Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 23

protokols Nr. 18, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21
„Attīstības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Pārvaldes mērķis ir gādāt par uzņēmējdarbības vides attīstību un nodarbinātības jautājuma risināšanu, vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), nodrošināt daudzpusīgu un vienotu būvniecības projektu īstenošanas sistēmu, pašvaldības īpašumu objektu remontu, satiksmes organizāciju pilsētā, kā arī koordinēt un uzraudzīt iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu.”.

1.2. Papildināt 6.punktu ar 6.9. – 6.10.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„6.9. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu projektēšanu, pašvaldības īpašuma objektu kapitālās celtniecības darbus, pašvaldības īpašuma objektu kapitālā un kārtējā remonta darbus;

6.10. nodrošināt pašvaldības administratīvās teritorijas ceļu satiksmes organizēšanu atbilstoši pašvaldības kompetencei;”.

1.3. Papildināt ar 9.1 9. - 9.115. apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.19. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu kapitālā un kārtējā remonta darbus, ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) remonta un uzturēšanas darbus, ceļa zīmju un virzienu rādītāju izvietošanu pilsētā, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu pilsētas ielās, luksoforu objektu rekonstrukciju un izbūvi pilsētā;

9.110. mākslīgo būvju (tiltu, ceļa pārvadu, grāvju un citu) remonta un uzturēšanas darbus, ēku nojaukšanu;

9.111. apsekot remontam paredzētos pašvaldības īpašumā vai citādi turējumā atrodošos īpašumus, veikt tehniskā stāvokļa novērtēšanu un remontam nepieciešamo izmaksu aprēķinu;

9.112. izstrādāt tehniskos noteikumus, saskaņot projekta dokumentāciju un sagatavot atzinumus par objektu nodošanu ekspluatācijā būvniecības objektiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;

9.113. sagatavot atzinumus domes lēmumu projektiem un nomas līgumu projektiem par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

9.114. saskaņot līgumu projektus par būvniecības darbu izpildi, kontrolēt noslēgto līgumu saistību izpildi;

9.115. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domē apstiprināto lietu nomenklatūru.”.

1.4. Izteikt 13.1punktu šādā redakcijā:

„13.1Papildus Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītājam ir tiesības:

13.11.parakstīt projekta dokumentāciju būvniecības, rekonstrukcijas un remonta darbiem;

13.12.tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

13.13.atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā un par nodaļas izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi;

13.14.projekta dokumentāciju kapitālās celtniecības, rekonstrukcijas un remonta darbiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;

13.15.nosacījumus detālplānojumu izstrādāšanai un atzinumus par izstrādāto detālplānojumu nodaļas kompetencē esošos jautājumos”.

2. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF