Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 25.maija 18.nolikumu

2022.gada 31.martāNr. 19

protokols Nr. 6, 3. punkts

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Personāla nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likumu
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Personāla nodaļas (turpmāk - Nodaļa) mērķi, uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Nodaļa ir Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Nodaļas mērķis ir sekmēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, kā arī piesaistīt, attīstīt un noturēt profesionālus, motivētus, uz rezultātu orientētus un atbildīgus darbiniekus.

4. Nodaļai ir apaļais zīmogs ar pilnu Nodaļas nosaukumu.

II. Nodaļas uzdevumi

5. Nodaļas uzdevumi:

5.1. izstrādāt personāla politiku un stratēģiju, un vadīt tās ieviešanu sadarbībā ar Centrālās administrācijas vadību;

5.2. noformēt, kārtot un aktualizēt Centrālās administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju personāla lietas;

5.3. organizēt, vadīt darbinieku piesaisti un pretendentu atlasi uz vakantajām darbavietām, noformēt pieņemšanu darbā;

5.4. organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem, kuri tiek rīkoti saskaņā ar Jūrmalas domes (turpmāk – dome) priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu, veikt visu ar konkursa rīkošanu saistīto organizatorisko un tehnisko darbu;

5.5. gatavot domes lēmumu projektus par pašvaldības iestāžu vadītāju iecelšanu amatā un domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora uzdevumā lēmumu projektus par citiem ar personālu saistītiem jautājumiem;

5.6. nodrošināt darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājumu sistēmas ieviešanu pašvaldībā, kā arī organizēt atvaļinājumu piešķiršanu Centrālās administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem;

5.7. izstrādāt un iesniegt domē apstiprināšanai Centrālās administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un algu sarakstus un grozījumus tajos, kā arī piedalīties domes priekšsēdētāja uzdevumā darbinieku amatalgu un darba samaksas noteikšanā;

5.8. koordinēt amatu klasificēšanu un nodrošināt amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošanu;

5.9. organizēt izpilddirektora uzdevumā Centrālajā administrācijā pastāvošo amatu analīzi un novērtēšanu, kā arī personāla kompetences un darba rezultātu novērtēšanu;

5.10. koordinēt sadarbību ar arodbiedrībām;

5.11. noformēt praktikantu prakses dokumentāciju, plānot un koordinēt praksi sadarbībā ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm;

5.12. sagatavot, aktualizēt un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu sarakstus;

5.13. konsultēt domes deputātus un Centrālās administrācijas darbiniekus darba tiesību jautājumos;

5.14. sadarboties ar Centrālās administrācijas struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm personāla apmācības jomā, izstrādāt apmācības plānu un kopīgus apmācību projektus;

5.15. piedalīties ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbā;

5.16. sagatavot un reģistrēt rīkojumus, izziņas, darba līgumus un citus dokumentus, kas saistīti ar personāla jautājumiem, kā arī rīkojumus par ārzemju un citiem komandējumiem;

5.17. gatavot izziņas, vēstules un cita veida dokumentus Nodaļas kompetences ietvaros;

5.18. izstrādāt metodiskos norādījumus darbam ar personāla dokumentiem;

5.19. reģistrēt domes deputātu, Centrālās administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju darbnespējas lapas, kā arī kārtot veselības apdrošināšanas jautājumus;

5.20. gatavot statistiskos materiālus (atskaites) Nodaļas kompetences ietvaros.

III. Nodaļas tiesības

6. Nodaļai ir tiesības:

6.1. lūgt un saņemt no visām Centrālās administrācijas struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

6.2. iesniegt priekšlikumus Centrālās administrācijas darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst Nodaļas kompetencē;

6.3. sadarboties ar Centrālās administrācijas struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

6.4. piedalīties pastāvīgo komiteju un domes sēdēs;

6.5. pieaicināt speciālistus ārpakalpojuma ietvaros sarežģītu, specifisku vai liela apjoma Nodaļas uzdevumu veikšanai, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru;

6.6. piedalīties Centrālās administrācijas darbinieku kvalifikācijas un paaugstināšanas pasākumos;

6.7. organizēt iepirkumus, kuru līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā noteikto līgumcenu slieksni, sākot no kura nepieciešams piemērot publisko iepirkumu procedūras vai citu Publisko iepirkumu likumā noteikto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību. Par iepirkumiem paziņojot Centrālās administrācijas Iepirkumu birojam;

6.8. sadarboties ar Centrālās administrācijas struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm pašvaldības darbinieku personāla jautājumu risināšanā;

6.9. sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, citām pašvaldībām, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām;

6.10. konsultēties Nodaļai noteikto uzdevumu risināšanā ar pašvaldības juristiem, finansistiem un grāmatvežiem;

6.11. pieprasīt no pašvaldības iestādēm un apkopot informāciju par tajās esošajām vakantajām amata vietām;

6.12. sagatavot un iesniegt domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram priekšlikumus vai ierosinājumus personāla jautājumos un ar tiem saistīta darba organizācijā.

IV. Nodaļas vadība un struktūra

7. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors. Izpilddirektors saskaņo Nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

8. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par Nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

9. Nodaļas vadītāja amata pienākumus tā prombūtnes laikā pilda un to izpildi organizē Nodaļas vadītāja vietnieks vai ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts nodaļas darbinieks.

10. Nodaļas vadītājs nosaka Nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē Nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

11. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti Nodaļas darbinieki.

12. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc Nodaļas vadītāja ieteikuma.

V. Nodaļas darbinieku pienākumi un tiesības

13. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

14. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Centrālās administrācijas struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm.

15. Ja Nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora, viņš par to nekavējoties informē Nodaļas vadītāju.

16. Nodaļas darbinieki atbild par Nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

VI. Noslēguma noteikumi

17. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta nolikums Nr.16 “Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikums”.

18. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs Nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis