Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 19.nolikumu

2014.gada 7.augustāNr. 16

protokols Nr. 12, 4. punkts

Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas (turpmāk - Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

3. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku skaita sarakstu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

4. Nodaļai ir apaļais zīmogs ar pilnu Nodaļas nosaukumu.

5. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Jūrmalas pilsētas iekšējos un ārējos normatīvos aktus.

II. Nodaļas uzdevumi

6. Nodaļas uzdevumi ir:

6.1. izstrādāt personāla politiku un stratēģiju, un vadīt tās ieviešanu sadarbībā ar domes vadību;

6.2. noformēt, kārtot un aktualizēt domes darbinieku un pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītāju personāla lietas;

6.3. organizēt, vadīt darbinieku piesaisti un pretendentu atlasi uz vakantajām darbavietām, noformēt pieņemšanu darbā;

6.4. organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem, kuri tiek rīkoti saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu, veic visu ar konkursa rīkošanu saistīto organizatorisko un tehnisko darbu;

6.5. gatavot domes lēmumu projektus par domes struktūrvienību vadītāju un pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītāju iecelšanu amatā un domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora uzdevumā lēmumu projektus par citiem ar personālu saistītiem jautājumiem;

6.6. nodrošināt darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājumu sistēmu pašvaldībā, kā arī organizēt atvaļinājumu piešķiršanu domes darbiniekiem un pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītājiem;

6.7. izstrādāt un iesniegt domē apstiprināšanai domes darbinieku un pamatā pašvaldībai padotībā esošo iestāžu darbinieku amatu un algu sarakstu un grozījumus tajos, kā arī piedalīties domes priekšsēdētāja uzdevumā domes darbinieku amatalgu un darba samaksas noteikšanā;

6.8. koordinēt amatu klasificēšanu un nodrošināt amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošanu;

6.9. organizēt izpilddirektora uzdevumā domē pastāvošo amatu analīzi un novērtēšanu, kā arī personāla kompetences un darba rezultātu novērtēšanu;

6.10. koordinēt sadarbību ar arodbiedrībām;

6.11. noformēt praktikantu prakses dokumentāciju, plānot un koordinēt praksi sadarbībā ar domes struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm;

6.12. sagatavot, aktualizēt un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu sarakstus;

6.13. konsultēt domes deputātus un darbiniekus darba tiesību jautājumos;

6.14. sadarboties ar domes struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm personāla apmācības jomā, izstrādā apmācības plānu un kopīgus apmācību projektus;

6.15. piedalīties ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbā;

6.16. sagatavot un reģistrēt rīkojumus, izziņas, darba līgumus un citus dokumentus, kas saistīti ar personāla jautājumiem, kā arī rīkojumu par ārzemju un citiem komandējumiem;

6.17. gatavot izziņas, vēstules un cita veida dokumentus nodaļas kompetences ietvaros;

6.18. izstrādāt metodiskos norādījumus darbam ar personāla dokumentiem;

6.19. reģistrēt un noformēt domes deputātu un darbinieku darbnespējas lapas, kā arī kārtot veselības apdrošināšanas jautājumus;

6.20. gatavot statistiskos materiālus (atskaites) nodaļas kompetences ietvaros.

III. Nodaļas tiesības

7. Nodaļai ir tiesības:

7.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

7.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst Nodaļas kompetencē;

7.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

7.4. piedalīties pastāvīgo komiteju un domes sēdēs;

7.5. pieaicināt speciālistus ārpakalpojuma ietvaros sarežģītu, specifisku vai liela apjoma nodaļas uzdevumu veikšanai saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru;

7.6. piedalīties darbinieku kvalifikācijas un paaugstināšanas pasākumos;

7.7. organizēt iepirkumus, kuru līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā noteikto līgumcenu slieksni, sākot no kura nepieciešams piemērot publisko iepirkumu procedūras. Par iepirkumiem paziņojot Iepirkumu birojam;

7.8. sadarboties ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajām iestādēm pašvaldības darbinieku personāla jautājumu risināšanā;

7.9. sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, citām pašvaldībām, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām;

7.10. konsultēties Nodaļai noteikto uzdevumu risināšanā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības juristiem, finansistiem un grāmatvežiem;

7.11. pieprasīt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm un apkopot informāciju par tajās esošajām vakantajām amata vietām;

7.12. sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram priekšlikumus vai ierosinājumus personāla jautājumos un ar tiem saistīta darba organizāciju.

IV. Nodaļas vadība un struktūra

8. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo Nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

9. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

10. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada vadītāja vietnieks vai ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts nodaļas vai citas domes struktūrvienības darbinieks.

11. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē Nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

12. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti Nodaļas darbinieki.

13. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc Nodaļas vadītāja ieteikuma.

V. Nodaļas darbinieku pienākumi un tiesības

14. Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā.

15. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Jūrmalas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm.

16. Nodaļas darbinieki atbild par Nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

17. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Nodaļas vadītājs un amatpersonas atbilstoši amata aprakstā noteiktajai kompetencei.

18. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

VI. Noslēguma noteikumi

19. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 8.augustā.

20. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs Nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis