu.

8.25.1 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.2 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.3 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.4 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.5 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.6 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.7 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.8 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.9 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.10 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.11 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.12 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

9. Juridiskā nodrošinājuma nodaļas uzdevumi ir:

9.1. pēc domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora pieprasījuma veikt domes saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, u.c. normatīvo aktu tiesiskuma pirms un pēcpārbaudi;

9.2. sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas skar pašvaldības kompetenci;

9.3. sagatavot pašvaldības saistošos noteikumu projektus;

9.4. sagatavot pašvaldības iekšējo normatīvo aktu projektus par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;

9.5. sagatavot atzinumus par citu domes struktūrvienību sagatavotajiem iekšējo normatīvo aktu projektiem;

9.6. sagatavot un aktualizēt metodiskos materiālus par normatīvo aktu, kas saistīti ar domes darbību un kompetenci un skar juridiskos jautājumus, piemērošanu;

9.7. sagatavot viedokļus un atzinumus par domē saņemtajiem citu institūciju, tajā skaitā Eiropas Savienības institūciju, sagatavotajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

9.8. sekot pašvaldības darbību regulējošo tiesību aktu projektu virzībai Ministru kabinetā, Saeimā, kā arī Eiropas Savienības institūcijās un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus;

9.9. piedalīties Ministru kabineta komitejas, Ministru kabineta, Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, kurās skata pašvaldības darbību regulējošos tiesību aktu projektus;

9.10. piedalīties ar domes, domes pastāvīgo komiteju lēmumiem, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbībā;

9.11. pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma piedalīties ar priekšlasījumiem domes rīkotajos semināros par normatīvo aktu, kas skar pašvaldību kompetenci, piemērošanu;

9.12. sekot izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar pašvaldības kompetenci, izmaiņu gadījumā par tām informēt domes deputātus un domes struktūrvienību vadītājus.

9.13. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

9.14. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

9.15. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

10. Tiesvedības nodaļas uzdevumi ir:

10.1. atbilstoši domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rezolūcijai un nodaļas kompetencei sniegt viedokļus, atzinumus un sagatavot lēmumu projektus par administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību gadījumos, kad padotības kārtībā tiek apstrīdēti administratīvie akti vai faktiskā rīcība pie domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora kā pie augstākas iestādes;

10.2. pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma veikt domes un tās struktūrvienību izdotu administratīvu aktu, noslēgtu līgumu pirms un pēcpārbaudi un faktiskajai rīcībai - pēcpārbaudi, vai tie atbilst normatīvo aktu prasībām;

10.3. atbilstoši nodaļas kompetencei sagatavot sākotnējo administratīvo aktu projektus, kurus paraksta izpilddirektors;

10.4. sagatavot skaidrojumus domes deputātiem, domes darbiniekiem un trešajām personām par domes un tās struktūrvienību izdotajiem administratīvajiem aktiem, noslēgtajiem līgumiem un faktisko rīcību, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot uzziņu projektus;

10.5. sagatavot prasības pieteikumus, nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā termiņa paskaidrojumu un iebildumu iesniegšanu tiesu instancēs, kā arī sagatavot tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus;

10.6. pārstāvēt domes intereses tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās;

10.7. organizēt tiesas spriedumu un citu nolēmumu izpildi;

10.8. sagatavot un izskatīt pašvaldības slēdzamo līgumu projektus atbilstoši normatīvajiem aktiem un pašvaldības interesēm; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

10.9. sekmēt sadarbību ar tiesu, prokuratūru, zvērinātiem advokātiem un citām tiesībsargājošām institūcijām;

10.10. nodrošināt tiesvedību reģistra datu aktualizāciju;

10.11. sadarbībā ar Juridiskās nodrošinājuma nodaļu piedalīties ar domes, domes pastāvīgo komiteju lēmumiem, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbībā;

10.12. sniegt juridisku atbalstu citām domes struktūrvienībām.

11. Informātikas nodaļas uzdevumi ir: Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu;

11.1. koordinēt pašvaldības vienotu informācijas tehnoloģiju stratēģiju, taktiku un attīstības virzienus, nodrošinot pašvaldības darba atbalsta funkciju informācijas tehnoloģiju jautājumos, kā arī izstrādāt attiecīgos priekšlikumus;

11.2. īstenot informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību pašvaldībā, kā arī uzraudzīt tos;

11.3. nodrošināt ar valsts institūcijām un elektronisko datu apmaiņu ar valsts informācijas sistēmām saskaņotību;

11.4. nodrošināt datortehnikas, tehnisko iekārtu un datorprogrammu nodrošinājuma jautājumu izpildi pašvaldības padotībā esošajās iestādēs domes apstiprinātā budžeta un noteiktās kārtības ietvaros, kā arī izstrādāt priekšlikumus;

11.5. nodrošināt pašvaldību institūciju informācijas sistēmu izveidošanu, uzturēšanu un darbību;

11.6. tehniski nodrošināt un ekspluatēt domes struktūrvienību un pašvaldības padotībā esošo iestāžu korporatīvo datu pārraides tīklu;

11.7. tehniski nodrošināt un ekspluatēt domes struktūrvienību un pašvaldības padotībā esošo iestāžu lokālos datu pārraides tīklus;

11.8. Nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu reģistra tehnoloģisko uzturēšanu;

11.9. nodrošināt elektroniskās pārvaldes ieviešanu pašvaldībā;

11.10. organizēt elektronisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

12. Personāla nodaļas uzdevumi ir: Svītrots ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu

12.1. Izstrādāt personāla politiku un stratēģiju, un vadīt tās ieviešanu sadarbībā ar domes vadību;

12.2. noformēt, kārtot un aktualizēt domes darbinieku un pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītāju personāla lietas;

12.3. organizēt un vadīt darbinieku meklēšanu un pretendentu atlasi uz vakantajām vietām, noformēt darbā pieņemšanu;

12.4. organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem, kuri tiek rīkoti saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu, veic visu ar konkursa rīkošanu saistīto organizatorisko un tehnisko darbu;

12.5. gatavot domes lēmumu projektus par domes struktūrvienību vadītāju un pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītāju iecelšanu amatā un domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora uzdevumā lēmumu projektus par citiem ar personālu saistītiem jautājumiem;

12.6. nodrošināt darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājumu sistēmu pašvaldībā, kā arī organizēt atvaļinājumu piešķiršanu domes darbiniekiem un pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītājiem;

12.7. izstrādāt un iesniegt domē apstiprināšanai domes darbinieku un pamatā pašvaldībai padotībā esošo iestāžu darbinieku amatu un algu sarakstu un grozījumus tajos, kā arī piedalīties domes priekšsēdētāja uzdevumā domes darbinieku amatalgu un darba samaksas noteikšanā;

12.8. koordinēt amatu klasificēšanu un nodrošināt amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošanu;

12.9. organizēt izpilddirektora uzdevumā domē pastāvošo amatu analīzi un novērtēšanu, kā arī personāla kompetences un darba rezultātu novērtēšanu;

12.10. koordinēt sadarbību ar arodbiedrībām;

12.11. noformēt praktikantu prakses dokumentāciju, plātot un koordinēt praksi sadarbībā ar domes struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm;

12.12. sagatavot un aktualizēt iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu sarakstus;

12.13. konsultēt domes deputātus un darbiniekus darba tiesību jautājumos;

12.14. sadarboties ar domes struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm personāla apmācības jomā, izstrādā apmācības plānu un kopīgus apmācību projektus;

12.15. piedalīties ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbā;

12.16. sagatavot un reģistrēt rīkojumus, izziņas, darba līgumus un citus dokumentus, kas saistīti ar personāla jautājumiem, kā arī rīkojumu par ārzemju un citiem komandējumiem;

12.17. gatavot izziņas, vēstules un cita veida dokumentus nodaļas kompetences ietvaros;

12.18. izstrādāt metodiskos norādījumus darbam ar personāla dokumentiem;

12.19. reģistrēt un noformēt domes deputātu un darbinieku darbnespējas lapas, kā arī kārtot veselības apdrošināšanas jautājumus;

12.20. gatavot statistiskos materiālus (atskaites) nodaļas kompetences ietvaros.

12.1 Papildināts ar domes 2014.gada 9.oktobra 20.nolikumu Svītrots ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu;

12.2 Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

IV Pārvaldes tiesības

13. Pārvaldei ir tiesības:

13.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

13.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

13.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

13.4. organizēt kontroles sistēmas par iesniegumu savlaicīgu izskatīšanu domes struktūrvienībās;

13.5. piedalīties pastāvīgo komiteju un domes sēdēs;

13.6. pieaicināt speciālistus ārpakalpojuma ietvaros sarežģītu, specifisku vai liela apjoma pārvaldes uzdevumu veikšanai saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru;

13.7. piedalīties darbinieku kvalifikācijas un paaugstināšanas pasākumos;

13.8. sagatavot iepirkumu procedūras un līgumus pārvaldes kompetences ietvaros.

14. Papildus Kancelejai ir tiesības pārbaudīt dokumentu sagatavošanas un glabāšanas kārtību domes struktūrvienībās, kuru dokumenti ir iekļauti domes lietu nomenklatūrā.

15. Papildus Administratīvajai nodaļai ir tiesības neiekļaut nolikuma 8.2.punkta prasībām neatbilstošus dokumentus kārtējā domes vai komitejas sēdes darba kārtībā un atdot tos sagatavotājam.

VI Pārvaldes vadība un struktūra

16. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

17. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

18. Pārvaldes vadītājam ir vietnieks, kurš ir viens no pārvaldes nodaļu vadītājiem, un kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā. Pārvaldes vadītāja vietnieks ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pārvaldes vadītāja vietnieku nozīmē izpilddirektors, saskaņojot kandidatūru ar domes priekšsēdētāju un pārvaldes vadītāju. Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

19. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītāja vietnieks. Pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts pārvaldes nodaļas vadītājs. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

20. Pārvaldes vadītājs lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

21. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

22. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts viens no pārvaldes darbiniekiem.

23. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

24. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja vai vietnieka rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

25. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

26. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma.

VII Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

27. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

28. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

29. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju.

30. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja vai pārvaldes vadītāja vietnieka, viņš par to informē nodaļas vadītāju. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

VIII Noslēguma jautājumi

31. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

32. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2008.gada 31.janvāra nolikumu Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes personāla nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.22 „Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas nolikums”.

33. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis